O czasopiśmie

"Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" to recenzowany rocznik o charakterze monograficznym. Czasopismo jest kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego” wydawanych od lat 70. XX wieku. W każdym numerze w „Dziale głównym” drukowane są teksty poświęcone konkretnemu zagadnieniu, wpisującemu się zarówno w tradycyjne specjalności literaturoznawcze (historia i teoria literatury, krytyka literacka, metodologia badań literackich, komparatystyka), jak i w interdyscyplinarne ujęcia literatury rosyjskiej w powiązaniu z takimi obszarami jak kino, muzyka, teatr oraz sztuki wizualne. Poza artykułami z bloku tematycznego w danym tomie publikowane są teksty, poruszające problematykę niezwiązaną bezpośrednio z tematem przewodnim. Osobną część stanowią szkice służące omówieniu książek i prac naukowych z zakresu kultury i literatury rosyjskiej, a także sprawozdania z konferencji i seminariów naukowych (działy „Recenzje", „Omówienia”, „Sprawozdania"). W odnowionej formule czasopisma ważnym, projektowanym działem będzie również obszar obejmujący tłumaczenia tekstów o charakterze historyczno- oraz teoretycznoliterackim (dział „Przekłady”).

Celem czasopisma jest wymiana myśli naukowej oraz prezentacja oryginalnych wyników badań. W odnowionej formule pisma wśród najważniejszych założeń i wyzwań należy wskazać próbę wyjścia poza perspektywę stricte literaturoznawczą w stronę interdyscyplinarnych studiów, podejmujących aktualne problemy współczesnej humanistyki (stąd zainteresowanie w ostatnich i planowanych numerach literaturą „rosyjskiego Izraela”, studiami postkolonialnymi, (eko)literaturą i kulturą, czy studiami nad pamięcią), a także badań porównawczych, obejmujących relacje literatury rosyjskiej z innymi literaturami narodowymi (w tym szczególnie z literaturą polską). Czasopismo adresowane jest do filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, przedstawicieli ośrodków rusycystycznych i slawistycznych w Polsce i na świecie.
Teksty w „Rusycystycznych Studiach Literaturoznawczych” publikowane są w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Zapraszamy do nadsyłania materiałów zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych naukowców, reprezentujących takie dyscypliny jak literaturoznawstwo i kulturoznawstwo.