• Tom 10 Nr 1 (2020)

  W części pierwszej dziesiątego tomu czasopisma „Przekłady literatur Słowiańskich” publikujemy artykuły, które stanowią rezultat konferencji zatytułowanej „Peryferie i przekład”, zorganizowanej w dniach 11—13 października 2018 roku w Ustroniu. Zainteresowanie kategorią peryferyjności z jednej strony stanowi konsekwencję ponowoczesnego kryzysu wielkich narracji, z drugiej strony ma wymiar uniwersalny, ponieważ zjawiska peryferyjne (nieeksploatowane lub niedostrzeżone w kulturze) w każdej epoce przyciągały pisarzy i artystów. Autorzy prezentowanych artykułów tytułowy problem rozpatrują z wielu perspektyw i stanowisk badawczych, opierając się na zróżnicowanym materiale językowym. Wśród podejmowanych tematów znalazły się takie kwestie, jak: eksperyment w przekładzie; przekład jednego ze słowackich dialektów na standard językowy; dokonywane za pośrednictwem języka polskiego przekłady literatury angielskiej i literatury rosyjskiej na regionalny język kaszubski; problem polskiej recepcji literatury staroserbskiej; możliwość przekładu na język trzeci swoistego dialogu, jaki prowadzą ze sobą kanadyjscy poeci: francusko- i anglojęzyczny; problem potencjalnego przekładu literatury wyobrażonej z języka polskiego na język angielski; w dwóch odległych czasowo i przestrzennie przypadkach relacje między twórczością przekładową i twórczością własną; przekład powieści gejowskiej czy figury retorycznej onomatopei; problem literatury mniejszościowej oraz „literatury z kulturalnych peryferii”, która trafiła na salony; polska recepcja czeskiej myśli strukturalistycznej; przekład jako forma promocji oraz sytuacja, kiedy błędny przekład okazuje się sukcesem. Wśród autorów dzieł, których przekłady stały się tematami poszczególnych artykułów, znaleźli się między innymi (niektórzy z nich występują w podwójnej roli — autora dzieła oryginalnego i autora dzieła tłumaczonego): Adam Mickiewicz, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Michał Witkowski, Robert J. Szmidt, Jan Mukařovský, Bohumil Hrabal, Milan Kundera, August Šenoa, Herta Müller, Jozef Kolarčik-Frantický, Edward D. Blodgett, Jacques Brault, Brina Švigelj-Mérat, a wśród tłumaczy: julia Hartwig, August Šenoa, Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh, Susan Bassnett, Piotr Kuhiwczak, Andrij Bondar, Jasmin Novljaković, Enes Kišević, Maria Dąbrowska-Partyka, Aleksander E. Naumow, Radka Denemarková.

 • Tom 9 Nr 3 (2019)

  Tom 9. część 3 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2017) to kolejna już prezentacja bibliografii przekładów literatur: bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej na język polski oraz literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki i słoweński, obejmująca tym razem rok 2017. Bibliografia, od 10 lat przygotowywana przez międzynarodowy zespół badaczy slawistów, daje świadectwo obecności literatur słowiańskich w kulturze polskiej oraz literatury polskiej w poszczególnych krajach słowiańskich, pozwalając spojrzeć na fakty translatorskie z punktu widzenia zmieniającej się sytuacji kulturowej, dostarcza wiedzy na temat komunikacji międzykulturowej, recepcji literatury obcej (słowiańskiej), wzajemnych międzynarodowych kontaktów między Słowianami zachodnimi i południowymi, odzwierciedlając panujące w kulturach i literaturach tendencje.

  Opracowane w niniejszym tomie przeglądy bibliograficzne uzupełniają artykuły przeglądowe i komentarze, dotyczące przekładów z poszczególnych literatur słowiańskich na język polski oraz literatury polskiej na inne języki słowiańskie, w których autorzy próbują spojrzeć krytycznie i analitycznie na twórczość przekładową, biorąc pod uwagę wzajemne kontakty literackie, potrzeby kultury przyjmującej, a także rolę tłumacza w akcie translacji. Artykuły i komentarze, uzewnętrzniające różnice i podobieństwa między kulturami, określające tendencje ogólnie panujące w sekundarnym horyzoncie, również pole zainteresowań instytucji życia literackiego kultury przyjmującej (wydawnictw, krytyki literackiej, czasopism), połączone z opracowaniami bibliograficznymi, skierowane są do literaturoznawców, przekładoznawców – naukowców, krytyków, slawistów, także studentów. Założeniem czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” jest ciągłe poszerzanie obszaru badań oraz budowanie i podtrzymywanie wiedzy na temat ukazujących się współcześnie przekładów literatur słowiańskich, stanowiących ważną przestrzeń komunikacji międzykulturowej.

 • Tom 9 Nr 2 (2019)
  DLACZEGO TŁUMACZYMY? OD SPRAWCZOŚCI PO RECEPCJĘ PRZEKŁADU / WHY DO WE TRANSLATE? FROM AGENCY TO THE RECEPTION OF TRANSLATION

  Tom 9. część 2 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest szeroko rozumianej celowości przekładu i stanowi kontynuację rozważań podjętych w poprzednim numerze czasopisma. W zebranych w nim rozprawach podjęto refleksję nad problemem sprawczości aktorów translacji (tłumaczy i autorów), roli instytucji w procesie przekładu, kwestii recepcji dzieł tłumaczonych oraz celowości tłumaczenia w kontekście badań nad regionalizmem i wielokulturowością. Tom podzielony został na trzy części problemowe. Pierwsza jest poświęcona instytucjonalnemu i recepcyjnemu wymiarowi przekładu (Anna Majkiewicz, Anita Gostomska, Regina Solová). Druga część gromadzi artykuły poświęcone dwóm przenikającym się kompleksom problemowym — zjawiskom regionalizmu i wielokulturowości rozpatrywanym w kontekście przekładu (Karolina Pospiszil, Hanna Makurat-Snuzik, Silvija Borovnik, Jakob Altmann). Natomiast trzecia część prezentowanego tomu poświęcona jest autorowi, który na rozmaite sposoby wpływa na tekst przekładu: zostawiając w tekście oryginału ślady swojej obecności i aktywności, formułując własną „teorię translacji”, czy wreszcie samemu wchodząc w rolę tłumacza (Wojciech Soliński, Joanna Derdowska, Aleksander Gomola, Amela Ljevo-Ovčina). Autorami zamieszczonych w tomie artykułów są badacze przekładu z Polski i zagranicy, a teksty dotyczą zarówno przekładów literatur słowiańskich, jak i niesłowiańskich w ramach rozmaitych języków i etnolektów (angielski, bośniacki, chorwacki, czeski, kaszubski, niemiecki, polski, rosyjski, śląski). Tom adresowany jest do literaturoznawców, przekładoznawców oraz komparatystów (naukowców, krytyków, studentów). / Issue 9.2 of the journal „Translations of Slavic Literatures” is devoted to the broadly understood problem of the purpose of translation and is a continuation of the previous issue. The collected works consider the problem of the agency of the main actors of translation (as translators and authors), the role of the various institutions in the process of translation, the question of the reception of the translated works, as well as the purpose of translation in the context of regionalism and multiculturalism.

  The issue has been divided into three problem parts. The first one is devoted to the institutional and receptive dimensions of translation (Anna Majkiewicz, Anita Gostomska, Regina Solová). The second part gathers articles devoted to two interpenetrating complexes of problems - the phenomena of regionalism and multiculturalism considered in the context of translation (Karolina Pospiszil, Hanna Makurat-Snuzik, Silvija Borovnik, Jakob Altmann). Finally, the third part of the presented volume is devoted to the author who influences the text of the translation in various ways: leaving traces of his presence and activity in the original text, formulating his own "translation theory", and finally, becoming an interpreter of his own work (Wojciech Soliński, Joanna Derdowska, AleksanderGomola, Amela Ljevo-Ovčina).

  The authors of the articles collected in this issue are translation researchers from Poland and abroad, and the works deal with translations of both Slavonic and non-Slavonic literatures within various languages and ethnolects (i.e. English, Croatian, Czech, French, German, Polish, Slovenian, Silesian, Kashubian).

   Furthermore, issue 9.2 of the journal „Translations of Slavic Literatures” is dedicated to literary and translation theorists, as well as comparatists (scientists, critics, students).

 • Tom 9 Nr 1 (2018)
  DLACZEGO TŁUMACZYMY? PRAKTYKA, TEORIA I METATEORIA PRZEKŁADU / WHY DO WE TRANSLATE? PRACTICE, THEORY AND METATHEORY OF TRANSLATION

  Tom 9. część 1 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest szeroko rozumianej celowości przekładu. Zebrane w nim rozprawy udzielają rozmaitych tematycznie i metodologicznie odpowiedzi na sformułowane w tytule tomu pytanie „dlaczego tłumaczymy?”, prezentując praktyczny, teoretyczny i metateoretyczny wymiar refleksji nad translacją. Autorami zamieszczonych w tomie artykułów są badacze przekładu z Polski i zagranicy, a teksty dotyczą zarówno przekładów literatur słowiańskich, jak i niesłowiańskich w ramach rozmaitych języków (angielski, chorwacki, czeski, francuski, niemiecki, polski, rosyjski, słowacki, słoweński, ukraiński, włoski). Tom podzielony został na cztery części problemowe. Pierwsza przedstawia tłumaczenie jako działanie ludyczne, ujmując je jako wyzwanie, zabawę, grę (Bożena Tokarz, Olga Płaszczewska, Monika Gawlak). Druga część poświęcona jest eksperymentom translatorycznym (Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Aleksandra Małecka, Piotr Marecki, Katarzyna Majdzik, Joanna Warmuzińska-Rogóż), natomiast trzecia przedstawia tłumaczy w roli przedstawicieli (ambasadorów i legislatorów według formuły Jerzego Jarniewicza) kultury oryginału (Marta Skwara, Lucyna Spyrka, Marta Buczek, Dorota Żygadło-Czopnik, Tea Rogić Musa). W ostatniej części przybliżono tematykę przekładów seryjnych (Maria Mocarz-Kleindienst, Andrij Saweneć, Leszek Małczak). Tom adresowany jest do literaturoznawców, przekładoznawców oraz komparatystów (naukowców, krytyków, studentów). / The Issue 9.1 of the journal „Translations of Slavic Literatures” is devoted to the broadly understood problem of the purpose of translation. The collected works give various thematic and methodological answers to the question formulated in the title of the issue „Why do we translate”?, and they present  practical, theoretical and metatheoretical dimension of the reflection on the translation. The authors of the articles collected in the issue are translation researchers from Poland and abroad, and the works deal with translations of both Slavonic and non-Slavonic literatures within various languages (English, Croatian, Czech, French, German, Polish, Russian, Slovak, Slovenian, Ukrainian, Italian). The issue has been divided into four problem parts. The first one presents translation as a ludic action, expressingit as a challenge, a play or a game (Bożena Tokarz, Olga Płaszczewska, Monika Gawlak). The second part is devoted to the translation experiments (Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Aleksandra Małecka, Piotr Marecki, Katarzyna Majdzik, Joanna Warmuzińska-Rogóż), while the third presents the translators as the representatives of the original culture  – the ambassadors and legislators according to J. Jarniewicz (Marta Skwara, Lucyna Spyrka, Marta Buczek, Dorota Żygadło-Czopnik, Tea Rogić Musa). In the last part, the problem of serial translations was presented (Maria Mocarz-Kleindienst, Andrij Saweneć, Leszek Małczak). The issue 9.1 of the journal „Translations of Slavic Literatures” is dedicated to the literary and translation theorists, as well as comparatists (scientists, critics, students).

 • Tom 8 Nr 2 (2017)
  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) / Bibliography of translations of Slavic literature (2016)

  Bibliografii przekładów literatur słowiańskich (2016) odnotowano tłumaczenia, które ukazały się w roku 2016. / In the Bibliography of translations of Slavic literatures (2016), translations which appeared in 2016 were recorded and some of them commented.

 • Tom 8 Nr 1 (2017)
  Parateksty w odbiorze przekładu / Paratexts in the reception of translation

  Tom 8. część 1 czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcony jest refleksji na temat paratekstów towarzyszących przekładom literatur słowiańskich, podzielony został na pięć części problemowych eksponujących inny aspekt refleksji o paratekstach w odbiorze przekładu i dotyczy zwłaszcza literatur: amerykańskiej i bośniacko-hercegowińskiej, chorwackiej, czeskiej, polskiej, serbskiej, słowackiej, słoweńskiej, ale także niemieckiej. Artykuły zamieszczone w tomie dotyczą roli i funkcji paratekstów (Izabela Lis-Wielgosz, Bożena Tokarz, Monika Gawlak), czynnej roli perytekstów w dialogu międzykulturowym i w serii przekładowej (Katarzyna Wołek San Sebastian, Małgorzata Filipek, Amela Ljevo-Ovčina, Jakob Altmann), perswazyjnego charakteru wstępów i ich wymiaru ideologicznego (Joanna Królak), sposobów oddziaływania recenzji i obecnej w nich mocy illokucyjnej (Sylwia Sojda), przypisów i zawartych w nich informacji dopełniających lekturę (Robert Grošelj, Weronika Woźnicka, Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec). Ostatnia cześć tomu dotyczy biografii i listów, traktowanych jako swego rodzaju epiteksty, które być może nie odnoszą się bezpośrednio do przekładanych utworów, ale opisują kontekst, w którym dzieło literackie powstaje (Tea Rogić Musa, Leo Rafolt). Wszystkie teksty, prócz trzech, opublikowane zostały w języku polskim. Artykuł Ameli Ljevo-Ovčiny zamieszczony został w języku bośniackim, Roberta Grošelja w języku słoweńskim, a Tei Rogić Musy w języku chorwackim. Publikacja adresowana jest do badaczy literatur i kultur słowiańskich (w tym polskiej), studentów oraz do wszystkich zainteresowanych wiedzą o kulturach słowiańskich. / Volume 8 part 1 of the magazine „Translation of Slavic Literatures” is devoted to reflection on paratexts accompanying translations of Slavonic literatures, divided into five problem parts exposing another aspect of reflection on paratexts in the reception of translation, and concerns in particular literatures: American and Bosnian-Herzegovinian, Croatian, Czech, Polish, Serbian, Slovak, Slovenian, but also German. The articles in the volume concern the role and functions of paratexts (Izabela Lis-Wielgosz, Bożena Tokarz, Monika Gawlak), the active role of peritexts in intercultural dialogue and in the translation series (Katarzyna Wołek San Sebastian, Małgorzata Filipek, Amela Ljevo-Ovčina, Jakob Altmann), persuasive nature of introductions and their ideological dimension (Joanna Królak), ways of influencing of reviews and their current illocutionary force (Sylwia Sojda), footnotes and the information that they complement reading (Robert Grošelj, Weronika Woźnicka, Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec). The last part of the volume concerns biographies and letters, treated as a kind of epitexts, which may not refer directly to translated works, but describe the context in which a literary work is created (Tea Rogić Musa, Leo Rafolt). All texts, except three, have been published in Polish. The article by Amela Ljevo-Ovčina is in Bosnian, by Robert Grošelj in Slovenian, and by Tea Rogić Musa in Croatian. The publication is addressed to researchers of Slavonic literature and cultures (including Polish), students, and all interested in knowledge about Slavic cultures.

 • Tom 7 Nr 2 (2016)
  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) / Bibliography of translations of Slavic literature (2015)

  Bibliografii przekładów literatur słowiańskich (2015) odnotowano tłumaczenia, które ukazały się w roku 2015. W zakresie wyboru oryginałów ujawniły się pewne zmiany preferencji w stosunku do lat ubiegłych, mniej lub bardziej uchwytne w poszczególnych parach literatur. / In the Bibliography of translations of Slavic literatures (2015), translations which appeared in 2015 were recorded and some of them commented. Within the scope of choice of originals, some changes in preferences in comparison to previous years were revealed, more or less noticeable in individual literature pairs.

 • Tom 7 Nr 1 (2016)
  Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie / Slavic translators and translation

  Temat niniejszego tomu wynika z chęci zaprezentowania panoramy teoretycznej i historycznej w zakresie dyscypliny, jak również konkretnych praktyk translatorskich. Spojrzenie z tych dwóch perspektyw na jednostkowe rozwiązania tłumaczy lepiej przedstawia ich rolę jako pośredników (a czasem inicjatorów stylu i myślenia), a także ich decyzje oraz funkcje i pragmatyczność przekładu. / The subject of this volume results from the willingness to present a theoretical and historical panorama in terms of discipline as well as specific translation practices. A look from these two perspectives on the individual solutions of the translators, presents their role as mediators better (and sometimes the initiators of style and thinking), as well as their decisions and functions and pragmatism of translation.

 • Tom 6 Nr 2 (2015)
  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) / Bibliography of translations of Slavic literature (2014)

  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich – 2014 rok rejestruje tłumaczenia, których ilość i wybór w zakresie autorów i konkretnych tworów charakteryzują potrzeby poznawcze i estetyczne kultur i literatur przyjmujących. Tom ten obejmuje wzajemne związki translatorskie (i nie tylko) między literaturami bułgarską, chorwacką, czeską, macedońską, serbską, słowacką i słoweńską a polską. Autorzy komentarzy próbują spojrzeć krytycznie i analitycznie na twórczość przekładową z perspektywy roli tłumacza we wzajemnych kontaktach literackich, potrzeb kultury przyjmującej przez niego reprezentowanej, instytucji uczestniczących, stopnia trudności tekstu wyjściowego. / Bibliography of translations of Slavonic literature – year 2014 records translations which number and variety in terms of authors and specific creations characterize the cognitive and aesthetic needs of target cultures and literatures. This volume includes reciprocal translation (but not only) between Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovakian and Slovenian and Polish literatures. The authors of comments try to look critically and analytically on translation work from the perspective of the interpreter’s role in mutual literary contacts, the needs of the represented target culture, participating institutions, the degree of difficulty of the source text.

 • Tom 6 Nr 1 (2015)
  Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu / Translator’s freedom towards imperative of the text

  Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie uporządkowane zostały w dwóch częściach zatytułowanych Tłumaczenie jako naśladowanie i Tekst i kultura wyjściowa w świetle kultury docelowej. W części pierwszej znalazły się prace omawiające wpływy i inspiracje jako zjawisko kreatywne i pragmatyczne oraz jako wynik interpretacji tekstu w kontekście kultury przyjmującej. W części drugiej autorzy rozważają możliwości i cele naśladowania, jak również oczekiwania odbiorców przekładu. Naśladowanie w tłumaczeniu rozumieją szeroko: już nie tylko jako inspirację artystyczną, czyli dość swobodnie, lecz także: jako respektowanie tekstu i kultury wyjściowej w świetle kultury docelowej; jako zachowanie denotatywno‑konotatywnej informacji o kulturze wyjściowej lub trzeciej kulturze, w perspektywie odbiorcy kultury docelowej. / Articles in this volume are ordered in two parts entitled Translation as imitation and Text and source culture in the light of the target culture. In the first part, there are works discussing influences and inspirations as a creative and pragmatic phenomenon, and as a result of text interpretation in the context of the target culture. In the second part, the authors consider the possibilities and goals of imitation as well as expectations of the recipients of the translation. Imitation in translation is understood broadly: not only as an artistic inspiration, i.e. quite liberally, but also as respecting the text and the source culture in the light of the target culture; as behavior of denotative-connotative information about the source culture or third culture, in the perspective of the target culture recipient.

 • Tom 5 Nr 2 (2014)
  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) / Bibliography of translations of Slavic literature (2013)

  Począwszy od tego tomu bibliografia jest wzbogacona o komentarze, których autorzy opisują zarysowujące się prawidłowości w zakresie recepcji literatury obcej (słowiańskiej) przez Słowian w kontekście jednostkowej kultury, zapotrzebowania na odmienność lub potwierdzenia siebie. / Starting with this volume, the bibliography is enriched by the comments, the authors of which describe the emerging regularities in the Slavs’ reception of foreign (Slavic) literature in the context of their individual culture and demand for diversity or self-confirmation.

   

 • Tom 5 Nr 1 (2014)
  Wzajemne związki między przekładem a komparastyką / Mutual relationships between translation and comparative studies

  Autorzy artykułów zebranych w tomie pt. Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką pokazują, jak komparatystyka staje się coraz bardziej przekładoznawstwem, unaoczniając transwersalność kultury i literatury współczesnej bez uprzedzeń i wrogości. W badaniach prowadzonych w tym zakresie odsłaniane są poszczególne rejony literatury światowej, coraz trudniej możliwe do opisania. / The authors of the papers collected in the volume entitled The mutual relationships between translation and comparative studies (Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką) present how comparative studies have become increasingly a theory of translation, demonstrating the transversality of culture and contemporary literature without prejudice and hostility. In the studies conducted in this scope, particular regions of the world literature are uncovered which are more and more difficult to describe.

   

 • Tom 4 Nr 2 (2014)
  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012) / Bibliography of translations of Slavic literature (2007-2012)

  Tom niniejszy odnotowuje tłumaczenia literatur bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej na język polski oraz literatury polskiej na języki tych literatur z pięciu lat. / This volume provides a record of translations of Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovak and Slovenian translation into Polish and Polish literature into the languages ​​of the said literatures of the last five years.

  .

 • Tom 4 Nr 1 (2013)
  Stereotypy w przekładzie artystycznym / Stereotypes in artistic translation

  Zamieszczone w niniejszym tomie artykuły dotyczą różnych stereotypów i ich przekładów. Są to zarówno stereotypy powstałe w wyniku przekładu, jak również rekonstrukcja stereotypów kultury wyjściowej. / The papers included in this volume concern various stereotypes and their translations. These are both stereotypes resulting from translation, as well as the reconstruction of source culture stereotypes.

   

 • Tom 1 Nr 4 (2013)
  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) / Bibliography of translations of Slavic literature (1990-2006)

  Publikacja ta stanowi ostatnią część tomu pierwszego pt. Wybory translatorskie 1990-2006. Rejestruje tłumaczenia z literatury czeskiej, słowackiej i macedońskiej w Polsce oraz odwrotnie, z literatury polskiej na języki czeski, słowacki i macedoński. Na końcu części ostatniej tomu pierwszego, czwartej, zamieszczono indeks autorów i indeks tłumaczy do wszystkich części bibliograficznych tomu pierwszego po to, by ułatwić czytelnikowi korzystanie z bibliografii oraz ułatwić wyciąganie wniosków na temat wyborów translatorskich. / This publication is the last part of the first issue (1 (1)/2009) entitled Translation choices in the years 1990-2006 (Wybory translatorskie 1990-2006.). It provides a record of the translations of Czech, Slovak and Macedonian literature in Poland and, vice versa, from Polish literature into ​​Czech, Slovak and Macedonian. At the end of the last part of the first volume – the fourth one – an index of authors and an index of translators were added to all the bibliographic parts of the first volume in order to help readers use the bibliography and facilitate their drawing conclusions about the translation choices

 • Tom 3 Nr 1 (2012)
  Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym / Cultural barriers in artistic translation

  Tytuł trzeciego już tomu wydawnictwa ciągłego „Przekłady Literatur Słowiańskich” należy rozumieć jako praktyki i nawyki kulturowe, mniej lub bardziej utrwalone w tekstach, które utrudniają reekspresję oryginału, a tym samym rozumienie obcości przez odbiorcę sekundarnego. Taka sytuacja powoduje pojawianie się problemów przekładowych i przekładoznawczych, podejmowanych w książce przez poszczególnych autorów. / The title of the third volume of the serial publication “Translations of Slavic literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”) should be understood as practices and cultural habits, more or less fixed in texts that make it difficult to re-express the source text, and ipso facto, the secondary reader’s comprehension of otherness and strangeness. This situation gives rise to problems related to translation and the theory of translation. They are discussed in the volume by particular authors.

 • Tom 1 Nr 3 (2012)
  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) / Bibliography of translations of Slavic literature (1990-2006)

  Tom stanowi kontynuację części 2 publikacji ciągłej zatytułowanej „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Niniejsza część odnotowuje przekłady z literatury bułgarskiej, chorwackiej i serbskiej na język polski oraz z literatury polskiej na wymienione języki. Potwierdza ujawnioną w poprzedniej części dysproporcję między obecnością literatur słowiańskich w Polsce i literatury polskiej w innych krajach słowiańskich. / This volume is a continuation of Issue 1 (1)/2009: Translation choices in the years 1990-2006. („Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006.) This part provides a record of translations from Bulgarian, Croatian and Serbian literature into Polish and from Polish literature into the said languages. It confirms a disproportion (highlighted in the previous part) between the presence of Slavic literatures in Poland and the presence of Polish literature in other Slavic countries.

 • Tom 2 Nr 1 (2011)
  Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym / Forms of intercultural dialogue in artistic translation

  Niniejszy tom został poświęcony formom dialogu międzykulturowego w przekładzie (i za jego pośrednictwem), zaobserwowanym na materiale literatur: bułgarskiej, czeskiej, chorwackiej, macedońskiej, polskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej. W prezentowanych rozprawach autorzy opisują i interpretują różne poziomy zdialogowania (najczęściej zaś leksykalny), próbują określić przesłanki zarówno pozwalające, jak i uniemożliwiające podjęcie dialogu, a także negatywny czy niechętny stosunek niektórych tłumaczy do takiego dialogu. / This volume focuses on the forms of intercultural dialogue in translation (and through its agency) observed in the material of the following literatures: Bulgarian, Czech, Croatian, Macedonian, Polish, Serbian, Slovak and Slovenian. In their studies, the authors describe and interpret different levels of dialoguing (lexical one in most cases), they seek to determine premises that both enable the establishment of dialog and make it impossible. Also, they identify a negative and reluctant attitude of some translators to such dialogue.

 • Tom 1 Nr 2 (2010)
  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) / Bibliography of the translations of Slavic literature (1990-2006)

  Niniejszy tom stanowi kontynuację tomu zatytułowanego „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. To praca zbiorowa o zupełnie innym charakterze niż tom poprzedni. Daje świadectwo faktów translatorskich, które zachodziły w różnych kulturach słowiańskich. W tomie tym zebrano i uporządkowano bibliografię przekładów literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński (a także przekłady literatury słoweńskiej na język czeski), oraz literatur z zakresu wymienionych języków słowiańskich na język polski. / This volume is a continuation of the Issue 1 (1)/2009: Translation choices in the years 1990-2006 („Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006.) This collective work is of a completely different nature than the previous volume. It bears witness to translation facts which took place in various Slavic cultures. This volume is a systematized bibliography of the translations of Polish literature into the following languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovak, Slovenian (as well as translations of Slovenian literature into Czech) as well as literatures of the said Slavic languages ​​into Polish.

 • Tom 1 Nr 1 (2009)
  Wybory translatorskie 1990-2006 / Translation choices in the years 1990-2006

  Niniejszy zbiór prac sygnalizuje zaledwie rolę wyborów translatorskich i to na jednym, bardziej ogólnym poziomie, pokazując pośrednio niektóre cechy tłumacza i jego kultury rodzimej. Dalsze tomy będą stanowić jego kontynuację. / This volume of works merely signals the role of translation choices at a rather more general level, by showing indirectly some qualities of the translator and his/her native culture. Subsequent volumes will be its continuation.