PROCES RECENZJI

Mając na uwadze zagwarantowanie wysokiego poziomu merytorycznego publikowanych tekstów, każdy artykuł zgłoszony do publikacji w czasopiśmie poddawany jest wstępnej weryfikacji, której celem jest odrzucenie tekstów niespełniających standardów merytorycznych i wymogów technicznych. Następnie teksty przesyłane są do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom zarówno po decyzji przyjęcia tekstu do druku, jak i w przypadku jego odrzucenia. Recenzenci nie znają też tożsamości autorów recenzowanych prac (double-blinde review process).
Zarówno w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji, będących podstawą do przyjęcia tekstu, jak i w przypadku jednoznacznego odrzucenia tekstu, Redakcja czasopisma może podjąć decyzję o nieudostępnianiu recenzji autorowi.
W razie konieczności naniesienia poprawek w tekście Redakcja czasopisma przekazuje Autorowi szczegółową opinię recenzentów (bez ujawnienia nazwisk tychże), uwzględniającą wskazówki dotyczące wprowadzenia koniecznych poprawek.

Autor jest zobowiązany we wskazanym terminie do ustosunkowania się do uwag recenzentów — przyjęcia ich lub przedstawienia adekwatnych kontrargumentów. Autorzy na tym etapie mają prawo do wycofania swojego tekstu.

Przyjmując uwagi recenzentów, Autorzy są zobligowani do ich naniesienia w ciągu 14 dni.

1. Formularz recenzji
2. Oświadczenie