Kształcenie nauczycieli przedszkola i klas początkowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – ewolucja treści, programów, zakresu kompetencji. Doskonalenie nauczycieli

Alina Budniak
https://orcid.org/0000-0001-9542-6802
Małgorzata Mnich
https://orcid.org/0000-0002-0393-3661

Abstrakt

The 40th anniversary of the Department of Early Childhood Education and Media Pedagogy encourages a reflection on the directions of scientific research activities that have been undertaken by the institution and its members, the education of students in the changing social, political and educational environment, its mission in the field of training early education teachers or the long-termactivities of the department employees related to the popularization of pedagogical issues in the environment. This study provides an overview of the educational offer, study programmes, curriculum content at the University of Silesia and competences of future and active teachers of kindergartens and primary school classes in the last forty years.


Słowa kluczowe

teacher; education; training; competences; study program

B a n a c h C., J a r o w i e c k i J., N o w e c k i B.: Edukacja nauczycielska w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych w roku akademickim 1994/1995. Raport COMSN w WSP Kraków 1996 r.

B a n a c h C.: Wyzwania i zadania polskiej edukacji w latach 2012–2025. „Nowa Szkoła. Miesięcznik społeczno-pedagogiczny” 2013, nr 3, (LXIX, nr 711).

D e n e k K.: Kształcenie akademickie nauczycieli. „Nowa Szkoła. Miesięcznik społeczno-pedagogiczny” 2013, nr 1, (LXIX nr 709).

Informacja ogólna o Procesie Bolońskim. „Biuletyn Informacji Publicznej”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. http://www.bip.nauka.gov.pl/proces-bolonski/ [15.02.2019].

K o j s W.: O niektórych wyznacznikach edukacyjnej i pedagogicznej komunikacji. W: Komunikacja, dialog, edukacja. Red. W. K o j s, R. M r ó z e k. T. 1. Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.

K u j a w i ń s k i J.: Współczesne kierunki modernizacji nauczania początkowego. W: Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych. Red. J. K u j a w i ń s k i. Warszawa: Wydwnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.

K u p i s i e w i c z C.: Szkolnictwo w procesie przebudowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1996.

K w a ś n i c a R.: Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki. Red. Z. K w i e c i ń s k i, B. Ś l i w e r s k i. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

K w i a t k o w s k a H.: Europejski wymiar edukacji. Próba identyfikacji idei – implikacje dla kształcenia nauczycieli. W: Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli. Red. H. K w i a t k o w s k a, T. L e w o w ic k i. Warszawa: KNP PAN, 1995.

K w i a t k o w s k a H.: Tożsamość nauczycieli. Między anomią i autonomią. Gdańsk: GWP, 2005.

K w i e c i ń s k i Z.: Zmienić kształcenie nauczycieli. W: Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Red. A. S i e m a k -Ty l i k o w s k a, H. K w i a t k o w s a, S.M. K w i a t k o w s k i. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998.

L e w o w i c k i T.: O dotychczasowych koncepcjach edukacji nauczycielskiej i potrzebie określenia nowej koncepcji tej edukacji. „Ruch Pedagogiczny” 1990, nr 1–2.

L e w o w i c k i T.: Przemiany oświaty. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”,, 1997.

M a g d a - A d a m o w i c z M.: Kształcenie permanentne nauczycieli w czasie ich aktywności zawodowej. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2017, nr 2.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (do konsultacji). 31 grudnia 1996 r., Biuro Strategii Edukacyjnych.

O k o ń W.: Kształcenie nauczycieli w Polsce – stan i kierunki przebudowy. Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

P i l c h T.: Spory o szkołę. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”,, 1999.

Plan studiów opracowany przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, DU.1-4012/PA-19/75; DU.2-40110-79/72.

Plan studiów opracowany przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, SU.1-4010/PA-46/74.

Plan studiów opracowany przez Ministerstwo Nauki, SzkolnictwaWyższego i Techniki, SU.1-4010/PA-12/74 z późniejszymi zmianami.

Plan studiów opracowany przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, DU.1-4012/PA-4/75 z późniejszymi zmianami.

Plan studiów opracowany przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, DU.1-4012/PA-4/78, DU.1-4012/PA-5/78.

P o t u l i c k a E.: Studia pedagogiczne w neoliberalnym programie edukacji. W: Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011 r. Red. J. K o s t k i e w i c z, A. D o m a g a ł a - K r ę c i o c h, M.J. S z y m a ń s k i. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.

Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela. Dz. U. 2012 poz. 131.

S z y m a ń s k i M.J.: Kształcenie pedagogiczne w obliczu zmian. W: Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje. Red. J. K o s t k i e w i c z,

A. D o m a g a ł a - K r ę c i o c h, M.J. S z y m a ń s k i. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.

S z y m a ń s k i M.J.: Zmiana społeczna i zmiana edukacyjna. W: Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje. Red. J. K o s t k i e w i c z, A. D o m a g a ł a - K r ę c i o c h, M.J. S z y m a ń s k i. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.

Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990120096 [21.02.2019].

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. (poz. 2110).

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-24

Share |

BudniakA., & MnichM. (2019). Kształcenie nauczycieli przedszkola i klas początkowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – ewolucja treści, programów, zakresu kompetencji. Doskonalenie nauczycieli. Chowanna, 77-97. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.05

Alina Budniak 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9542-6802
Małgorzata Mnich 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0393-3661
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).