Niemożliwe światy Justyny Bargielskiej. Lektura afektywnaAbstrakt

The article is a result of an affective reading of poetry by Justyna Bargielska. Such analytical practice, amply utilizing tools proposed by theoreticians of the so-called “affective approach”, becomes first and foremost a reconstruction of affective strategies, which found poetic spaces. A feature representative of Bargielska’s works are descriptions of impossible worlds, in which she reveals mechanisms of perception and creation, at the same time exposing normative functions of language and emphasizinh its affective potential. In thusly outlined reading model, the participation of another subject – a reader, following “conceptual entities” along a semiotic trajectory – is also problematized as an experience, which stems from an autonomy of fictionalization awarded to the reader.


Bal Mieke. 2007. „A gdyby tak? Język afektu”, pł. M. Maryl. Teksty Drugie 1-2.

Barad Karen. 2007. Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham: Duke University Press Books.

Chouliaraki L. 2010. „Post-humanitarianism. Humanitarian communication beyond a politics of pity”. International Journal of Cultural Studies 2.

Deleuze Gilles. 2000. Co to jest filozofia?, pł. Paweł Pieniążek. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Ekman Paul, Richard Davidson, red. 2012. Natura emocji, pł. Bogdan Wojciszke. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Glosowitz Monika. 2013. „To będzie opowieść o wszystkim”. FA-art 1-2.

Haraway Donna. 1997. Modest-Witness @Second-Millenium: Female Man-Meets-OncoMouse: Feminism and Technoscience. New York: Routledge.

Hoogland Renée. 2014. A Violent Embrace. Art and Aesthetics after Representation. New England: Dartmouth.

Johston Adrian, Catherine Malabou. 2013. Self and Emotional Life. Philosophy, Psychoanalysis, and Neuroscience. New York: Columbia University Press.

Kałuża Anna. 2010. Antyelementarz: „China shipping” Justyny Bargielskiej. W Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku. Wrocław: Biuro Literackie

Lipszyc Adam. 2013. „Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej”. Teksty Drugie 6.

Majewska Ewa. 2013. Sztuka jako pozór? Cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury. Kraków: Ha!art.

Massumi B. 2013. „Autonomia afektu”, pł. Adam Lipszyc. Teksty Drugie 6.

Zaleski Marek 2013. „Niczym mydło w grze w scrabble”. Teksty Drugie 6.

Pobierz

Opublikowane : 2014-01-01


GlosowitzM. (2014). Niemożliwe światy Justyny Bargielskiej. Lektura afektywna. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 173-186. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3343

Monika Glosowitz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).