Czworaki korzeń wartości. Baudrillard i Goux wobec LacanaAbstrakt

The author of the article compares two post-modern models of symbolic economy – those of Jean Baudrillard and Jean-Joseph Goux, while confronting them with Jacques Lacan’s psychoanalysis agains the backdrop of philosophy of Jean-Paul Sartre and sociology of Pierre Bourdieu. This juxtaposition allows to designate the differences between alternative modes of valuating present in culture, and at the same time to reconstruct their mutual deep structure as a fetishization of impulsive partial objects (breasts, voice, excrements, and gaze). The structure probes to be a derivative of psycho-symbolic relations between sexes, albeit distorting these relations significantly.


Badiou Alain. 2009. Etyka, pł. Paweł Mościcki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Baudrillard Jean. 1981. For a Critique of the Political Economy of the Sign. Telos Press Publishing.

Borneman Ernest. 1976. Introduction: On the Psychoanalysis of Money. W The Psychoanalysis of Money, red. Ernest Borneman. New York: Urizen Books.

Bourdieu Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, pł. Piotr Biłos. Warszawa: Scholar.

Deleuze Gilles. 1978. Po czym rozpoznać strukturalizm?, pł. Stanisław Cichowicz. W Drogi współczesnej filozofii, red. Marek Siemek. Warszawa: Czytelnik.

Foucault Michel. 2000. Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, pł. Tadeusz Komendant. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Freud Sigmund. 1996. Charakter a erotyka analna. W Charakter a erotyka, pł. Robert Reszke, Dariusz Rogalski. Warszawa: KR.

Goux Jean-Joseph. 1990. Symbolic Economies: After Marx and Freud, pł. J. Curtiss Gage. Ithaca: Cornell University Pres.

Goux Jean-Joseph. 1994. The Coiners of Language, pł. J. Curtiss Gage. Norman: University of Oklahoma Press.

Heidegger Martin. 1999. List o „humanizmie”, pł. Józef Tischner. W Znaki drogi. Warszawa: Alma-Press.

Heidegger Martin. 2000. Towards the Definition of Philosophy, pł. Ted Sadler. London: Bloomsbury Academic.

Lacan Jacques. 1998. On Feminine Sexuality, the Limits of Love and Knowledge, 1972–1973 (Encore), pł. Bruce Fink. New York: W. W. Norton & Company.

Lacan Jacques. 1998. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, pł. Alan Sheridan. New York: W. W. Norton & Company.

Lévinas Emmanuel. 1998. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, pł. Małgorzata. Kowalska. Warszawa: PWN.

Potkański Jan. 2008. Parabazy wpływu. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Potkański Jan. 2009. Obiekty – popędy – mimesis. Próba lacanowskiej metafizyki literatury. W Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, red. L. Magnone, A. Mach. Warszawa: Difin.

Potkański Jan. 2011. Fetyszyzm uwagi. W Fantazmaty i fetysze w literaturze. polskiej XX (i XXI) wieku, red. J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Sartre Jean-Paul. 2007. Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, pł. J. Kiełbasa. Kraków: Zielona Sowa.

Schroeder Jeanne. 1998. The Vestal and the Fasces: Hegel, Lacan, Property, and the Feminine. Berkeley: University of California Press.

Schroeder Jeanne. 2004. The Triumph of Venus: The Erotics of the Market. Berkeley: University of California Press.

Stäheli Urs. 2007. Spektakuläre Spekulation. Das Populäre der Ökonomie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


PotkańskiJ. (2014). Czworaki korzeń wartości. Baudrillard i Goux wobec Lacana. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 57-68. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3335

Jan Potkański 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).