Una possibile connessione fra educazione alla salute ed educazione ambientale nel contesto dell’Enciclica Laudato si’Abstrakt

Oggi nell’epoca del cambiamento climatico, la pubblicazione dell’Enciclica Laudato si’ nel 2015 ha contribuito in modo significativo ad accrescere l’attenzione pubblica verso la questione ecologica. Anche il servizio sanitario deve affrontare la sfida della sostenibilità ecologica negli ospedali, nelle istituzioni della medicina curativa ed anche nei diversi ambiti della medicina preventiva. Questo significa, per esempio, elaborare in ogni campo della sanità pubblica un percorso per contribuire alla sostenibilità ecologica. In questo articolo si esamina una parte del sesto capitolo dell’Enciclica Laudato si’ per identificare punti possibili di connessione fra l’educazione alla salute e l’educazione ambientale. Oltre alle tematiche affini ed alle competenze comuni da sviluppare in questi due campi, l’enciclica può fornire una comprensione più profonda dell’educazione alla salute ed educazione ambientale alla luce della conversione ecologica.


Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, https://unric.org/it/agenda-2030/#:~:text=L’Agenda%202030%20per%20lo,193%20Paesi%20membri%20dell’ONU [4.04.2021].

Beccastrini S., Cipparone M. (a cura di), Tutto è connesso. Voci, idee, esperienze per l’educazione, l’ambiente, la sostenibilità, ARPA Sicilia, Palermo, 2005.

Busacchi V., Dell’Enciclica Laudato si’ sull’ambiente. Un commentario in chiave buddista, „Fogli Campostrini, Sora nostra matre terra” 2016, Vol. 11, no 2.

Cunha L.F., Pellanda L.C., Reppold C.T., Positive Psychology and Gratitude Interventions: A Randomized Clinical Trial. „Front. Psychol.” 2019, 10:584, doi: 10.3389/fpsyg.2019.00584 [4.04.2021].

Emmons R.A., McCullough M.E., The psychology of gratitude, Oxford University Press, USA, 2004.

Francesco, Laudato si’ Enciclica Lettera Enciclica sulla casa comune (2015).

Gianfredi V. et al, Educazione sanitaria in Italia verso un ruolo sempre più attivo del cittadino. Un excursus storico basato sull’esperienza di Perugia, „Medicina nei secoli, Arte e scienza”, 29/2 (2017), p. 583-584, https://www.academia.edu/68575555/

Teaching_for_a_Sustainable_World_Environmental_and_Development_Education_Project_for_Teacher_Education [4.04.2021].

Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Centesimus Annus nel centenario del Rerum Novarum, (1991).

Kannan K., Vimalkumar K., A Review of Human Exposure to Microplastics and Insights Into Microplastics as Osesogens, „Frontiers of Endocrinology”, 18 August 2021, Sec. Obesity, https://doi.org/10.3389/fendo.2021.724989 [4.04.2021].

McCallum M.L., Perspective: Global country-by-country response of public interest in the environment to the papal encyclical, Laudato si’, „Biological Conservation” 2019, Vol. 235, p. 209-225, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.04.010 [4.04.2021].

Mogensen F., Critical thinking: a central element in developing action competence in health and environmental education, “Health Education Research Theory & Practice” 1997, Vol. 12, no 4, p. 429-436, https://academic.oup.com/her/article/12/4/429/578452 [4.04.2021].

Organizzazione delle Nazione Unite, Costituzione dell’ OMS, World Health Organisation, New York 1946.

Parrique T., Barth J., Briens F., Kerschner C., Kraus-Polk A., Kuokkanen A., Spangenberg J. H., Decoupling debunked: Evidence and arguments against green growth as a sole stategy for sustainability, European Environmental Bureau, 2019, https://eeb.org/library/decoupling-debunked/ [4.04.2021].

Programma delle Nazione Unite per l’Ambiente (UNEP ), Our Common Future (Rapporto Brundtland), 1987, Ginevra, https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-epubblicazioni/pubblicazioni/sviluppo-sostenibile/brundtland-report.html [4.04.2021].

Spork H., Health, environment and community development. I n F ien J . ( ed.), „ Teaching for a Sustainable World. Australian Association for Environmental Education” 1993, Brisbane, Module 10 https://www.academia.edu/68575555/Teaching_for_a_

Sustainable_World_Environmental_and_Development_Education_Project_for_Teacher_Education [4.04.2021].

Tudge J.R.H., de Lucca Freitas L.B., Developing gratitude in children and adolescents, Cambridge University Press, 2017, https://doi.org/10.1017/9781316863121.001 [4.04.2021].

World Health Organization, Glossario OMS della Promozione della Salute, Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute, DoRS, Ginevra 1998.

World Health Organization, La Carta di Ottava per la Promozione della Salute, World Health Organisation, Ottawa 1986.


Opublikowane : 2023-01-27


RománZ. (2023). Una possibile connessione fra educazione alla salute ed educazione ambientale nel contesto dell’Enciclica Laudato si’. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 54(1), 90-103. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/14271

Zsuzsa Román  romanzs1105@gmail.com
Department of Public Health, Government Office of Capital City Budapest, Budapest  WęgryCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).