Rola "invocatio" zawartego w Ef 1,15-19Abstrakt

La microunità Ef 1,15-19 è percepita come una preghiera nella quale il punto centrale si trova nel versetto 1,17. La costruzione letteraria di questo versetto permette di sostenere che si tratta dell’invocazione, tramite la quale nella letteratura greca la gente si rivolgeva alla divinità. L’invocazione in questa preghiera si concentra sulla richiesta della più profonda conoscenza di Dio. L’autore, cerca di dimostrare il significato ellenistico del lemma epv ig, nwsij. Per raggiungere
questo scopo presenta la concezione greca del conoscere cha ha le proprie radici nei tempi di Platone. In quest’ottica la più profonda conoscenza diventa oggetto dell’esperienza empirica fatta dal senso della vista. A causa della metafora degli occhi del cuore, l’autore ha analizzato la concezione giudaica del conoscere che è apparsa nel Settanta. Il frutto di queste analisi è stata la scoperta del aspetto emotivo e del volere, i quali sono strettamente connessi con la concezione del conosce nell’AT . Il significato cristiano del epv ig, nwsij nasce all’incrocio di questi due mondi: greco ed ebraico. Questo lemma appare negli ambedue parti della Lettera, corrispondendo relativamente al mistero della Chiesa ed allo stile di vita dei battezzati. Per questo motivo l’autore ha analizzato il concetto di conoscenza più profonda dimostrando tensione tra la torica della parte dogmatica e la pratica della parte parenetica. La chiave che ci ha dato la possibilità di lettura di questa tensione proviene dai vv. 1,18-19. Esse dimostrano i tre importanti campi di conoscere: la speranza della chiamata, la ricchezza della gloria, l’immensità della potenza. Grazie a queste analisi siamo riusciti a dimostrare che attraverso l’invocazione confermata dai vari meccanismi linguistici provenienti dal mondo greco, la tradizione Paolina ha cercato di mobilizzare i destinatari della Lettera a un atteggiamento attento e creativo durante la lettura di ambedue pari della Lettera. Nell’invocazione si trovano proprio gli elementi che congiungono due parti nell’insieme.


Słowa kluczowe

List do Efezjan; inwokacja; głębsze poznanie

Pobierz

Opublikowane : 2011-06-30


BorekW. (2011). Rola "invocatio" zawartego w Ef 1,15-19. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 44(1), 30-. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16411

Wacław Borek 
Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).