Tragiczna historia literatury – projekt (nie)szczęśliwy? Wokół koncepcji Waltera MuschgaAbstrakt

The article is an attempt to find a formula, which would allow to look at the “history of literature” category through a new perspective – based on incongruence of current paradigms with challenges of modern literature science. The author, while not undermining the hitherto achievements in this area, attempts to show that it is still possible to construct a positive project, which would allow to describe the history of literature. In order to do so, she presents the works of Walter Muschg, a German-speaking researcher, especially his epochal Tragische Literaturgeschichte, in order to deliberate on the possibility of using the “tragedy” category in works on history of literature by replacing the widespread chronological order with a spiritual one, which would function above history.


Barthes Roland. 1970. Historia czy literatura? W Mit i znak. Eseje, pł. Wanda Błońska, red. Jan Błoński. Warszawa: PIW.

Bartoszewicz Z. 1828. Historya literatury polskiej podług dzieł Bentkowskiego, Juszyńskiego, Ossolińskiego i Sołtykowicza. Wilno.

Bentkowski F. 1814. Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1-2. Warszawa.

Bugajski Maciej, Maria Solarska. 2009. Współczesna historia kobiet: dokonania, perspektywy, krytyka. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Chlebowski Bronisław. 1899. Wstęp. W Historya literatury polskiej. T. 1., Piotr Chmielowski Warszawa.

Chmielowski P. 1895. Zarys najnowszej literatury polskiej (1864–1894). Kraków.

Chmielowski P. 1899. Historya literatury polskiej. T. 1-6. Warszawa.

Chmielowski P. 1899. Metodyka historyi literatury polskiej. Warszawa.

Dembowski E. 1845. Piśmiennictwo polskie w zarysie. Poznań.

Domańska Ewa. 2012. Historia egzystencjalna. Warszawa: PWN.

Ginsburg Carlo. 1989. Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI wieku, pł. Radosław Kłos. Warszawa: PIW.

Janion Maria. 1974. Jak możliwa jest historia literatury? W Humanistyka: poznanie i terapia. Warszawa: PIW.

Janion Maria. 2000. Tragizm, historia, prywatność. Kraków: Universitas.

Jauss Hans Robert. 1976. Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze, pł. R. Handke. W Współczesna teoria badań literackich za granicą, T. 3., red. Henryk. Markiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kasperski Edward. 2006. Świat człowieczy: wstęp do antropologii literatury. Pułtusk-Warszawa: Aspra.

Kleiner Juliusz. 1981. Tragizm. W W kręgu teorii i historii literatury. Warszawa: PWN.

Korwin-Piotrowska Dorota. 2006. „Projekt poetyki antropologicznej”. Teksty Drugie 3.

Kosowska Ewa, red. 2005. Antropologia kultury – antropologia literatury. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kosowska Ewa. 2003. Antropologia literatury: teksty, konteksty, interpretacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kosowska Ewa. 2005. „Antropologia literatury – moda czy metoda?”. Kultura i Społeczeństwo 4.

Le Roy Ladurie Emmanuel. 1988. Montaillou, wioska heretyków, pł. Ewa Dorota Żółkiewska. Warszawa: Wydawnictwo Vesper.

Łukaszewicz L. 1836. Rys dziejów piśmiennictwa polskiego. Kraków.

Maciejowski W.A. 1830. Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830. Warszawa.

Majorkiewicz J. 1850. Historya, literatura, krytyka: literatura polska w rozwinięciu historycznem. Warszawa.

Markiewicz Henryk. 1986. „Dylematy historyka literatury”. Pamiętnik Literacki 4.

Nycz Ryszard. 2010. Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego. W Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz. Kraków: Universitas.

Perrot Michelle. 2009. Moja historia kobiet, pł Marta Szafrańska-Brandt. Warszawa: Pax.

Sobieraj Tomasz. 2011. Formacyjny charakter „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego”. Rocznik Słupski 9.

Spasowicz W. 1882. Dzieje literatury polskiej, pł. S. Czarnowski, A. Bem. Warszawa.

Syrokomla W. 1875. Dzieje literatury w Polsce od pierwiastkowych czasów do XVII wieku. T. 1-3. Warszawa.

Tarnowski S. 1900-1907. Historya literatury polskiej. T. 1-6. Kraków.

Walas Teresa. 1993. Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków: Universitas.

Wellek Rene. 1988. „Upadek historii literatury”, pł. G. Cendrowska. Pamiętnik Literacki 3.

White Hayden. 2010. Tekst historiograficzny jako artefakt literacki, pł. Marek Wilczyński. W Poetyka pisarstwa historycznego, red. Ewa Domańska, Marek Wilczyński. Kraków: Universitas.

Widmer U. 2010. Tragiczne dzieje literatury Waltera Muschga. W Tragiczne dzieje literatury, Walter Muschg, pł. Bogdan Baran. Warszawa: Aletheia.

Wiszniewski M. 1840-1857. Historya literatury polskiej. T. 1-9. Kraków.

Wójcicki K.W. 1879. Historya literatury polskiej w zarysach dla młodzieży. Warszawa.

Wrzosek Wojciech. 1995. Historia, kultura, metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii. Wrocław: Leopoldinum.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


WycykałM. (2014). Tragiczna historia literatury – projekt (nie)szczęśliwy? Wokół koncepcji Waltera Muschga. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 155-170. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3342

Monika Wycykał 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).