O czasopiśmie

Cel i profil czasopisma

Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcone są zagadnieniom przekładu artystycznego w ramach języków południowo- i zachodniosłowiańskich, widzianym w perspektywie teoretycznej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej. Obejmuje zarówno rejestrację wydań i recepcji przekładów, jak również studia dotyczące: specyfiki przekładu w granicach języków blisko spokrewnionych; przekładu jednej kultury na drugą za pośrednictwem medium literatury; roli przekładu w badaniach komparatystycznych i w studiach nad recepcją literatur słowiańskich w świecie; zagadnień podejmowanych w najnowszych badaniach translatologicznych.

Ze względu na podjętą dwutorowość badań, założenie dokumentacyjno-socjologiczne (bibliografia przekładów literatur południowo-  i zachodniosłowiańskich na język polski oraz literatury polskiej na języki południowo-  i zachodniosłowiańskie wraz z komentarzami dotyczącymi ich recepcji) oraz założenie krytyczno-interpretacyjne (służące uogólnieniom teoretycznym), poszczególne tomy są wydawane w dwóch częściach: problemowej oraz bibliograficznej (w zakresie przekładów z literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki i słoweński oraz literatury bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej na język polski). Bibliografie przekładów obejmują lata po 1990 roku (bibliografie za lata wcześniejsze będą uzupełniane później). Celem publikacji, pierwszej tego typu w środowisku slawistycznym, jest wydobycie różnic, podobieństw i dróg wzajemnego dialogu między kulturami słowiańskimi oraz stworzenie podstaw dla komparatystyki słowiańskiej. Słowiańscy sąsiedzi, pomimo spokrewnienia językowego, pozostają bardzo często dla siebie nieznani i dalecy. Autorzy wprowadzają często trzecią, niesłowiańską kulturę w krąg swoich zainteresowań ze względu na funkcjonowanie literatur słowiańskich w komunikacji międzykulturowej, uwarunkowanej politycznie, społecznie i artystycznie. Dlatego czasopismo zaprasza do współpracy badaczy nie będących slawistami, dzięki czemu możliwe jest poszerzenie perspektywy badawczej i prezentacja rozmaitych ujęć w badaniach translatorycznych. Wszystko to tworzy nowy kontekst dla badań nad literaturami słowiańskimi w przekładzie.

Bibliografia, którą przygotowujemy w zespole wraz ze współpracującymi z nami badaczami z krajów słowiańskich jest unikatowa, ponieważ uwzględnia zawartość tych publikacji, które nie mają swego odpowiednika i nie są powtórzeniem tak samo zatytułowanej książki w języku oryginału oraz przekłady i oryginały tytułów utworów zamieszczanych w czasopismach. Zgromadzenie tego typu informacji wymaga od autorów zestawień bibliograficznych znajomości języka, literatury, kultury, instytucji i realiów zarówno kultury źródłowej, jak i docelowej; w niektórych przypadkach konieczny jest bezpośredni kontakt z aktorami pola wydawniczego (wydawcami, autorami, tłumaczami). Tak szczegółowej bibliografii przekładów literatur południowo- i zachodniosłowiańskich nie opracowuje żadna polska czy zagraniczna instytucja.

Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” rozwija się w współpracy z polskim środowiskiem przekładoznawczym i z ośrodkami zagranicznymi z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Macedonii, Serbii, Słowacji i Słowenii. Do każdego artykułu dołączone są dwa streszczenia (w języku angielskim i w języku słowiańskim, którego literatury i kultury dotyczy tekst), abstrakt w języku angielskim oraz słowa kluczowe w językach angielskim i odpowiednim języku słowiańskim.

 

Wydawca

Od początku wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 

KONTAKT
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12B
40-007 Katowice

SEKRETARIAT
tel. 32 359 20 56
e-mail: wydawus@us.edu.pl

ZAMÓWIENIA
e-mail: zamowienia.wydawnictwo@us.edu.pl
tel. 32 359 16 03