Kochając obiekty wdzięcznie niejasne. Teoria miłości Gherasima Luki

Michalina Kmiecik
https://orcid.org/0000-0003-0118-3657

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę zaprezentowania „teorii miłości” rumuńskiego artysty Gherasima Luki i wpisania jej w szerszy kontekst teoretycznoliterackich rozważań o przyjemności pisania/czytania. Z jednej strony prozy Luki zostają przeanalizowane pod kątem tematyzacji miłości i jej konceptualnego rozpracowywania: miłość – zdaniem pisarza – należy bowiem traktować jako najwyższy akt transgresji, aktywność rewolucyjną, pozwalającą na obnażenie mistyfikacji projektów tożsamościowych. Z drugiej strony miłość wpływa na kształt kompozycyjny i stylistyczny poematów Luki – formuje ich bujność i „rozwiązłość”, uzasadnia ekscentryczność składni oraz bogactwo słownictwa. Teoria miłości skupia zatem niczym w soczewce istotne problemy awangardowych poszukiwań Luki – pozwala budować świat labilny i ontologicznie niepewny, w którym relacje międzyludzkie, a także międzyobiektalne ulegają nieustannym przeobrażeniom, a język poetycki zostaje poddany próbie permanentnego eksperymentowania.


Słowa kluczowe

awangarda; Gherasim Luca; transgresja

Barthes Roland, 1997: Przyjemność tekstu. Tłum. Ariadna Lewańska. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Barthes Roland, 1999: Fragmenty dyskursu miłosnego. Tłum. Marek Bieńczyk. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Bataille Georges, 2015: Erotyzm. Tłum. Maryna Ochab. Gdańsk: słowo / obraz terytoria.

Butler Judith, 2008: Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. Karolina Krasuska. Wstęp Olga Tokarczuk. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Deleuze Gilles, 2004: Foucault. Przeł. i wstępem opatrzył Michał Gusin. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Foucault Michel, 1996: Foucault Live. Collected Interviews, 1961–1984. Transl. Lysa Hochroth, John Johnston. Ed. Sylvère Lotringer. New York: Semiotext(e).

Foucault Michel, 2000: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Tłum. i wstęp Damian Leszczyński, Lotar Rasiński. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kornhauser Jakub, 2015: Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji surrealizmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kornhauser Jakub, Siewior Kinga, red., 2014: Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Luca Gherasim, 2016a: Prozy. Przeł. Jakub Kornhauser. „Literatura na Świecie”, nr 01–02 (536–537), s. 243–260.

Luca Gherasim, 2016b: Wynalazca miłości. Przeł. Jakub Kornhauser. „Literatura na Świecie”, nr 01–02 (536–537), s. 271–286.

Luca Gherasim, 2018: Bierny wampir. Z wstępem na temat obiektu obiektywnie ofiarowanego. Przeł. z języka francuskiego, oprac. i opatrzył posłowiem Jakub Kornhauser. Mikołów: Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka.

Malabou Catherine, 2017: Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej. Przeł. i posłowiem opatrzył Piotr Skalski. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego.

Nancy Jean-Luc, Van Reeth Adèle, 2017: Coming. Trans. Charlotte Mandell. New York: Fordham University Press.

Răileanu Petre, 2016: Ontopoetyka albo głos transsurrealizmu. Przeł. Natalia Chwaja. „Literatura na Świecie”, nr 01–02 (536–537), s. 261–270.

Shusterman Richard, 2016: Świadomość ciała: dociekania z zakresu somaestetyki. Przekł. Wojciech Małecki, Sebastian Stankiewicz. Red. nauk. Krystyna Wilkoszewska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Tiefer Leonore, 1995: Sex Is Not a Natural Act and Other Essays. Boulder–San Francisco–Oxford: Westview Press.

Toma Iulian, 2015: Gilles Deleuze/Gherasim Luca: The Paradoxal Encounter between „Anti-Oedipus” and „Non-Oedipus”. „Dada/Surrealism”, no. 20. https://doi.org/10.17077/0084-9537.1302

Pobierz

Opublikowane : 2021-02-01


KmiecikM. (2021). Kochając obiekty wdzięcznie niejasne. Teoria miłości Gherasima Luki. Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-14. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.11

Michalina Kmiecik 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0118-3657
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).