Książki celebrytów, czyli pisarze, gwiazdy i literaturaAbstrakt

The author focuses on connections between literature and celebrities. The text opens with recalling the problem of absence of literature in the media and the popularity of celebrity-written books. Subsequently, the author recalls examples of writer attempts to appear in the media by assuming functions of a columnist or a celebrity. She explains the celebrity mechanism (quoting texts by Przemysław Czapliński, Dariusz Nowacki, and Wiesław Godzic) and points to celebrity aspirations of some writers, who aim to increase the popularity of their books. Later, she focuses on books written by celebrities, their memoirs and guides; she analyzes and interprets self-help books by Krzysztof Ibisz and Katarzyna Cichopek. While utilizing theories by Pierre Bourdieu, media experts and conclusions drawn from the analysis of these texts, she determines that celebrity books feature short sales cycles and tabloid content. It is important to relate to the author’s personal experiences, and the goal of these books is to constantly remind the readers of themselves in order to remain in the public sphere. A book becomes a kind of a fetish – it’s not the content that counts, but the mere fact of existing, which causes the celebrity to become a writer, thus sanctioning their presence in the media and increasing the sales of a product (which is the celebrity himself). A perfect example of this phenomenon is Ilona Felicjańska and her book Wszystkie odcienie czerni, which was to change the model’s image and prove her talent. This publication and its reception is the subject of an analysis, which shows that readers are not eager to accept such changes, and an aspiring writer becomes a Girard-esque scapegoat.


Białek-Szwed Olga. 2012. Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Bielecki Marian. 2012. Kłopoty z innością. Kraków: Universitas.

Bourdieu Pierre. 2007. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, pł. Andrzej Zawadzki. Kraków: Universitas.

Brach-Czaina Jolanta. 1999. Szczeliny istnienia. Kraków: eFKa.

Butcher A. 2013. „The Promise and Pitfalls of Celebrity Books”. Publishers Weekly 9/2.

Czapliński Przemysław. 2002. Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90. Kraków: Znak.

Czapliński Przemysław. 2007. Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Darska Bernadetta. 2011. Reklamować czy polecać? O towarze jakim jest literatura. W: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. 2: Życie literackie po roku 1989, red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dąbała Jacek. 2010. Wpływ widzów na styl informacji telewizyjnych. W Ludzie polskich mediów. Celebryci a redaktorzy, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Dunin Kinga. 2000. Karoca z dyni. Warszawa: Sic!

Dunin-Wąsowicz Paweł. 2004. „Co się stało z literaturą?”. Lampa 9.

Girard Rene. 1991. Kozioł ofiarny, pł. Mirosława Goszczyńska. Wydawnictwo Łódzkie.

Godzic Wiesław. 2007. Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Gołębiewski Łukasz, Paweł Waszczyk, red. 2012. Rynek książki w Polsce 2013. Warszawa: Biblioteka Analiz.

Gralewicz-Wolny Iwona. 2011. Radość czytania – radość posiadania. Fetysz książki we współczesnej świadomości literackiej. W 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. 2, red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kania Dorota, Jerzy Tragalski, Maciej Marosz. 2013. Resortowe dzieci. Media. Warszawa: Fronda.

Marshall David. 2011. Celebrity and The Power. Fame in Contemporary Culture. Minneapolis-London: Univ Of Minnesota Press.

Martuszewska Anna, Joanna Pyszny. 2003. Romanse z różnych sfer. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nowacki Dariusz. 2011. Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Rusinek Wojciech. 2006. „Gra w zaangażowanie. O strategii medialnej i krytycznej Korporacji Ha!art”. FA-art 3.

Szulc A., M. Wapińska. 2010. „Upieczone i zjedzone”. Przekrój 46.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


KasperekK. (2014). Książki celebrytów, czyli pisarze, gwiazdy i literatura. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 69-83. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3336

Kinga Kasperek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).