Bezcenna Zagłada. System ekonomii a problem autentyczności przedstawień HolocaustuAbstrakt

The author compares the role of money as a medium of communication in post-capitalist culture with the category of authenticity, which became a vital field of valuating Holocaust literature. Referring to Anthony Giddens, Fredric Jameson or Jochen Hörisch on the one side, and on the other to texts of culture, such as disputes recurring every couple of decades over the works of Tadeusz Borowski and the place of the author in events he recounts, Lidia Ostałowska’s attempts to determine the ownership of paintings made in Auschwitz by Dina Gottlieb (crucial from the point of view of the Sinti community to consider Roma victims as subjects, not objects of these paintings) or intertextual contaminations of presentations of Holocaust and popcultural texts in such works as Survivor’s Dance on YouTube, the author specifies the common denominator of both discourses as a simulacrization of the presented reality, similar to the renouncement of the monetary gold standard, which thus becomes its own reference. This assignment allows to understand, how the authenticity category (often ethically valorized, under the guise of “appropriateness” for example) conditions the Holocaust discourse, thus changing into a separate convention with its own topoi.


Agamben Giorgio. 2008. Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, pł. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!

Baudrillard Jean. 2005. Symulakry i symulacja, pł. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!

Black Edwin. 2001. IBM i Holocaust. Strategiczny sojusz hitlerowskich Niemiec z amerykańską demokracją, pł. P. Budkiewicz. Warszawa: Muza.

Blaschke Bernd. 2004. Der homo oeconomicus und sein Kredit bei Musil, Joyce, Svevo, Unamuno und Céline. Munchen.

Bourdieu Pierre. 2007. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, pł. Andrzej Zawadzki. Kraków: Universitas.

Finkelstein Norman. 2000. The Holocaust Industry. London: Verso.

Finkelstein Norman. 2001. Przedsiębiorstwo holokaust, pł. Mateusz Szymański. Warszawa: Volumen.

Giddens Anthony. 2008. Konsekwencje nowoczesności, pł. Ewa Klekot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gross Jan Tomasz. 2003. Wokół „Sąsiadów”. Polemiki i wyjaśnienia. Sejny: Fundacja Pogranicze.

Hörisch Jochen. 2010. Orzeł czy reszka. Poezja pieniądza, pł. Jadwiga Kita-Huber, Steffen Huber. Kraków: Universitas.

Hungerford Amy. 2003. The Holocaust of Texts. Genocide, Literature and Personification. The University of Chicago Press.

Jameson Fredric. 2011. Logika kulturowa późnego kapitalizmu. W Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, pł. Maciej Płaza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jameson Fredric. 2011. Postmodernizm a rynek. W Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, pł. Maciej Płaza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jarzębski Jerzy. 1984. Powieść jako autokreacja. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kulesza Dariusz. 2006. Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Kurz Iwona. 2006. Codzienne i niecodzienne w obiektywie „fotoamatorów”. Niemieckie fotografie i polska pamięć okupacji. W Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. Sławomir. Buryła, Paweł Rodak. Kraków: Universitas.

LaCapra Dominick. 2001. Holocaust Testimonies: Attending to the Victim’s Voice. W: Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Lang Berel. 2006. Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, pł. Anna Ziębińska-Witek. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Rosenfeld Alvin. 2003. Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, pł. Barbara Krawcowicz. Warszawa: Cyklady.

Sand Shlomo. 2011. Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski, pł. Hanna Zbonikowska-Bernatowicz. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Simmel Georg. 1997. Filozofia pieniądza, pł. Andrzej Przyłębski. Poznań: Fundacja Humaniora.

Struk Janina. 2007. Holokaust w fotografiach. Interpretacja dowodów. Kraków: Prószyński i S-ka.

Warchala Michał. 2006. Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności i nowoczesności od Rousseau do Freuda. Kraków: Universitas.

Wolski Paweł. 2011. „Droga do Maus. Komiks a literackie paradygmaty w dyskusji wokół przedstawialności Holokaustu”. Śląskie Studia Polonistyczne 1.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


WolskiP. (2014). Bezcenna Zagłada. System ekonomii a problem autentyczności przedstawień Holocaustu. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 7-17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3332

Paweł Wolski 
Uniwersytet Szczeciński  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).