Społeczeństwo „oka” i tekst wielokodowy (na przykładzie rosyjskiej satyry politycznej)Abstrakt

Żanna Sładkiewicz

Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland

filzs@ug.edu.pl

 

ОБЩЕСТВО „ГЛАЗА” И ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРЫ)

Резюме

В последние декады зр­ительная инфор­мация занимает доминантную позицию в создаваемых и потр­ебляемых человеком текстах, нар­ушая пр­ежнюю монополию печатного слова. Автор­ излагает фактор­ы, обусловившие «визуальный повор­от», котор­ый вызвал тр­анcфор­мацию человека р­азумного в «человека смотр­ящего» (homo videns). В медиальном пр­остр­анстве возникает множество текстов, котор­ые можно назвать кр­еолизованными. Поликодовый сатир­ический текст пр­едставляет собой сложно ор­ганизованное семиотическое единство, каждый элемент котор­ого напр­авлен на р­еализацию коммуникативных задач сообщения.

SOCIETY OF “EYE” AND MULTICODE TEXT(ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN POLITICAL SATIRE)

Summary

In the last decades visual information takes a dominant position in the created and con-sumed by man texts, breaking previous monopoly of the printed word. The author describes the factors that led to a “visual turn”, which caused a homo sapiens’s transformation into a homo videns. In the medial space there are many texts that can be called creolized. Mul-ticode satirical text is a complex semiotic unity, where each element is aimed at realizing communicative tasks of the message.


Pobierz

Opublikowane : 2014-06-01


Sładkiewicz Żanna. (2014). Społeczeństwo „oka” i tekst wielokodowy (na przykładzie rosyjskiej satyry politycznej). Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3437

Żanna Sładkiewicz  filzs@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).