Czworaki korzeń wartości. Baudrillard i Goux wobec LacanaAbstrakt

The author of the article compares two post-modern models of symbolic economy – those of Jean Baudrillard and Jean-Joseph Goux, while confronting them with Jacques Lacan’s psychoanalysis agains the backdrop of philosophy of Jean-Paul Sartre and sociology of Pierre Bourdieu. This juxtaposition allows to designate the differences between alternative modes of valuating present in culture, and at the same time to reconstruct their mutual deep structure as a fetishization of impulsive partial objects (breasts, voice, excrements, and gaze). The structure probes to be a derivative of psycho-symbolic relations between sexes, albeit distorting these relations significantly.


Badiou Alain. 2009. Etyka, pł. Paweł Mościcki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Baudrillard Jean. 1981. For a Critique of the Political Economy of the Sign. Telos Press Publishing.

Borneman Ernest. 1976. Introduction: On the Psychoanalysis of Money. W The Psychoanalysis of Money, red. Ernest Borneman. New York: Urizen Books.

Bourdieu Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, pł. Piotr Biłos. Warszawa: Scholar.

Deleuze Gilles. 1978. Po czym rozpoznać strukturalizm?, pł. Stanisław Cichowicz. W Drogi współczesnej filozofii, red. Marek Siemek. Warszawa: Czytelnik.

Foucault Michel. 2000. Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, pł. Tadeusz Komendant. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Freud Sigmund. 1996. Charakter a erotyka analna. W Charakter a erotyka, pł. Robert Reszke, Dariusz Rogalski. Warszawa: KR.

Goux Jean-Joseph. 1990. Symbolic Economies: After Marx and Freud, pł. J. Curtiss Gage. Ithaca: Cornell University Pres.

Goux Jean-Joseph. 1994. The Coiners of Language, pł. J. Curtiss Gage. Norman: University of Oklahoma Press.

Heidegger Martin. 1999. List o „humanizmie”, pł. Józef Tischner. W Znaki drogi. Warszawa: Alma-Press.

Heidegger Martin. 2000. Towards the Definition of Philosophy, pł. Ted Sadler. London: Bloomsbury Academic.

Lacan Jacques. 1998. On Feminine Sexuality, the Limits of Love and Knowledge, 1972–1973 (Encore), pł. Bruce Fink. New York: W. W. Norton & Company.

Lacan Jacques. 1998. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, pł. Alan Sheridan. New York: W. W. Norton & Company.

Lévinas Emmanuel. 1998. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, pł. Małgorzata. Kowalska. Warszawa: PWN.

Potkański Jan. 2008. Parabazy wpływu. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Potkański Jan. 2009. Obiekty – popędy – mimesis. Próba lacanowskiej metafizyki literatury. W Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, red. L. Magnone, A. Mach. Warszawa: Difin.

Potkański Jan. 2011. Fetyszyzm uwagi. W Fantazmaty i fetysze w literaturze. polskiej XX (i XXI) wieku, red. J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Sartre Jean-Paul. 2007. Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, pł. J. Kiełbasa. Kraków: Zielona Sowa.

Schroeder Jeanne. 1998. The Vestal and the Fasces: Hegel, Lacan, Property, and the Feminine. Berkeley: University of California Press.

Schroeder Jeanne. 2004. The Triumph of Venus: The Erotics of the Market. Berkeley: University of California Press.

Stäheli Urs. 2007. Spektakuläre Spekulation. Das Populäre der Ökonomie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


PotkańskiJ. (2014). Czworaki korzeń wartości. Baudrillard i Goux wobec Lacana. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 57-68. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3335

Jan Potkański 
Uniwersytet Warszawski  Polska