Kształcenie nauczycieli przedszkola i klas początkowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – ewolucja treści, programów, zakresu kompetencji. Doskonalenie nauczycieli


Abstrakt

The 40th anniversary of the Department of Early Childhood Education and Media Pedagogy encourages a reflection on the directions of scientific research activities that have been undertaken by the institution and its members, the education of students in the changing social, political and educational environment, its mission in the field of training early education teachers or the long-termactivities of the department employees related to the popularization of pedagogical issues in the environment. This study provides an overview of the educational offer, study programmes, curriculum content at the University of Silesia and competences of future and active teachers of kindergartens and primary school classes in the last forty years.


Słowa kluczowe

teacher; education; training; competences; study program

B a n a c h C., J a r o w i e c k i J., N o w e c k i B.: Edukacja nauczycielska w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych w roku akademickim 1994/1995. Raport COMSN w WSP Kraków 1996 r.

B a n a c h C.: Wyzwania i zadania polskiej edukacji w latach 2012–2025. „Nowa Szkoła. Miesięcznik społeczno-pedagogiczny” 2013, nr 3, (LXIX, nr 711).

D e n e k K.: Kształcenie akademickie nauczycieli. „Nowa Szkoła. Miesięcznik społeczno-pedagogiczny” 2013, nr 1, (LXIX nr 709).

Informacja ogólna o Procesie Bolońskim. „Biuletyn Informacji Publicznej”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. http://www.bip.nauka.gov.pl/proces-bolonski/ [15.02.2019].

K o j s W.: O niektórych wyznacznikach edukacyjnej i pedagogicznej komunikacji. W: Komunikacja, dialog, edukacja. Red. W. K o j s, R. M r ó z e k. T. 1. Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.

K u j a w i ń s k i J.: Współczesne kierunki modernizacji nauczania początkowego. W: Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych. Red. J. K u j a w i ń s k i. Warszawa: Wydwnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.

K u p i s i e w i c z C.: Szkolnictwo w procesie przebudowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1996.

K w a ś n i c a R.: Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki. Red. Z. K w i e c i ń s k i, B. Ś l i w e r s k i. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

K w i a t k o w s k a H.: Europejski wymiar edukacji. Próba identyfikacji idei – implikacje dla kształcenia nauczycieli. W: Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli. Red. H. K w i a t k o w s k a, T. L e w o w ic k i. Warszawa: KNP PAN, 1995.

K w i a t k o w s k a H.: Tożsamość nauczycieli. Między anomią i autonomią. Gdańsk: GWP, 2005.

K w i e c i ń s k i Z.: Zmienić kształcenie nauczycieli. W: Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Red. A. S i e m a k -Ty l i k o w s k a, H. K w i a t k o w s a, S.M. K w i a t k o w s k i. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998.

L e w o w i c k i T.: O dotychczasowych koncepcjach edukacji nauczycielskiej i potrzebie określenia nowej koncepcji tej edukacji. „Ruch Pedagogiczny” 1990, nr 1–2.

L e w o w i c k i T.: Przemiany oświaty. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”,, 1997.

M a g d a - A d a m o w i c z M.: Kształcenie permanentne nauczycieli w czasie ich aktywności zawodowej. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2017, nr 2.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (do konsultacji). 31 grudnia 1996 r., Biuro Strategii Edukacyjnych.

O k o ń W.: Kształcenie nauczycieli w Polsce – stan i kierunki przebudowy. Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

P i l c h T.: Spory o szkołę. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”,, 1999.

Plan studiów opracowany przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, DU.1-4012/PA-19/75; DU.2-40110-79/72.

Plan studiów opracowany przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, SU.1-4010/PA-46/74.

Plan studiów opracowany przez Ministerstwo Nauki, SzkolnictwaWyższego i Techniki, SU.1-4010/PA-12/74 z późniejszymi zmianami.

Plan studiów opracowany przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, DU.1-4012/PA-4/75 z późniejszymi zmianami.

Plan studiów opracowany przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, DU.1-4012/PA-4/78, DU.1-4012/PA-5/78.

P o t u l i c k a E.: Studia pedagogiczne w neoliberalnym programie edukacji. W: Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011 r. Red. J. K o s t k i e w i c z, A. D o m a g a ł a - K r ę c i o c h, M.J. S z y m a ń s k i. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.

Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela. Dz. U. 2012 poz. 131.

S z y m a ń s k i M.J.: Kształcenie pedagogiczne w obliczu zmian. W: Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje. Red. J. K o s t k i e w i c z,

A. D o m a g a ł a - K r ę c i o c h, M.J. S z y m a ń s k i. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.

S z y m a ń s k i M.J.: Zmiana społeczna i zmiana edukacyjna. W: Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje. Red. J. K o s t k i e w i c z, A. D o m a g a ł a - K r ę c i o c h, M.J. S z y m a ń s k i. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.

Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990120096 [21.02.2019].

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. (poz. 2110).

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-24

Share |

BudniakA., & MnichM. (2019). Kształcenie nauczycieli przedszkola i klas początkowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – ewolucja treści, programów, zakresu kompetencji. Doskonalenie nauczycieli. Chowanna, 77-97. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.05

Alina Budniak 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9542-6802
Małgorzata Mnich 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0393-3661