Bargielska bez wymówekAbstrakt

The author analyzes the critical reception of the works by Justyna Bargielska, pondering over mechanisms of defense from over-interpretation or critical misuse included in the poet’s books. Using the hypothesis of narrative sources in defense against accusation as a starting point, she researches Bargielska’s writing strategies, especially in the novel Małe lisy, in order to define the role of shame within. Bargielska’s characters refuse to be ashamed of things, which are generally considered shameful. The purpose of this work is to indicate that this phenomenon – called the “shamelessness strategy” – influences the form of text itself; what it allows for, and what it makes a necessity.


Agamben Giorgio. 2008. Co zostaje z Auschwitz?, pł. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!

Breithaupt F. 2011. „The Birth of the Narrative out of the Spirit of the Excuse: A Speculation”. Poetics Today 32.

Koronkiewicz Marta. 2012. „Panny z Wilka w wersji Tima Burtona”. Wielogłos 4.

Lipszyc Adam. 2013. „Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej”. Teksty Drugie 6.

Mus Malwina. 2013. „O życiu czy dla przyjemności?” FA-art 1-2.

Nawarecki Aleksander. 2013. „Co mam nie wierzyć”. Justyna Bargielska i polskie zawstydzenie wiarą. W Więzi wspólnoty, red. Piotr Bogalecki, Alina Mitek-Dziemba, Tadeusz Sławek. Katowice: FA-art.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


KoronkiewiczM. (2014). Bargielska bez wymówek. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 201-215. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3346

Marta Koronkiewicz 
Uniwersytet Wrocławski  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).