Ja i wynalazek Aleksandra Bella. O tym, co się powtarza, a co się zmieniłoAbstrakt

The text is a result of adjusting to elementary standards of a scientific discourse of the author’s speech during the 7th National Memetic Scientific Workshop, which took place in Szczyrk on March 8th – 10th, 2012, with the motto Powtarzalność i zmienność w kulturze i naturze [Repetition and Changeability in Culture and Nature]. The author (in accordance with the title) attempts to relate his use of a telephone (including cellphones) throughout his life and how a telephone has been used and worn out. In an obvious manner, Michał Noszczyk refers a few lines of thinking (“what isn’t new”), most often recalling the name of Clifford Geertz. It is a deliberate (albeit innocent) provocation.


Baudrillard Jean. 2005. Pakt jasności. O inteligencji zła, pł. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!

Geertz Clifford. 1990. „O gatunkach zmąconych. (Nowa konfiguracja myśli społecznej)”, pł. Z. Łapiński. Teksty Drugie 2.

Geertz Clifford. 2000. Dzieło i życie. Antropolog jako autor, pł. Ewa Dżurak, Sławomir Sikora. Warszawa: KR.

Geertz Clifford. 2003. Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, pł. Zbigniew Pucek. Kraków: Universitas.

Geertz Clifford. 2010. Po fakcie. Dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog, pł. Tomasz Tesznar. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Levinson Paul. 2006. Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, pł. Hanna Jankowska. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


NoszczykM. (2014). Ja i wynalazek Aleksandra Bella. O tym, co się powtarza, a co się zmieniło. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 295-308. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3355

Michał Noszczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2014 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).