Oczyszczenie z grzechu w homiliach Orygenesa o Księdze KapłańskiejAbstrakt

Any cleansing from sin has its source in the sacrifice of Jesus – the Only Priest. The sacrifice is of double nature: carnal and spiritual, offered for people in Jerusalem and, at the same time, for heavenly beings in Heaven. The priestly work of Jesus gives validity to the offerings of the Old Testament, is the source of the power to cleanse form sin conferred on the Church, and it will only come to fulfilment with the cleansing of the worst sinner. Thus, the offerings of the Old Testament had the power to cleanse from sin. That power came to an end upon the death of Jesus. For a Christian, baptism is the fundamental, or even the only way to be cleansed. However, one also has a possibility to be cleansed after being baptised, as here, on earth, it is impossible to avoid sin. Origen recognises the cleansing
power of all the acts of fulfilling the Gospel, particularly deeds of charity. He also mentions the confession of sins (regardless of canonical penance). Many times he points to the cleansing which can be granted to us as a result of listening to the Word of God. The cleansing can be gradual or instant. Origen discusses canonical penance separately, as something exceptional and difficult that is performed only once. That kind of penance is required in the cases of murder or denying one’s faith. However, Origen emphasises the superiority of spiritual penance over the canonical practice. Those who die in sin face eternal fire and punishment which will be very painful and will complete their cleansing. The homiletic teaching of Origen on sin and cleansing does not aim at full consistency, it’s style is, thus, vastly different from that of the Latin Fathers, who were his contemporaries.


Pobierz

Opublikowane : 2023-10-05


SłomkaJ. (2023). Oczyszczenie z grzechu w homiliach Orygenesa o Księdze Kapłańskiej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 38(2), 337–353. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/17029

Jan Słomka 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).