W świecie masek. Tożsamość historyka literaturyAbstrakt

The author looks at metaphors and comparisons used by researchers to describe a literature historian, utilizing a cognitivist approach – that in cognizance, metaphors serve a function analogous to our senses and like masks, they expose some features of an item. In the article, she emphasizes a multitude of masks a literature historian must wear, often forced by current paradigms, and thus – she points to a variety of the historian’s roles, which results in a blurred identity.


Ampére Jean-Jacques. 1965. O historii poezji, pł. M. Kaliska. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Balcerzan Edward. 1972. Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej na materiale polskiej poezji współczesnej. Wydawnictwo Poznańskie.

Bolecki Włodzimierz. 1991. Historyk literacki i cytaty. W Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa: PWN.

Bölsche Wilhelm. 1965. Przyrodnicze podstawy poezji. Prolegomena do estetyki realistycznej, pł. T. Dmochowska. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Certeau Michel de. 1973. „Tworzenie historii”, pł. H. Bortnowska. Znak 11-12.

Cysarz Herbert. 1974. Historia literatury jako nauka o duszy. Krytyka i system, pł. O. Dobijanka. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 2., Cz. 1, red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Domańska Ewa. 2005. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Wydawnictwo Poznańskie.

Goffman Erving. 1981. Człowiek w teatrze życia codziennego, pł. Helena Śpiewak, Paweł Śpiewak. Warszawa: PIW.

Greenblatt Stephen. 2006. Czym jest historia literatury, pł. Katarzyna Kwapisz-Williams. W: Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. Krystyna Kujawińska-Courtney. Kraków: Universitas.

Heck Dorota. 1997. „Wokół nowego historycyzmu”. Pamiętnik Literacki 2.

Herder Johann Gottfried. 1965. Fragmenty dotyczące nowszej literatury niemieckiej, pł. O. Dobijanka. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Herder Johann Gottfried. 1965. Fragmenty dotyczące nowszej literatury niemieckiej, pł. O. Dobijanka. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Hettner Herman. 1965. Historia literatury angielskiej, pł. P. Chmielowski. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Janion Maria. 1974. Humanistyka: poznanie i terapia. Warszawa: PIW.

Korbut G. 1960. Historia literatury a krytyka literacka. W Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy, T. 2., red. Henryk Markiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Lakoff George, Mark Johnson. 1988. Metafory w naszym życiu, pł. Tomasz Paweł Krzeszowski. Warszawa: PIW.

Markiewicz Henryk. 1989. Dylematy historyka literatury. W Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa: PWN.

Miłosz Czesław. 1993. Historia literatury polskiej do roku 1939, pł. Maria Tarnowska. Kraków: Znak.

Nawarecki Aleksander. 1993. Skarb w Srebrnym Jeziorze. O sztuce retorycznej Ireneusza Opackiego. W Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu, red. Tadeusz Sławek, Aleksander Nawarecki, Dariusz Pawelec. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Nycz Ryszard. 2012. Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa: IBL PAN.

Rosiek Stanisław. 1997. Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Skarga Barbara. 2005. Granice historyczności. Warszawa: IFIS PAN.

Sławiński Janusz. 1992. Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej). W Próby teoretycznoliterackie. Warszawa: PEN.

Szczęsna E. 2012. „Poetyka w dobie konwergencji”. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2.

Taine Hippolyte. 1965. Historia literatury angielskiej, pł. Eliza Orzeszkowa. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 1., Cz. 2., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Tieghem Paul va. 1965. Synteza w historii literatury, pł. M. Kaliska-Przemanowska. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 2., Cz. 1., red. Stefania Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Topolski Jerzy. 2008. Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Wydawnictwo Poznańskie.

Walas Teresa. 1986. „Historia literatury jako opowieść (prolegomena)”. Ruch Literacki 5:.

Walas Teresa. 1993. Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków: Universitas.

White Hayden. 2000. Poetyka pisarstwa historycznego, red. Ewa Domańska, Marek Wilczyński. Kraków: Universitas.

Zawisławska Magdalena. 2011. Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Ziomek Jerzy. 1976. Metodologiczne problemy syntezy historycznoliterackiej. W Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. Henryk Markiewicz, Janusz Sławiński. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


SuszekE. (2014). W świecie masek. Tożsamość historyka literatury. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 141-153. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3341

Ewelina Suszek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).