Troska biskupa diecezjalnego o utrzymanie duchowieństwa w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 rokuAbstrakt

Nel can. 281 § 1 il legislatore ecclesiastico asserisce che i membri del clero adempienti un servizio nella Chiesa meritano una retribuzione. La Remuneratio costituisce uno degli elementi della sustentatio, cioè del mantenimento del clero. I membri del clero, secondo il can. 281 § 2, dovrebbero non solo ricevere una retribuzione per il lavoro svolto, ma aver anche assicurata l’assistenza sociale (assistentia socialis) in caso di malattia, invalidità o vecchiaia. I membri del clero incardinati in una Chiesa particolare sono a disposizione del vescovo diocesano incondizionatamente e a tempo indeterminato, dal momento che sono obbligati al servizio in tale Chiesa (cfr. CD 28). Invece il vescovo può disporre solo in modo limitato dei sacerdoti adempienti un servizio nella Chiesa particolare, ma in essa non incardinati. La differente misura della disponibilità costituisce la base della diversa posizione del sacerdote nel presbiterio della Chiesa particolare. Questo influisce nella realizzazione, da parte del vescovo diocesano, dell’obbligo della cura particolare nei confronti del clero a lui soggetto (cfr. can. 384), dal momento che, in conformità alla struttura del presbiterio, tale obbligo si estende nella sua pienezza soltanto al clero formante il nucleo del presbiterio, cioè incardinato nella diocesi.
Inoltre nel can. 1274 CDC il legislatore ecclesiastico impone al vescovo diocesano l’obbligo facoltativo di erigere un fondo retribuzioni, con lo scopo di raccogliere i beni e le offerte destinati al mantenimento del clero in servizio per il bene della diocesi, ed anche un fondo sociale in grado di garantire in modo sufficiente
l’assicurazione sociale ai membri del clero nei luoghi dove non è stata ancora organizzata un’appropriata assicurazione sociale per il clero. Nel caso in cui una diocesi, per motivi economici, non sia in grado di assolvere a quest’obbligo, la cura dell’assicurazione sociale del clero ricade sulla Conferenza Episcopale. Le offerte dei fedeli, che in questo modo adempiono all’obbligo di venire incontro alle necessità della Chiesa (cfr. can. 222 § 1), costituiscono uno dei mezzi materiali destinati alla realizzazione degli scopi del fondo retribuzioni e del fondo sociale.
Tłum. Maria Adelaide Mongini


Pobierz

Opublikowane : 2023-10-05


WalencikD. (2023). Troska biskupa diecezjalnego o utrzymanie duchowieństwa w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 38(2), 367–379. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/17031

Dariusz Walencik 
Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).