Historia zwłok Łazarza – wskrzeszenie dzieła literackiegoAbstrakt

The article deals with a metaphor of resurrection, used by Francis Bacon to describe the desire of bringing back the Literary Spirit (genius literarius) of former ages. An attempt to revive a literary work by the historian is compared to the story of Lazarus, brought back to life by Christ four days after laying his body to the grave. Although it is impossible for a literary scientist to assume the position of God, he – despite his limited abilities – recovers the work from the non-existence of time and memory, waking it up from a long slumber. The article touches on issues of specificity of revival language, authority over literature, as well as the existence of its limits, as is the case with the relation “dead – alive”. The context of the biblical narrative on Lazarus’ existence are poems of Jarosław Marek Rymkiewicz. The purpose of the article is undertaking a possible history of literature project, using the resurrected as an example. It is also an attempt of deliberating over the permanence of literature.


Dembińska-Pawelec Joanna. 2010. „Poezja jest sztuką rytmu”. O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Greenblatt Stephen. 2006. Czym jest historia literatury?, pł. K. Kwapisz-Williams. W Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Kraków: Universitas.

Jankélévitch Vladimir. 2010. Quoddité jest niezniszczalna. W Wymiary śmierci, red. Stanisław Rosiek., brak-stron Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Jauss Hans Robert. 1988. Czytelnik jako instancja nowej historii literatury, pł. K. Krzemieniowa. W Studia z teorii literatury: archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego” T. 2., red. Kazimierz Bartoszyński, Michał Głowiński, Henryk Markiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lakoff George, Mark Johnson. 2010. Metafory w naszym życiu, pł. Tomasz Krzeszowski. Warszawa: Aletheia.

Muschg Walter. 2010. Przedmowa do wydania drugiego. W Tragiczne dzieje literatury, pł. Bogdan Baran. Warszawa: Aletheia.

Rosiek Stanisław. 1997. Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Sławiński Janusz. 1992. Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej). W Próby teoretycznoliterackie. Warszawa: PEN.

Szkłowski Wiktor. 1970. Wskrzeszenie słowa, pł. F. Siedlecki. W Rosyjska szkoła stylistyki, red. Maria Renata Mayenowa, Zygmint Saloni. Warszawa: PIW.

Walas Teresa. 1993. Czy możliwa jest inna historia literatury? Kraków: Universitas.

Woźniak-Łabieniec Marzena. 2002. Klasyk i metafizyka. O poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. Kraków: Arcana.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


ChwolikD. (2014). Historia zwłok Łazarza – wskrzeszenie dzieła literackiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 87-99. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3337

Dominik Chwolik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).