"Historia literatury polskiej" pióra Czesława MiłoszaAbstrakt

The author examines creative principles of writings on literary history by Czesław Miłosz. Historia literatury polskiej is a bridge between traditional thinking about history of literature and redefining this issue. His proposition mirrors the creator’s loose thinking about central and secondary issues and becomes in a way a post-modern textbook for foreigners. Miłosz’s method, also utilized in his books Mój wiek XX and Wyprawa w Dwudziestolecie is based on specific, individual solutions; however, in order to see them, one must analyze the writer’s historical and creative method – suspending the discourse between literacy and orality. The history of literature described by Miłosz is clearly not a finite, complete synthesis, but rather – as H.R. Jauss put it – a provocation towards further research.


Balcerzan Edward. 2005. Granice literatury, granice historii, granice granic. W Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, T 2, red. Małgorzata Czermińska. Kraków: Universitas.

Barthes Roland. 1984. „Dyskurs historii”, pł. A. Rysiewicz, Z. Kloch. Pamiętnik Literacki 3.

Błoński Jan. Obowiązki poety. W Miłosz jak świat. Kraków: Znak.

Bolecki Włodzimierz. 1999. Czym stała się dziś historia literatury. W Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Burek Tomasz. 2001. Autobiografia jako rozpamiętywanie losu. Nie tylko o „Rodzinnej Europie”. W Poznawanie Miłosza. Cz. 2: 1980–1998, red. Aleksander Fiut. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Eco Umberto. 2009. Szaleństwo katalogowania, pł. Tomasz Kwiecień. Poznań: Rebis.

Heck Dorota. 1997. „Wokół nowego historyzmu”. Pamiętnik Literacki 2.

Jarzębski Jerzy. 1981. „Być wieszczem”. Teksty 1-2.

Jauss Hans Robert. 1999. Historia literatury jako prowokacja, pł. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: IBL.

Kasztenna Katarzyna. 1995. Z dziejów formy niemożliwej. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

Markiewicz Henryk. 1986. „Dylematy historyka literatury”. Pamiętnik Literacki 4.

Markiewicz Henryk. 2011. „Niemożliwa, ale niezbędna”. Teksty Drugie 1-2.

Markowski Michał Paweł. 2007. Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków: Universitas.

Miłosz Czesław. 1990. Zaczynając od moich ulic. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Miłosz Czesław. 1993. Historia literatury polskiej do roku 1939, pł. Maria Tarnowska. Kraków: Znak.

Miłosz Czesław. 1996. Szukanie ojczyzny. Kraków: Znak.

Miłosz Czesław. 2001. Prywatne obowiązki. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Miłosz Czesław. 2007. „Historie ludzkie”. Zeszyty Literackie 5.

Nycz Ryszard. 1981. „Prywatna księga różności”. Teksty 4-5.

Nycz Ryszard. 2010. „Możliwa historia literatury”. Teksty Drugie 5.

Olejniczak Józef. 1999. Emigracje. Szkice – studia – sylwetki. Katowice: Para.

Olejniczak Józef. 2013. Miłosz. Autobiografia. Cztery eseje. Warszawa: IBL PAN.

Ong Walter. 1992. Piśmienność i oralność, pł. Józef Japola. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Rutkowski Krzysztof. 1995. „Pisanie Mickiewicza albo esej o ciele myślącym”. Arcana 6.

Vattimo Gianni. 1997. Ponowoczesność i kres historii, pł. Barbara Stelmaszczyk. W Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, 128-144. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Walas Teresa. 1993. Czy jest możliwa inna historia literatury?. Kraków: Universitas.

Walas Teresa. 2005. Historia literatury w przebudowie. W Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, T 2, red. Małgorzata Czermińska. Kraków: Universitas.

White Hayden. 2000. Poetyka pisarstwa historycznego, red. Ewa Domańska, Marek Wilczyński. Kraków: Universitas.

Wyka Kazimierz 1946. „Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie”. Twórczość 5.

Wyka Marta. 2001. Jak Miłosz czyta Mickiewicza. W Poznawanie Miłosza. Cz. 2: 1980–1998, red. Aleksander Fiut. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wyka Marta. 2010. „Miłosz, Brzozowski i inni (relacja o wpływie umysłowym)”. Dekada Literacka 4-5.

Wyka Marta. 2013. Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji. Kraków: Universitas.

Zaleski Marek. 1984. Przygoda Drugiej Awangardy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


Piotrowska-GrotM. (2014). "Historia literatury polskiej" pióra Czesława Miłosza. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 125-140. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3340

Magdalena Piotrowska-Grot 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).