PRAWA AUTORSKIE

 Prawa autorskie i dostęp 

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”  są czasopismem wydawanym w wolnym dostępie (Open Access), co oznacza, że jego zawartość jest bezpłatnie dostępna dla wszystkich użytkowników bez potrzeby ubiegania się o specjalną zgodę Autorów lub wydawcy (na mocy licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0)). Dzięki formule Open Access Autorzy mają prawo do umieszczania ostatecznej (wydawniczej) wersji swoich tekstów online, np. na swoich stronach, w repozytoriach i bazach danych po publikacji w „Rusycystycznych Studiach Literaturoznawczych”.

Opłaty: 

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”  ” nie obciążają Autorów kosztami za zgłaszanie tekstów, proces recenzyjny, publikację, archiwizację ani dostęp pełnotekstowy.

Archiwizacja: 

Zawartość „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych”, oprócz własnego archiwum na stronie czasopisma, jest archiwizowana w następujących bazach danych: CEEOL, BazHum, PBN, WorldCat.

Autorzy i wymagania wobec nich: 

Zgłaszanie tekstów, proces recenzji i przygotowania do druku są bezpłatne. Przesłanie tekstu do „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych” nie wiąże się z utratą praw autorskich. Autorzy udzielają jednorazowej zgody na publikację oraz umieszczenie tekstu na stronie czasopisma i współpracujących z nim bazach danych. Rocznik „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” jest wydawany w otwartym dostępie (Open Access), w związku z czym jego zawartość jest powszechnie dostępna bez opłat, a korzystanie z niej nie wymaga specjalnego pozwolenia Autorów i wydawcy (na mocy licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0)).

Przesyłanie tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania konferencyjne, listy, noty, przekłady) jest równoznaczne z akceptacją zasad etycznych „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych”. Autorzy składają deklarację autorstwa oraz ujawniają wszystkie organizacje, które przyczyniły się do powstania rękopisu (oświadczenie na temat wsparcia finansowego i instytucjonalnego). W publikacjach wieloautorskich indywidualny wkład każdego z autorów musi być określony w składanym do druku tekście (zob. sekcja „Etyka publikacji”).

Autorzy są zobowiązani do stosowania się do wymagań technicznych czasopisma i współpracy na etapach recenzji, korekty i redakcji tekstu (zob. sekcja „Przesyłanie tekstów”).