Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Przesłany artykuł nie był poprzednio drukowany ani nie został aktualnie złożony do innego czasopisma (lub Redakcja otrzymała komentarz wyjaśniający od Autora).
 • Dostarczony plik został przygotowany w formacie Microsoft Word, RTF lub Open Office.
 • Adresy bibliograficzne w URLs zostaną dostarczone, jeśli istnieją w tekście.
 • Tekst jest napisany fontem 12-punktowym, z zastosowaniem rozstrzeleń w postaci rozstrzelonego druku. Nie używamy podkreśleń. Wszystkie ilustracje, wykresy i tabele znajdują się w odpowiednim miejscu w tekście.
 • Tekst odpowiada stylistycznym i bibliograficznym wymogom opisanym w "Wytycznych dla autora".
 • Złożony tekst zostanie poddany anonimowej recenzji wydawniczej.


 Zasady przygotowania tekstów do publikacji

Układ tekstu i wymogi techniczne

 1. W lewym górnym rogu pełne imię i nazwisko autora zapisane alfabetem łacińskim, np. Jan Kowalski, pod spodem miejsce pracy autora (uczelnia, wydział) w języku polskim pismem zwykłym, drukiem prostym; pod miejscem pracy należy umieścić numer ORCID wg wzoru: ORCID https://orcid.org/0000-0000-0000-0000.
 2. Tytuł artykułu, wyrównany do lewej, zapisany fontem Times New Roman, rozmiar fontu 12 pkt, interlinia — 1,5.
 3. Pod tytułem artykułu umieszczamy streszczenia (ok. 7–10 linijek) wraz z tytułami obcojęzycznymi oraz słowa kluczowe (pięć) dla każdego ze streszczeń; tytuł streszczenia, streszczenie i słowa kluczowe zapisane fontem Times New Roman, rozmiar fontu — 10 pkt, interlinia — 1:

 

 • dla tekstów w języku polskim: tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim, angielskim i rosyjskim;
 • dla tekstów w języku rosyjskim: tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe w języku rosyjskim, angielskim i polskim;
 • dla tekstów w języku angielskim: tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim, polskim i rosyjskim.

 

 1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać objętości jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami), włączając przypisy, bibliografię, tabele i ilustracje.
 2. Tekst artykułu zapisany fontem Times New Roman, rozmiar fontu — 12 pkt, interlinia — 1,5.
 3. Akapity zaznaczone wcięciem (1 cm) poprzez formatowanie akapitu (bez użycia tabulatora i/lub spacji).
 4. Tekst bez podwójnych spacji.
 5. Marginesy — standardowe (2,5 cm z każdej strony).
 6. Strony numerowane w prawym dolnym rogu (opcja: Wstawianie, Numer strony).
 7. W przypadku pisania w kolumnach nie należy używać opcji Kolumna, lecz pisać w dwukolum­nowych tabelach z ukrytą ramką.
 8. Tytuły w tekście i zwroty obcojęzyczne (np. sine qua non, de facto, a priori) — kursywą bez cudzysłowu.
 9. Tytuły czasopism i gazet — w cudzysłowie, drukiem prostym (nie stosujemy kursywy).
 10. Cytaty dłuższe niż trzy linijki przytaczamy bez cudzysłowu, drukiem prostym, oddzielając je od tekstu głównego z obu stron dodatkową interlinią.
 11. Cytaty krótsze niż trzy linijki przytaczamy w tekście głównym w cudzysłowie, drukiem prostym, poprzedzając wprowadzenie cytatu dwukropkiem.
 12. W celu skrócenia cytatu (wycięcia fragmentu) stosujemy wielokropek (Alt+0133) w nawiasie kwadratowym […]; wielokropek to oddzielny znak — nie trzy kropki.
 13. Znak „dywiz, łącznik” (-): w złożeniach (przymiotnikowych: biało-czerwony; rzeczownikowych: człowiek-koń), w podwójnych nazwiskach (Kowalska-Nowak) UWAGA: dywiz występuje bez spacji z obu stron.
 14. Półpauza (–) Alt+0150 lub Ctrl+- (dywiz) z klawiatury numerycznej: pomiędzy liczbami (1981–1988, 2–7 maja), w przeciwstawieniach (ciało–dusza, dobro–zło); półpauza występuje bez spacji z obu stron.
 15. Pauza (myślnik, znak interpunkcyjny) (—) Alt+0151 lub Ctrl+Alt+- (dywiz) z klawiatury numerycznej; występuje ze spacjami z obu stron.
 16. W tekście głównym, gdy nazwisko występuje po raz pierwszy, podajemy je z pełnym imieniem; przytoczenie po raz kolejny — tylko nazwisko (np. Jan Kowalski; dalej — Kowalski).

 

Przypisy

 1. Przypisy pod stroną w numeracji ciągłej dla całego tekstu (opcja: Odwołanie — Wstaw przypis dolny); nigdy nie dajemy przypisów do tytułów i śródtytułów.
 2. W przypisach stosujemy skrót: tamże, tegoż, tejże, zob., cyt. za: itd.
 3. W przypisach nazwiska autorów, redaktorów i tłumaczy zapisujemy pismem zwykłym, drukiem prostym, J. Kowalski.
 4. W przypisach dolnych nie stosujemy pełnych imion autorów, a jedynie podajemy tę informację w formie skróconej — inicjał [kropka]; jeśli autor cytowanej pracy posługuje się dwoma imionami, zapis inicjałów przybiera postać np. J.A. Kowalski; zgodnie z zasadami polskiej normy edytorskiej pomiędzy inicjałami nie powinna znajdować się spacja; pełne imiona zapisane z łącznikiem skrócone do inicjałów zapisujemy bez łącznika, np. H.G. Gadamer.
 5. Przypisy sporządzamy według wzoru:
 • książka jednego autora: J. Kowalski, Historia Górnego Śląska, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2008, s. 35.
 • fragment książki: J. Kowalski, Historia Górnego Śląska, w: tegoż, Górny Śląsk — wczoraj i dziś, Wydawnictwo Amber,Warszawa 2008, s. 35–48.
 • artykuł w monografii zbiorowej: J. Kowalski, Historia Górnego Śląska, w: J. Nowak, B. Malinowska-Kern (red.), Górny Śląsk — wczoraj i dziś, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2008, s. 35–48.
 • tekst z czasopisma: J. Kowalski, Historia Górnego Śląska,„Górny Śląsk — wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35–45.
 • tekst z dziennika: J. Kowalski, Prośba brzmiała: przeczytaj, „Gazeta Wyborcza”, 27.01.2007, s. 17.
 • tekst opublikowany w wydawnictwie ciągłym: J. Kowalski, Historia Górnego Śląska, w: J. Nowak, B. Malinowska-Kern (red.), „Górny Śląsk — wczoraj i dziś”, t. 8, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2008, s. 35–48.
 • informacja o tłumaczu: J. Kowalski, Historia Górnego Śląska,przeł. K. Adamska, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2008.
 • powtórzenie źródła: Jeśli powołujemy się na źródło, które zostało podane w poprzednim przypisie, adres bibliograficzny powinien przyjąć postać: Tamże, s. 35.

Jeśli podajemy adres bibliograficzny, który już wcześniej był podawany, stosujemy tzw. opis skrócony, który powinien przyjąć postać: J. Kowalski, Historia Górnego Śląska…, s. 45
J. Kowalski, Historia Górnego Śląska, w: J. Nowak, B. Malinowska-Kern (red.), Górny Śląsk…, s. 35–48.

 • cytowanie źródeł internetowych (należy usunąć hiperłącze): www.onet.pl (25.01.2015); M. Kwietniewska, Jacques Derrida — horyzont życia i śmierci, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article377 (28.05.2010).

 

Bibliografia

 1. Bibliografię umieszczamy na końcu pod tekstem głównym zgodnie ze stylem MLA (Modern Language Association), oznaczając ją jako References.
 2. Bibliografię sporządzamy w porządku alfabetycznym, nie stosując numeracji.
 3. Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny zostać w bibliografii załącznikowej poddane transliteracji. W tym celu rekomendujemy skorzystanie z serwisu internetowego: https://www.ushuaia.pl/transliterate i wybór opcji transliteracji: rosyjski (transkrypcja angielska BGN/PCGN). Zapis w transliteracji zamieszczamy jako pierwszy, następnie w nawiasie kwadratowym przytaczamy zapis cyrylicą.
 4. W wypadku pozycji zapisanych alfabetem łacińskim w oryginale (np. po polsku, po angielsku, po niemiecku) nie dokonujemy transliteracji na cyrylicę.
 5. Bibliografię sporządzamy według wzoru:
 • książka jednego autora:

Kowalski, Jan. Historia Górnego Śląska. Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2008.

Rudnev, Vadim P. Slovar’ kul’tury XX veka. Moskva: Agraf, 1996. [Руднев, Вадим П. Словарь культуры XX века. Москва: Аграф, 1996].

 • książka dwóch autorów:

Gillespie, Paula, Lerner, Neal. The Allyn and Bacon Guide to Peer Tutoring. Boston: Allyn and Bacon, 2000.

Lipovetskiy, Mark N., Boymers, Birgit. Performansy nasiliya. Literaturnyye i teatral’nyye eksperimenty “novoy dramy.” Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2012 [Липовецкий, Марк Н., Боймерс, Биргит. Перформансы насилия. Литературные и театральные эксперименты “новой драмы.” Москва: Новое литературное обозрение, 2012].

 • książka trzech i więcej autorów:

Wysocki, Anne F., et al. Writing New Media: Theory and Applications for Expanding the Teaching of Composition. Utah: Utah State UP, 2004.

Allakhverdova, Ol’ga A. et al. Konfliktologiya: uchebnik. Sankt-Peterburg: Lan’, 2001 [Аллахвердова, Ольга А. и др. Конфликтология: учебник. Санкт-Петербург: Лань, 2001].

 • fragment książki tego samego autora:

Kowalski, Jan.  “Historia Górnego Śląska.” Górny Śląsk — wczoraj i dziś. 134–142. Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2008.

Lipovetskiy, Mark N., Boymers, Birgit. “Teatr brat’yev Presnyakovykh.” Performansy nasiliya. Literaturnyye i teatral’nyye eksperimenty “novoy dramy.” 285–310. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012. [Липовецкий, Марк Н., Боймерс, Биргит. “Театр братьев Пресняковых.” Перформансы насилия. Литературные и театральные эксперименты “новой драмы.” 285–310.  Москва: Новое литературное обозрение, 2012].

 • książka tłumaczona:

Foucault, Michel. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. Transl. Howard, Richard. New York: Vintage-Random House, 1988.

Derrida, Zhak. Pis’mo i razlichiye. Transl. Garadzhi, Aleksey. Sankt-Peterburg: Akademicheskiy proyekt, 2000 [Деррида, Жак. Письмо и различие. Перев. Гараджи, Алексей. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000].

 • artykuł w monografii zbiorowej:

Kowalski, Jan. “Historia Górnego Śląska.” Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Еd. Nowak, Janusz, Malinowska-Kern, Bogusława. 134–142. Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2008.

Kalganova, Svetlana A. “O modifikatsii polikaproamida v SVCH elektromagnitnom pole.” Tezisy dokladov 57-y nauchnoy konferentsiiprofessorsko-prepodavatel'skogo sostava. Ed. Sezonov, Boris. 357–359. Moskva: Nauka, 2001 [Калганова, Светлана А. “О модификации поликапроамида в СВЧ электромагнитном поле.” Тезисы докладов 57-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. Ред. Сезонов, Борис. 357–359. Москва: Наука, 2001].

 • tekst z czasopisma:

Kowalski, Jan. “Historia Górnego Śląska.” Górny Śląsk — wczoraj i dziś, no. 4 (120), 2000: 34–38.

Bagchi, Alaknanda. “Conflicting Nationalisms: The Voice of the Subaltern in Mahasweta Devi’s Bashai Tudu.” Tulsa Studies in Women’s Literature, vol. 15, no. 1, 1996: 41–50.

Vdovchenko, Ol’ga V. “Ontologicheskoye obosnovaniye absurda v kontekste ekzistentsial’noy filosofii.” Vestnik OGU, no. 7 (89), 2008: 70–74 [Вдовченко, Ольга В. “Онтологическое обоснование абсурда в контексте экзистенциальной философии.” Вестник ОГУ, no. 7 (89), 2008: 70–74].

 • tekst z czasopisma w numerze specjalnym i redakcją gościnną:

Burgess, Anthony. “Politics in the Novels of Graham Greene.” Literature and Society. Еd. Case, Martin. Special issue of Journal of Contemporary History, vol. 2, no. 2, 1967: 93–99.

Polonskiy, Andrey. “Intolerantnost’ i yeye vidy v diskurse sovremennykh rossiyskikh SMI.” Tsennosti i otsenochnost’ vmediinom diskurse. Ed. Pstyga, Alitsiya. Special issue of Przegląd Rusycystyczny, no. 1 (169), 2020: 92–104 [Полонский, Андрей. “Интолерантность и ее виды в дискурсе современных российских СМИ.” Ценности и оценочность в медиином дискурсе. Ред. Пстыга, Алиция. Спецвып. ж-ла Przegląd Rusycystyczny, no. 1 (169), 2020: 92–104].

 • tekst z dziennika/gazety:

Kowalski, Jan. “Prośba brzmiała: przeczytaj.” Gazeta Wyborcza, 27 Jan. 2007: 17.

Kowalski, Jan. “Prośba brzmiała: przeczytaj.” Gazeta Wyborcza [Katowice, PL], 27 Jan. 2007: 17.

Brubaker, Bill. “New Health Center Targets County’s Uninsured Patients.” Washington Post, 24 May 2007: LZ01.

Koval’skiy, Igor’. “V puteshestvii.” Yezhednevnaya gazeta, 27 Feb. 2007: 18 [Ковальский, Игорь. “В путешествии.” Ежедневная газета, 27 февраля 2007: 18].

 • recenzja w czasopiśmie:

Czapiga, Zofia. Review of Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe, by Tadeusz Szczerbowski, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. Przegląd Rusycystyczny, no. 4 (168), 2019: 189–191 [Czapiga, Zofia. Рецензия на: Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe, Tadeusz Szczerbowski, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. Przegląd Rusycystyczny, № 4 (168), 2019: 189–191].

 • źródła internetowe:

Lundman, Susan. “How to Make Vegetarian Chili.” eHow, www.ehow.com/how_10727_make-vegetarian-chili.html. Accessed 6 July 2015.

Kosyrev, Dmitriy. “Yedinstvenno pravil’nykh tochekzreniya net: opyt 120 let raboty ‘Ogon’ka’.” https://ria.ru/20191221/1562605912.html. Accessed 15 May 2010 [Косырев, Дмитрий. “Единственно правильных точек зрения нет: опыт 120 лет работы ‘Огонька’.” https://ria.ru/20191221/1562605912.html. Дата обращения: 15 мая 2010].

Solomonov, Artur. “Teatr primiril menya s zhizn’yu.” Nostal’giya, no. 2, 2007, http://www.library.ru/2/journal/art.php?a_uid=203. Accessed 15 Jul 2010 [Соломонов, Артур. “Театр примирил меня с жизнью.” Ностальгия, № 2, 2007, http://www.library.ru/2/journal/art.php?a_uid=203. Дата обращения: 15 июля 2010].

 

UWAGA!

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia wszystkie wymienione kryteria.
Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych
, mogą zostać odrzucone.

Wymogi redakcyjne [DOC]

Oświadczenie autorskie [DOC]

Oświadczenie materiał ilustracyjny [RTF]