PROCEDURA RECENZYJNA

Procedura recenzyjna składa się z następujących elementów:

1. Kwalifikacja do recenzji przez redakcję „Przekładów Literatur Słowiańskich” ze względu na przyjęte wymagania: objętość nie większa niż 1 arkusz wydawniczy; dwa streszczenia (w języku angielskim oraz języku słowiańskim, którego literatury i kultury dotyczy tekst), każde z nich nie może przekroczyć 500 znaków ze spacjami; słowa kluczowe po polsku i po angielsku (5 słów); abstrakt poprzedzający tekst (5-6 wersów) wraz z afiliacją (uniwersytet, wydział, instytut lub katedra oraz adres elektroniczny), zwięzłą notką biobibliograficzną o Autorze wraz z adresem pocztowym do korespondencji i telefonem kontaktowym (dane wyłącznie dla Redakcji i dla Wydawnictwa) oraz dołączony na końcu indeks nazwisk autorów i indeks nazwisk tłumaczy (osobno).

2. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej, dwóch niezależnych recenzentów polskich i/lub zagranicznych spoza redakcji, spoza ośrodka wydającego publikację oraz spoza ośrodka, z którego pochodzi Autor. Są to specjaliści w zakresie prezentowanej tematyki.

3. Recenzje realizują model tzw. double-blind review proces, czyli są anonimowe, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swych nazwisk. Podczas całego procesu zarówno Recenzent, jak i Autor pozostają anonimowi. Redaktor zapewnia przygotowanie artykułu w taki sposób, że nie zostaje bezpośrednio ani pośrednio ujawniona tożsamość autorów. Anonimowość autora zapobiega wszelkim uprzedzeniom Recenzenta, a artykuły pisane przez prestiżowych lub renomowanych autorów rozpatrywane są na podstawie treści ich prac, a nie ich reputacji.

4. Przed wysłaniem artykułu do Recenzenta Redaktor usuwa wszelkie informacje o autorze, takie jak nazwisko, afiliacja, także wszelkie sugestie tożsamości autora znajdujące się w artykule. Redaktor upewnia się, że rysunki i tabele nie zawierają żadnych odniesień do powiązań autora, wybiera nazwy plików z ostrożnością i zapewnia, że „Właściwości” pliku są również anonimowe.

5. W przypadku gdy Redaktor jest autorem artykułu, jego rola zostaje przejęta przez Redaktora aktualnego numeru czasopisma.

6. Recenzenci proszeni są o pisemne, anonimowe komentarze na formularzu recenzji. Recenzja zawiera wyraźny wniosek stwierdzający, czy artykuł powinien lub nie powinien zostać przyjęty do publikacji.

7. Recenzja powinna zawierać ocenę zgłoszonego artykułu i jego wkład badawczy w zakresie podjętej tematyki. Tam, gdzie jest to konieczne, zwykle w przypadku jednej negatywnej recenzji, Redaktor może zlecić sporządzenie dodatkowej recenzji artykułu, wybierając alternatywnych Recenzentów.

8. Ostateczną decyzję w sprawie druku lub odrzucenia artykułu podejmuje Redaktor Naczelny  po konsultacji z Redaktorem Tematycznym/Naukowym numeru i/lub Członkami Rady Programowej. Autor wyrażając zgodę na druk tekstu w „Przekładach Literatur Słowiańskich”, godzi się jednocześnie na publikację w wersji elektronicznej on-line.

9. Redaktor przekazuje anonimowe recenzje Autorowi z decyzją, czy artykuł został bezwarunkowo zaakceptowany do publikacji lub zaakceptowany, ale wymaga pewnych poprawek, lub odrzucony.

10. Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z „Przekładami Literatur Słowiańskich” na stronie internetowej pisma.