Internetowe narracje audiowizualne w chrześcijańskich świadectwach wiary. Szanse, zagrożenia, dylematyAbstrakt

Współczesne media masowe kształtują kulturę środowiska komunikacyjnego. Świat cyfrowy oferuje różne techniki komunikowania i determinuje jednocześnie konieczność poszukiwania nowych, skutecznych form wypowiedzi. Problem ten dotyczy także przestrzeni religii. Wobec tego rodzą się podstawowe pytania o możliwości wykorzystania potencjału cyberprzestrzeni w efektywnym wypełnianiu misji ewangelizacyjnej, aby skutecznie dotrzeć z treściami sakralnymi do współczesnego odbiorcy. Autorka analizuje szczególny gatunek wypowiedzi religijnej, jaką jest świadectwo doświadczenia wiary realizowane językiem i narzędziami charakterystycznymi dla kultury audiowizualnej i multimedialnej. W artykule ukazano ewolucję gatunku, wskazano także na tendencje profesjonalizacji w tym zakresie. Jednocześnie zasygnalizowano nie tylko szanse, ale i zagrożenia oraz dylematy związane z komunikowaniem sieciowym w procesie mediatyzacji treści religijnych.


Słowa kluczowe

mass media; nowe media; kultura multimedialna; świadectwo wiary; mediatyzacja religii

Bednarska-Stec A., Przekład a współczesna popkulturowa narracja religijna – analiza w oparciu o amerykańskie chrześcijańskie strony internetowe, „Dziennikarstwo i Media” 1 (2010), s. 55-65.

Dziewulski G., Świadectwo chrześcijańskie jako znak wiarygodności Kościoła, Lublin 2010.

Kamiński R., Reforma Papieskich Instytucji do Spraw Komunikacji Społecznej, „Prawo Kanoniczne” 60 (2017), s. 36-52.

Kawecki W., Od kultury wizualnej do teologii wizualnej, „Kultura – Media – Teologia” 1(2010), s. 29-30.

Majka J., Świadectwo chrześcijańskie jako element ewangelizacji, w: Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław 1980, s. 77-96.

Nowak M.D., Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl, Lublin 2005.

Pethe A., Rodzinna sacrosfera w cyberświadectwach wiary, w: Media w rodzinie w perspektywie pastoralno-społecznej, red. B. Biela, I. Celary, Katowice 2018, s. 72-84.

Pokorna-Ignatowicz K., Instrukcja duszpasterska Communio et Progressio o środkach społecznego przekazu, „Zeszyty Prasoznawcze” 3-4 (2000), s. 159-171.

Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia, dokumenty, dylematy, Kraków 2002.

Robak M., Teologia cyberświata, w: Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Częstochowa 2001, s. 45-55.

Wieczorkowska E., Sacrum 2.0. O (ewolucyjnej) adaptacji świętości do kultury współczesnej, „Teksty z Ulicy” 13 (2011), s. 78-87.

Zdanowicz-Cyganiak K., Storytellig – sztuka dzielenia się opowieścią, „Perspektywy Kultury” 2 (2017), s. 43-55.

Netografia

Baczyński A., Informacja w służbie człowieka, http://bc.upjp2.edu.pl/Content/2450/baczynski.pdf [dostęp: 25.11.2018].

Draguła A., Pan Bóg symulowany. Przyczynek do teologii cyberświata, „Więź” (519) 2002, s. 40-49, http://mateusz.pl/czytelnia/wiez-ad-pbs.html [dostęp: 10.12.2018].

Kocańda B., Rola Internetu w kształtowaniu duchowości, http://www.jp2w.pl/pl/38260/0/Rola_internetu_w_ksztaltowaniu_duchowosci.html [dostęp: 10.12.2018].

Kościół o mediach. Wybór dokumentów Kościoła o środkach społecznego przekazu, http://presscafe.eu/assets/img/kosciol-o-mediach.pdf [dostęp: 25.11.2018].

Łuczak M., „Cokolwiek czynisz – patrz końca”, „Tygodnik Powszechny” 4 (2003), http://www.tygodnik.com.pl/numer/279404/luczak.html [dostęp: 10.12.2018].

Matwiejczuk Ł., Bóg mnie uratował – przejmujące świadectwo, http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,1572,bog-mnie-uratowal-przejmujace-swiadectwo.html [dostęp: 10.06.2018].

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/internet_etyka_22022002.html [dostęp: 23.11.2018].

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/kosciol_internet_22022002.html [dostęp: 23.11.2018].

Materiały audiowizualne

+Maciej Szymon Cieśla o sobie i papież Franciszek o nim, https://www.youtube.com/watch?v=iD9T2z_RyPo [dostęp: 2.06.2019].

Adam Szustak OP. Świadectwo, https://www.youtube.com/watch?v=Df9J68y2YeA [dostęp:10.05.2018].

Fundacja dobre media nowej ewangelizacji, https://www. dobremedia.org/fundacja/o-fundacji [dostęp: 12.06.2018].

Historia Bandyty. Co się stało w kościele, https://www.youtube.com/watch?v=qlNnFCi2Gk4 [dostęp: 2.06.2018].

Justyna – świadectwo nawrócenia, https://www.youtube.com/watch?v=1qayM7DbZJY[dostęp: 10.05.2018].

Przełom. Mocne świadectwo byłego przestępcy, https://www.youtube.com/watch?v=0V2U5xz2v7c [dostęp: 2.06.2018].

Spotkałam Jezusa – Forum Ogień z Nieba, https://www.youtube.com/watch?v=5TYvFdM-GN0 [dostęp: 10.05.2018].

Świadectwo Izy byłej bioenergoterapeutki, https://www.youtube.com/watch?v=68JO5rGGeVU [dostęp: 8.12.2018].

Świadectwo Uli byłej zakonnicy, https://www.youtube.com/watch?v=laktSyJvQkc [dostęp:8.12.2018].

Świadectwo wiary – Paulina, 22 lata , https://www.youtube.com/watch?v=VN l9dDfjAus[dostęp: 6.06.2018].

Świadkowiercy – Gwen Linde pułkownik Sił Powietrznych USA, https://m.niedziela.pl/artykul/12262/Swiadkowiercy---Gwen-Linde-pulkownik-Sil [dostęp: 2.06.2019].

Wyrwani z niewoli – świadectwo Piotra i Jacka, https://www.youtube.com/watch?v=PawDzqGCIsc [dostęp: 10.06.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2020-07-16


PetheA. (2020). Internetowe narracje audiowizualne w chrześcijańskich świadectwach wiary. Szanse, zagrożenia, dylematy. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 52(2), 352-372. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9471

Aleksandra Pethe 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).