Tallin udoskonalony. Sprawcza moc wyobraźni w opowieści "Кармела" Goar Markosjan-Kasper


Abstrakt

Przedmiotem rozważań  w prezentowanym opracowaniu jest rola wyobraźni artystycznej i sprawcza moc kreacji estetycznej tytułowej bohaterki opowieści Goar Markosjan-Kasper. W utworze, utrzymanym w postmodernistycznej stylistyce, pisarka łączy problem wyobraźni z kategorią pamięci/zapomnienia. Sięga również do koncepcji artysty, by pokazać dualizm niedoskonałego świata materialnego (rzeczywistego) i idealnego świata wykreowanego sprawczą siłą umysłu. Udoskonalanie świata odbywające się ― na zasadzie pars pro toto ― w zmianie oblicza Tallina ma wymiar zarówno geograficzny, jak i ludzki ― obcowanie z pięknem wyzwala w ludziach altruizm i miłość.


Słowa kluczowe

wyobraźnia artystyczna; kreacja; pamięć/zapominanie; współczesna literatura rosyjska; Markosjan-Kasper

“Antonio Allegri da Correggio.” https://szkolnictwo.pl/szukaj,Antonio_Allegri_da_Correggio. Accessed 2 June 2023.

Bachelard, Gaston. Wyobraźnia poetycka. Transl. Chudak, Henryk, Tatarkiewicz, Anna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.

Dąbrowski, Mariusz, Chęć-Małyszek, Agnieszka. “Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata.” Teka, no. 1, 2016, https://journals.pan.pl/Content/107091/PDF/9_Dabrowski.pdf. Accessed 12 June 2023.

Dybel, Paweł. “Hanna Segal — psychoanaliza rozumu i namiętności.” Segal, Hanna. Marzenia senne, wyobraźnia i sztuka. Transl. Dybel, Paweł. I–XXIX. Kraków: Universitas, 2010.

“Goar Markosyan-Kasper.” https://www.litres.ru/author/goar-kasper/ob-avtore/. Accessed 30 May 2023 [“Гоар Маркосян-Каспер.” https://www.litres.ru/author/goar-kasper/ob-avtore/. Дата обращения: 30 мая 2023].

Kempna-Pieniążek, Magdalena. Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

Lam, Władysław. Twórczość przejawem instynktu życia. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977.

Lisiecka, Alicja. “Recepcja poglądów Johna Ruskina na wychowanie w Polsce przełomu XIX i XX wieku.” Biuletyn Historii Wychowania, no. 42, 2020, https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_bhw_2020_42_9/c/27313-24941.pdf. Accessed 12 June 2023.

Markosyan-Kasper, Goar. “Karmela.” Neva, no. 4, 2014, https://magazines.gorky.media/neva/2014/4/karmela.html. Accessed 30 May 2023 [Маркосян-Каспер, Гоар. “Кармела.” Нева, № 4, 2014, https://magazines.gorky.media/neva/2014/4/karmela.html. Дата обращения: 30 мая 2023].

Morawska, Kamila. “Człowiek i obraz w myśli Gastona Bachelarda. Między antagonizmem a jednością.” Studia Philosophica Wratislaviensia, t. 15, no. 4, 2020, https://wuwr.pl/spwr/article/download/12751/11544/. Accessed 14 June 2023.

Nęcka, Edward, Orzechowski, Jarosław, Szymura, Błażej. Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Nowaczyk, Katarzyna. “Fekalny taniec śmierci.” https://czaskultury.pl/czytanki/fekalny-taniec-mierci/. Accessed 2 June 2023.

Setlak, Marcin. “Amnezja (niepamięć) – rodzaje, przyczyny, leczenie.” https://wylecz.to/uklad-nerwowy-i-psychiatria/amnezja-zanik-pamieci/. Accessed 30 May 2023.

Sochoń, Jan. “Wyobraźnia w filozofii (Zagrożenia i nadzieje).” Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki. Ed. Podrez, Ewa, Czyż, Antoni. 11–29. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2002.

Sztuka, Krystyna. Wyobraźnia a rozwój duchowy. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.

Szymczak, Mieczysław. Ed. Słownik języka polskiego. Vol. 3. Warszawa: PWN, 1978.

Trąbka, Jan. Wyobraźnia. Kraków: Wydawnictwo Abrys, 2001.

Vergelis, Aleksandr. “Goar Markosyan-Kasper. Vstrecha v metro.” Zvezda, no. 5, 2022, https://magazines.gorky.media/zvezda/2022/5/goar-markosyan-kaspervstrecha-v-metro-a-p-artem-skvorczov-no-mir-moj-shiritsya-kak-volny.html. Accessed 2 June 2023 [Вергелис, Александр. “Гоар Маркосян-Каспер. Встреча в метро.” Звезда, № 5, 2022, https://magazines.gorky.media/zvezda/2022/5/goar-markosyan-kasper-vstrecha-v-metro-a-p-artem-skvorczovno-mir-moj-shiritsya-kak-volny.html. Дата обращения: 2 июня 2023].

Pobierz

Opublikowane : 2024-04-29


KalitaL. (2024). Tallin udoskonalony. Sprawcza moc wyobraźni w opowieści "Кармела" Goar Markosjan-Kasper. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 1-13. https://doi.org/10.31261/RSL.2024.34.02

Liliana Kalita  liliana.kalita@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6025-2643
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).