Literatura polska w Bośni i Hercegowinie — przekłady z lat 1990—2020

Amela Ljevo-Ovčina
https://orcid.org/0000-0002-0049-1669

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są tłumaczenia literatury polskiej, które ukazały się w Bośni i Hercegowinie w latach 1990—2020 — zarówno w wydaniach książkowych, jak i w czasopismach. Przedstawiono repertuar tłumaczonych utworów i przybliżono sylwetki bośniackich tłumaczy z języka polskiego. Przegląd ten z jednej
strony ukazuje różnorodność tłumaczonych utworów, z drugiej — także luki i opóźnienia w przekładach współczesnej literatury polskiej.


Słowa kluczowe

literatura polska; przekłady; wydawcy; Bośnia i Hercegowina

Antologija poljske pripovijetke XX stoljeća, 1984. Z. Malić, prir. i prev. Sarajevo, Veselin Masleša.

Bardijewska L., 2019: Kuća osam tajni. P. Mioč, prev. Tuzla, Bosanska riječ.

Čilić Škeljo Đ., Vidović BoltI., 2009: Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 r. do 2007. “Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 1, cz. 1, str. 102—112.

Ćirlić-Straszyńska D., 1990: Alija Dukanović. Warszawa, PIW.

Dobraczyński J., 1990: Svjedok svjetlafra. fra Mate Mrkonjić, prev. Sarajevo, Svjetlo riječi.

Gombrowicz W., 2004: Bakakaj. T. Miletić Oručević, prev. Sarajevo, Biblioteka DANI/Civitas.

Gverić Katana P., 2016: Dvadeset pet godina bilježenja prijevoda: hrvatsko i poljsko ogledalo. “Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 7, cz. 2, str. 35—52.

Jan Pavel II., 2010: Rimski triptih: meditacije. fra Mate Mrkonjić, prev. Zagreb, Glas koncila.

Jan Pavel II., 2014: Ustanite hajdemo. fra Mate Mrkonjić, prev. Solin, Verbum.

Kornhauser J., 2002: U jednoj sekundi: izbor pjesama (1972.—2000.). M. Trumić, prev. Tešanj, Centar za kulturu i obrazovanje.

Lipska E., 2010: Tu. M. Trumić, prev. Sarajevo, Connectum.

Lipska E., 2014: Turisti reči: poezija. B. Rajčić, prev. Banja Luka, Kuća poezije.

Lipska E., 2018: Centrifugirajuća nada. B. Rajčić, prev. Banja Luka, Kuća poezije: Udruženje Poljaka.

Małczak L., 2019: Dukanovićevo razdoblje ili bosanskohercegovačko-poljske književne veze za vrijeme Druge Jugoslavije. U: Bosanskohercegovački slavistički kongres. Zbornik radova. Vol. 2, knj. 2. Sarajevo, Slavistički komitet, str. 117—128.

Miletić Oručević T., 2006: Mortal kombajn: poljska drama XXI stoljeća. Sarajevo, Međunarodni teatarski i filmski festival MESS.

Miletić Oručević T., 2016: Večeras u Muzeju književnosti BiH: Sjećanje na našu kulturnu historiju — izložba ‚Poljska u bh. teatarskom srcu’. Dostupno na internetu: https://depo.ba/clanak/148991/veceras-u-muzeju-knjizevnosti-bih-sjecanje-na-nasu-kulturnu-historiju-izlozba-poljska-u-bh-teatarskom-srcu [pristupljeno: 22. 8. 2022].

Miłosz C., 1982: Spasenje: izabrane pjesme. P. Vujičić, Z. Malić, prev. Sarajevo, Veselin Masleša.

Miłosz C., 1988: Poezija. P. Vujičić, prev. Beograd, BIGZ—Sarajevo, Veselin Masleša.

Miłosz C., 1988: Poezija. P. Vujičić, B. Rajčić, prev. Beograd, BIGZ—Sarajevo, Veselin Masleša.

MiłoszC., 2006: Teološki traktat. M. Trumić, prev. „Hrvatska misao: tromjesečnik za umjetnost i znanost“, God. 10, 39/40 (28) (travanj—rujan 2006). Sarajevo, Ogranak Matice hrvatske, str. 125—138.

Miłosz C., 2008: Drugi prostor: najnovije pjesme — izbor. M. Trumić, prev. Sarajevo—Zagreb, Naklada Zoro.

Podboj M., 2014: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007—2012. “Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 4, cz. 2, str. 95—122.

Poljska emigrantska poezija: Povratak kući, 2002. Z. Đerić, izbor, prev. i pogovor. Banja Luka—Beograd, Zadužbina “Petar Kočić“.

Różewicz T., 2002: Moja poezija. M. Trumić, S. Šantić, Č. Kisić, prev. Sarajevo, Asocijacija nezavisnih intelektualaca “Krug 99”: Međunarodni centar za mir.

Sienkiewicz H., 1955: Kroz pustinju i prašumu. Đ. Živanović, prev. Beograd—Sarajevo—Zagreb, Džepna knjiga.

Sienkiewicz H., 1963: Kroz pustinju i prašumu. Đ. Živanović, prev. Sarajevo, Svjetlost.

Sienkiewicz H., 1966: Kroz pustinju i prašumu [prerađeno izdanje]. T. Dugonjić, prev. Sarajevo, Veselin Masleša.

Sienkiewicz H., 1972: Kroz pustinju i prašumu [prerađeno izdanje]. T. Dugonjić, prev. Sarajevo, Veselin Masleša.

Sienkiewicz H., 2003: Kroz pustinju i prašumu [prerađeno 1. izdanje]. T. Dugonjić, prev. Sarajevo, Bosanska riječ.

Sienkiewicz H., 2020: Kroz pustinju i prašumu [prerađeno 2. izdanje]. T. Dugonjić, prev. Sarajevo, Bosanska riječ.

Sienkiewicz H., 1990: Potop. Lazar R.Knežević, prev. Sarajevo, Svjetlost.

Sienkiewicz H., 1991: Ognjem i mačem. Lazar R. Knežević, prev. Sarajevo, Svjetlost.

Szymborska W., 1997: Život na licu mjesta. S. Šantić, M. Trumić, prev. Sarajevo, Društvo pisaca BiH.

Szymborska W., 2017: Pohvala lošeg mišljenja o sebi: izabrane pesme. B. Rajčić, P. Vujičić, prev. Banja Luka, Kuća poezije.

Tochman W., 2004: Kao da jedeš kamen. S. Šantić, prev. Sarajevo, Magistrat.

Tokarczuk O., 2019: Bjeguni. M. Markić, prev. Sarajevo, Buybook.

Tokarczuk O., 2020: Bizarne priče. M. Markić, prev. Sarajevo, Buybook.

Warszawski D., 2003: Obrana sarajevske pošte. M. Trumić i S.Kisić, prev. Sarajevo, Ceteor Itaka.

ZagajewskiA., 2006: Povratak. M. Trumić, prev. Sarajevo — Zagreb, Naklada Zoro.

ZagajevskiA., 2019: Asimetrija: izabrane pesme. B. Rajčić, prir. P. Vujučić i B. Rajčić, prev. Banja Luka, Kuća poezije.

ZagajewskiA., 2021: Pravi život. Đ. Čilić, prev. Sarajevo, Buybook.

Zidne novine: Poljski dani Sarajevo 7. — 12. aprila 1997., glavni ur. Z. Grebo, ur. broja T. Komendant, Radio Zid, Sarajevo, april/travanj 1995. Godina III, broj 3.

Żeromski S., 1967: Beskućnici. Đ. Živanović, prev. Sarajevo, Svjetlost.


Opublikowane : 2022-12-29


Ljevo-OvčinaA. (2022). Literatura polska w Bośni i Hercegowinie — przekłady z lat 1990—2020. Przekłady Literatur Słowiańskich, 12, 1-17. https://doi.org/10.31261/PLS.2022.12.01.16

Amela Ljevo-Ovčina  amela.ljevo-ovcina@ff.unsa.ba
Uniwersytet w Sarajewie  Bośnia i Hercegowina
https://orcid.org/0000-0002-0049-1669
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).