PROCES RECENZJI

Procedura recenzyjna składa się z następujących elementów:

1. Kwalifikacja do recenzji przez redakcję „Przekładów Literatur Słowiańskich” ze względu na przyjęte wymagania: objętość nie większa niż 1 arkusz wydawniczy; dwa streszczenia (w języku angielskim oraz języku słowiańskim, którego literatury i kultury dotyczy tekst), każde z nich nie może przekroczyć 500 znaków ze spacjami; słowa kluczowe po polsku i po angielsku (5 słów); abstrakt poprzedzający tekst (5-6 wersów) wraz z afiliacją (uniwersytet, wydział, instytut lub katedra oraz adres elektroniczny), zwięzłą notką biobibliograficzną o Autorze wraz z adresem pocztowym do korespondencji i telefonem kontaktowym (dane wyłącznie dla Redakcji i dla Wydawnictwa) oraz dołączony na końcu indeks nazwisk autorów i indeks nazwisk tłumaczy (osobno). Od 2021 roku każdy artykuł przed wysłaniem do recenzji jest sprawdzany przez program antyplagiatowy.

2. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej, dwóch niezależnych recenzentów polskich i/lub zagranicznych spoza redakcji, spoza ośrodka wydającego publikację oraz spoza ośrodka, z którego pochodzi Autor. Są to specjaliści w zakresie prezentowanej tematyki.

3. Recenzje realizują model tzw. double-blind review proces, czyli są anonimowe, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swych nazwisk. Podczas całego procesu zarówno Recenzent, jak i Autor pozostają anonimowi. Redaktor zapewnia przygotowanie artykułu w taki sposób, że nie zostaje bezpośrednio ani pośrednio ujawniona tożsamość autorów. Anonimowość autora zapobiega wszelkim uprzedzeniom Recenzenta, a artykuły pisane przez prestiżowych lub renomowanych autorów rozpatrywane są na podstawie treści ich prac, a nie ich reputacji.

4. Przed wysłaniem artykułu do Recenzenta Redaktor usuwa wszelkie informacje o autorze, takie jak nazwisko, afiliacja, także wszelkie sugestie tożsamości autora znajdujące się w artykule. Redaktor upewnia się, że rysunki i tabele nie zawierają żadnych odniesień do powiązań autora, wybiera nazwy plików z ostrożnością i zapewnia, że „Właściwości” pliku są również anonimowe.

5. W przypadku gdy Redaktor jest autorem artykułu, jego rola zostaje przejęta przez Redaktora aktualnego numeru czasopisma.

6. Recenzenci proszeni są o pisemne, anonimowe komentarze na formularzu recenzji. Recenzja zawiera wyraźny wniosek stwierdzający, czy artykuł powinien lub nie powinien zostać przyjęty do publikacji.

7. Recenzja powinna zawierać ocenę zgłoszonego artykułu i jego wkład badawczy w zakresie podjętej tematyki. Tam, gdzie jest to konieczne, zwykle w przypadku jednej negatywnej recenzji, Redaktor może zlecić sporządzenie dodatkowej recenzji artykułu, wybierając alternatywnych Recenzentów.

8. Ostateczną decyzję w sprawie druku lub odrzucenia artykułu podejmuje Redaktor Naczelny  po konsultacji z Redaktorem Tematycznym/Naukowym numeru i/lub Członkami Rady Programowej. Autor wyrażając zgodę na druk tekstu w „Przekładach Literatur Słowiańskich”, godzi się jednocześnie na publikację w wersji elektronicznej on-line.

9. Redaktor przekazuje anonimowe recenzje Autorowi z decyzją, czy artykuł został bezwarunkowo zaakceptowany do publikacji lub zaakceptowany, ale wymaga pewnych poprawek, lub odrzucony.

10. Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z „Przekładami Literatur Słowiańskich” na stronie internetowej pisma.