Pasja chrześcijańskiego życia. Benedykt XVI – tropy teologiczneAbstrakt

Poprzez swoją wieloznaczność pojęcie „pasja” dobrze wyraża charakterystyczny dla chrześcijańskiej wiary, ale też antropologii i filozofii związek miłości z cierpieniem, pragnienia z wyrzeczeniem, życia ze śmiercią. Uniwersalizm chrześcijaństwa, jego modus vivendi, określany już w Nowym Testamencie, a potem przez Ojców Kościoła jako „droga”, jest przekroczeniem ekskluzywizmu poznawczych dróg starożytnej filozofii i gnozy. Prawda okazuje się dostępna nie przez oświecenie
wybranych, lecz przez wolny wybór – zgodę na pasję. Na tym polega jej wyjątkowość, królewskość. Chrześcijanin jest zaproszony do współuczestnictwa w pasji życia przez współuczestnictwo w Pasji Chrystusa – Króla, jego cierpieniu i śmierci, gdyż te w istocie są uczestnictwem Boga w pasji człowieczeństwa. J. Ratzinger/Benedykt XVI przekonuje, że poznanie, miłość, wolność – największe egzystencjalne sprawy człowieka – dostępne są jedynie w pokornej zgodzie na to cierpienie. Ono je w doczesnym życiu umożliwia i jest poręką ich realności (prawdy).


Słowa kluczowe

miłość; cierpienie; pokora; życie chrześcijańskie; wiara; poznanie; pasja

Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009.

Benedykt XVI, Doktorzy Kościoła, tłum. za polską edycją „L’Osservatore Romano”, Poznań 2012.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (2009).

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est (2005).

Benedykt XVI, Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik, tłum. wstępu i dodatku R. Łobko, Częstochowa 2007.

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu: dzieciństwo, tłum. W. Szymona, Kraków 2012.

Benedykt XVI, Mistrzowie duchowi. Ojcowie i pisarze średniowiecza, tłum. „L’Osservatore Romano”, Poznań 2011.

Benedykt XVI, Mistrzowie franciszkańscy i dominikańscy, tłum. „L’Osservatore Romano”, Poznań 2012.

Benedykt XVI, Możliwość czynienia pokuty jest darem łaski. Homilia podczas mszy św. koncelebrowanej z członkami Papieskiej Komisji Biblijnej (15.06.2010).

Benedykt XVI, Myśli duchowe, tłum. W. Szymona, Poznań 2008.

Benedykt XVI, Nauczmy się wierzyć. Niezwykłe przesłanie Ojca Świętego skierowane do Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2013.

Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, Poznań 2008.

Benedykt XVI, Święci w roku liturgicznym, tłum. M. Wilk, Kraków 2011.

Moynihan R., Niech jaśnieje Światło Boże. Duchowa wizja Ojca Świętego Benedykta XVI, tłum. K. Sylwestrow, Kraków 2006.

Nichols A., Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, tłum. D. Chabrajska, Kraków 2006.

Ratzinger J., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach [rozm. P. Seewald], tłum. G. Sowinski, Kraków 2001.

Ratzinger J., Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1995.

Ratzinger J., Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002.

Ratzinger J., Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, tłum. S. Czerwik, Kielce 2005.

Ratzinger J., Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, tłum. W. Szymona, Poznań 2009.

Ratzinger J., Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń (Opera Omnia 12), red. pol. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. M. Górecka,

M. Rodkiewicz (współpraca J. Kobienia, D. Petruk), Lublin 2012.

Ratzinger J., Kościół – Ekumenizm – Polityka, red. i tłum. L. Balter i in., Poznań–Warszawa 1990.

Ratzinger J., Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne (Opera Omnia 8/1), red. pol. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. W. Szymona, Lublin 2013.

Ratzinger J., Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne (Opera Omnia 8/2), red. pol. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. W. Szymona, Lublin 2013.

Ratzinger J., Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Rozprawa doktorska oraz inne opracowania nauki św. Augustyna i teologii Ojców Kościoła (Opera Omnia 1), red. pol. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. W. Szymona, Lublin 2014.

Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1999.

Ratzinger J., O nihilizmie, piekle i kryzysie w Kościele. [rozm. P. Lisicki, G. Górny, R. Smoczyński], „Fronda” 15-16 (1999), s. 6–21.

Ratzinger J., Obrazy nadziei. Wędrówki przez rok kościelny, tłum. K. Wójtowicz, Poznań 1998.

Ratzinger J., Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2005.

Ratzinger J., Prawda, wartości, władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne, tłum. G. Sowinski, Kraków 1999.

Ratzinger J., Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień, tłum. A. Warkotsch, Wrocław 1986.

Ratzinger J., Świętego Bonawentury teologia historii, tłum. I. Zieliński, Lublin 2010.

Ratzinger J., W drodze do Jezusa Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2004.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006.

Ratzinger J./Benedykt XVI, Chrześcijańskie braterstwo, tłum. J. Merecki, Kraków 2007.

Ratzinger J./Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. W. Szymona, Kraków 2007.

Ratzinger J./Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, tłum. W. Szymona, Kielce 2011.

Ratzinger J./Benedykt XVI, Miłości można się nauczyć. Małżeństwo i rodzina na drodze życia, oprac. E. Guerriero, tłum. P. Borkowski, Warszawa 2013.

Ratzinger J./Benedykt XVI, Święto wiary. O teologii mszy świętej, tłum. J. Merecki, Kraków 2006.

Ratzinger J./Benedykt XVI, W dzień Pięćdziesiątnicy, tłum. K. Wójtowicz, Kraków 2006.

Ratzinger J./Benedykt XVI, Wiara i przyszłość, tłum. J. Merecki, Kraków 2007.

Seewald P., Benedykt XVI. Portret z bliska, tłum. G. Popek, Kraków 2006.

Szymik J., Theologia benedicta, t. 2, Katowice 2012.

Pobierz

Opublikowane : 2016-06-30


SzymikJ. (2016). Pasja chrześcijańskiego życia. Benedykt XVI – tropy teologiczne. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 11-25. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15635

Jerzy Szymik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).