Na granicy światów. O korespondencji Inny Lisnianskiej i Eleny Makarovej


Abstrakt

W artykule analizie poddano listy Inny Lisnianskiej i Eleny Makarovej, wydane w 2017 roku w książce Имя разлуки. Korespondencja Makarovej i Lisnianskiej obejmuje niezwykły moment w dziejach Rosji i rosyjskiej emigracji, gdy cenzura i autocenzura schodzą na dalszy plan. To świadectwo o wielkiej wartości faktograficznej i literackiej. Tom Имя разлуки to nie tylko skarbnica wiedzy o biografii twórczej autorek listów, o życiu społecznym, politycznym, literackim i kulturalnym po upadku imperium sowieckiego, ale, co niemniej istotne, dowód na to, że w Rosji udało się ocalić dobre wzorce epistolarne i odbudować znaczenie gatunku listu w literaturze.


Słowa kluczowe

Inna Lisnianska; Elena Makarova; emigracja; korespondencja

Bralczyk, Jerzy, Wasąg, Magdalena. Sztuka pisania listów. Rozmowa z Profesorem Jerzym Bralczykiem, 27 kwietnia 2021 roku. Zagadnienia Rodzajów Literackich, vol. 64, no. 3, 2021: 123–131.

Brodski, Josif. “W półtora pokoju.” Transl. Husarska, Anna. Śpiew wahadła. Special issue of Zeszyty Literackie, no. 3(55), 1996: 222–251.

Całek, Anita. “Dialogowość listu w świetle koncepcji polifonicznego Ja.” Zagadnienia Rodzajów Literackich, vol. 64, no. 3, 2021: 25–41.

Całek, Anita. Nowa teoria listu. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019. Fedotov, Petr. “Russkaya emigratsiya.” https://irsepi.ru/russkaya-emigraciya/. Accessed 3 February 2024 [Федотов, Петр. “Русская эмиграция.” https://irsepi.ru/russkaya-emigraciya/. Дата обращения: 3 февраля 2024].

Lisnyanskaya, Inna, Makarova, Yelena. Imya razluki. Perepiska. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2017 [Лиснянская, Инна, Макарова, Елена. Имя разлуки. Переписка, Москва: Новое литературное обозрение, 2017].

Nevzglyadova, Yelena. “Pochtovyye pis’ma. Vybrannyye mesta iz perepiski klassikov.” Zvezda, no. 9, 2019. https://magazines.gorky.media/zvezda/2019/9/pochtovye-pisma.html. Accessed 26 January 2024 [Невзглядова, Елена. “Почтовые письма. Выбранные места из переписки классиков.” Звезда, no. 9, 2019. https://magazines.gorky.media/zvezda/2019/9/pochtovye-pisma.html. Дата обращения: 26 января 2024].

Osiński, Jakub. “Emigracyjna epistolografia (1945–1989). Rekonesans.” Zagadnienia Rodzajów Literackich, vol. 61, no. 3, 2024: 39–51.

Pawletko, Beata. “Wysłuchać, wyszukać, wy/dopowiedzieć. O memorialnej aktywności Eleny Makarovej.” Przegląd Rusycystyczny, no. 2, 2024: 100–116.

Rousseau, Jean-Jacques. Juli ou la Nouvelle Héloïse, Amsterdam: Marc-Michel Rey, 1761.

Rousseau, Jean-Jacques. Nowa Heloiza. Transl. Rzadkowska, Ewa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.

Russo, Zhan-Zhak. Yuliya, ili Novaya Eloiza. Transl. Potemkin, Pavel. Moskva: Pech. pri Imp. Mosk. un-te, 1769 [Руссо, Жан-Жак. Юлия, или Новая Элоиза. Перев. Потемкин, Павел. Москва: Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1769].

Rybicka, Elżbieta. “The Anthropological and Communicative Aspects of Epistolographic Discourse.” Transl. Koschalka, Benjamin. Teksty Drugie, no. 2, 2016: 46–63.

Rybicka, Elżbieta. “Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego.” Teksty Drugie, no. 4, 2004: 40–55.

Skwarczyńska, Stefania. Teoria listu. Lwów: Towarzystwo Naukowe, 1937.

Szaruga, Leszek. “Opowieść epistolarna. (Wprowadzenie do problematyki emigracyjnej twórczości epistolarnej).” Powinności literatury i inne szkice krytyczne. 120–127. Kraków: Universitas, 2008.

Pobierz

Opublikowane : 2024-05-14


PawletkoB. (2024). Na granicy światów. O korespondencji Inny Lisnianskiej i Eleny Makarovej. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 1-17. https://doi.org/10.31261/RSL.2024.34.03

Beata Pawletko  beata.pawletko@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1430-1547
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).