Gustaw Herling-Grudziński Dnevnik pisan noću (ruski za logor, engleski za rat, italijanski za tuđinu, poljski za noć). Ne prevoditi da bi se razumjelo

Amela Ljevo-Ovčina
https://orcid.org/0000-0002-0049-1669


Abstrakt

Literature may stand in opposition to any theory, and so, even those theories which are marked by conspicuous theses, hardly provide readers with sufficient, compelling interpretations. Gustaw Herling-Grudziński in his Diary Written at Night assumes the reader’s vantage point. He writes of what he sees, reads, and what he can remember, but also of what is really important. In the Diary we may witness a Pole who, despite being an outstanding intermediary, does not take liberty to explain in order to elucidate new things, but merely reads and comprehends the world, approaching reality also by means of languages and cultures through which Goodness is expressed.


Słowa kluczowe

Polish language; Russian language; English language; Italian language; Gustaw Herling-Grudziński; not translating

Кьяромонте Н., Герлинг-Грудзинский Г., 2016: Диалог о Солженицине. „Новая Польша”, нр 9. https://novpol.org/ru/N1PDHnvnZ/Dialog-o-Sol zhenicine.

Genette G., 1997: Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge.

Herling-Grudziński G., 1971: Dziennik pisany nocą. „Kultura”, nr 6, str. 23—43.

Herling-Grudziński G., 1990: Dziennik pisany nocą 1973—1979. Warszawa, Res Publica.

Herling-Grudziński G., 1990: Dziennik pisany nocą 1984—1988. T. 1—2. Warszawa, Plejada.

Herling-Grudziński G., 2000: Dziennik pisany nocą 1997—1999. Warszawa, Czytelnik.

Herling-Grudziński G., 1982: Piętno. Ostatnie opowiadanie kołymskie. „Kultura”, nr 6.

Herling-Grudzinski G., Sinatti P., Raffetto A., 2000: Zapamiętane opowiedziane. Rozmowa o Szalamowie. J. Ugniewska, tłum. W: W. Szałamow: Wiszera. Antypowieść. Warszawa, Czytelnik.

Herling-Gruđinjski G., 2010: Dnevnik pisan noću 1969—2000. B. Rajčić, prev. Beograd, JP Službeni glasnik.

http://kulturaparyska.com/fr/ludzie/pokaz/h/gustaw-herling-grudzinski [pristupljeno: 18.12.2017].

https://www.jergovic.com/subotnja-matineja/gustaw-herling-grudzinski-dnevnik-pisan-nocu/ [pristupljeno: 12.08.2017].

http://www.verbasacra.pl/archiwum/galaspecjalna2007poz-6.htm, „Przestałem być pisarzem emigracyjnym” [pristupljeno: 3.09.2017].

Lebiedziński H., 1981: Elementy przekładoznawstwa ogólnego. Warszawa, PWN.

Levý J., 1982: Umjetnost prevođenja. B. Dabić, prev. Sarajevo, Svjetlost.

Małczak L., 2014: Skazani na komparatystykę i przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 5, nr 1, str. 137—148.

Pobierz

Opublikowane : 2019-05-30


Ljevo-OvčinaA. (2019). Gustaw Herling-Grudziński Dnevnik pisan noću (ruski za logor, engleski za rat, italijanski za tuđinu, poljski za noć). Ne prevoditi da bi se razumjelo. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 219-234. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7680

Amela Ljevo-Ovčina 
University of Sarajevo  Bośnia i Hercegowina
https://orcid.org/0000-0002-0049-1669

doktor nauk humanistycznych, zatrudniona w Zakładzie Slawistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Sarajewie. Oprócz pracy dydaktycznej na filologii rosyjskiej prowadzi prace badawcze w zakresie słowiańskiej socjolingwistyki, teorii i praktyki translatorycznej, teorii kulturoznawstwa na materiale języka rosyjskiego, bośniackiego oraz polskiego.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).