Platformy multimedialne przestrzenią do komunikacji on-line. Nowe wyzwania dla edukacji medialnejAbstrakt

Multimedia łączą w sobie wiele form przekazu. Konwergencja mediów i ich różnorodność nie pozostają bez wpływu na percepcję odbiorców. Artykuł podejmuje tematykę związaną z platformami multimedialnymi jako narzędziem służącym komunikacji on-line. Przemiany zachodzące w obszarach aktywności ludzkiej w sieci wymagają właściwego podejścia edukacyjnego.


Słowa kluczowe

edukacja medialna; społeczeństwo sieci; nowe technologie; social media

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, tłum. J. Mach, Warszawa 1978.

Betlej A., Edukacja medialna w społeczeństwie sieci, „Edukacja – Technika – Informatyka” 4 (2017), s. 309-314.

Bober, W.J., Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Warszawa 2008.

Bobryk J.K., Świadomość człowieka w epoce mediów elektronicznych. Znak, język, rzeczywistość, Warszawa 2004.

Burgess J., Green J., YouTube. Wideo on-line a kultura uczestnictwa, tłum. T. Płudowski, Warszawa 2011.

Burszta W., Wirtualizacja kultury i co z tego wynika, w: Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, Kraków 1999, s. 25-38.

Castells M., Społeczeństwo Sieci, tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa 2007.

Castels M., The information age: Economy, society and c ulture, vol. 1: The rise of the network society, Oxford 1999.

Demel D., Zapobieganie zachowaniom problemowym dzieci w Internecie jako zadanie dla edukacji medialnej, w: Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny, red. A. Roguska, Siedlce 2013, s. 199-211.

Dróżdż M., Duchowość w Sieci, „Curenda” nr 1 (2007), www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2007/01/art-18.php [dostęp: 31.03.2019].

Garwol K., Portale społecznościowe – szanse i zagrożenia dla młodego człowieka, „Edukacja –Technika – Informatyka” 2 (2016), s. 183-190.

Gębalska-Berekets A., Znaczenie i rola mediów we współczesnej edukacji społeczeństwa informacyjnego, w: Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny, red. A. Roguska, Siedlce 2013, s. 85-108.

Jabłońska M., Nieprzejrzystość estetyczna światów dziecięcych, w: Estetyka – sztuka – media, red. M. Jabłońska, Wrocław 2008, s. 173-180.

Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń 2012.

Kloch J., Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce 2013.

Kościański K., Statystyki YouTube. Liczba użytkowników, najpopularniejszy film i inne, www.android.com [dostęp: 11.03.2019].

Lepa A., Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, Łódź 2008.

Levinson P., Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Kraków 2010.

Majorek M., Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków 2015.

Morbitzer J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, Kraków 2007.

Oto 10 najpopularniejszych filmów na YouTube w 2017 roku, www.businessinsider.com.pl [dostęp: 20.10.2018].

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.

Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, www.marcprensky.com [dostęp: 1.11.2018].

Roguska A., Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Kraków 2012.

Siemieniecki B., Determinizm medialny a kompetencje medialne, w: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań 2004, s. 57-62.

Trempała E., Szkoła a edukacja równoległa (nieszkolna). Poglądy, doświadczenia, propozycje, Bydgoszcz 1993.

Zając A., Media bliższej i dalszej przyszłości – wnioski dla edukacji, w: Kultura i język mediów, red. M. Tanaś, Kraków 2007, s. 213-227.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


Gębalska-BereketsA. (2020). Platformy multimedialne przestrzenią do komunikacji on-line. Nowe wyzwania dla edukacji medialnej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 52(2), 339-351. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9249

Anna Gębalska-Berekets 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).