Down Eros, Up Mars! Postmęskość w filmach Williama Wylera


Abstrakt

The article speaks to the deconstruction of men’s images in William Wyler’s films. One may observe a different paradigm of what is male in the said director’s pacifist trilogy. The alternative masculinity utopias constructed therein are quite awe-inducing due to their emancipatory scope. Friendly Persuasion (1956), The Big Country, and Ben-Hur (1959) are films depicting not only the fight against patriarchal stereotype, but also reaching beyond the restrictions of heteronormativity. The libidal coordinates of the narratives are in sync with biopolitical status of modernity. Surprisingly enough, at the heart of Hollywood some brave cinematic post-masculine projects were developed.


Słowa kluczowe

William Wyler; masculinity in cinema; homosexuality in film; ideology in cinema; biopolitics

Anderegg Michael A., 1979: William Wyler. Boston: Twayne Publishers.

Byars Jackie, 1991: All that Hollywood Allows. Re-reading Gender in 1950s Melodrama. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Chandler Karen Michele, 2002: „Her Ancient Faculty of Silence”. Catherine Sloper’s Ways of Being in James’s Washington Square and Two Film Adaptations. In: Henry James Goes to the Movies. Eds. Susan M. Griffin. Lexington: The University Press of Kentucky.

Cyrino Monica Silveira, 2005: Big Screen Rome. Malden: Blackwell Publishing.

Doherty Thomas P., 1999: Pre-code Hollywood: Sex, Immorality, and Insurrection in American Cinema, 1930–1934. New York: Columbia University Press.

Eberwein Robert, 2007: Armed Forces. Masculinity and Sexuality in the American War Film. New Brunswick: Rutgers University Press.

Fitzgerald William, 2001: Oppositions, Anxieties, and Ambiguities in the Toga Movies. In: Imperial Projections: Ancient Rome and Modern Popular Culture. Eds. Sandra R. Joshel, Margaret Malamud, Donald T. McGuire, Jr. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Green Philip, 1998: Cracks in the Pedestal: Ideology and Gender in Hollywood. Amherst: University of Massachusetts Press.

Herman Ian, 2015: A Talent for Trouble The Life of Hollywood’s Most Acclaimed Director William Wyler. New York: Phantom Outlaw Editions [e-book].

Krauss Kenneth, 2014: Male Beauty. Postwar Masculinity in Theater, Film, and Physique Magazines. Albany: State University of New York.

Leff Leonard J., 2001: The Dame in the Kimono: Hollywood, Censorship, and the Production Code. Lexington: The University Press of Kentucky.

Madsen Axel, 2015: William Wyler. The Authorized Biography. New York: Open Road Distribution [e-book].

Miller Gabriel, 2013: William Wyler: the Life and Films of Hollywood’s Most Celebrated Director. Lexington: The University Press of Kentucky.

Parini Jay, 2015: Empire of Self. A Life of Gore Vidal. New York: Doubleday.

Porter Darwin, 2014: Pink Triangle: The Feuds and Private Lives of Tennessee Williams, Gore Vidal, Truman Capote, and Famous Members of Their Entourages. New York: Blood Moon’s Babylon LTD [e-book].

Prime Rebecca, 2014: Hollywood Exiles in Europe. The Blacklist and Cold War Film Culture. New Brunswick: Rutgers University Press.

Raymond Emilie, 2006: From My Cold, Dead Hands: Charlton Heston and American Politics. Lexington: The University Press of Kentucky.

Reeser Todd W., 2010: Masculinities in Theory: An Introduction. Malden: Wiley-Blackwell.

Rivkin Julie, 2002: Prospects of Entertainment. Film Adaptations of Washington Square. In: Henry James Goes to the Movies. Ed. Susan M. Griffin. Lexington: The University Press of Kentucky.

Sinyard Neil, 2013: A Wonderful Heart. The Films of William Wyler. Jefferson: McFarland & Company, Inc. Publishers [e-book].

Vidal Gore, 1999: Sexually Speaking: Collected Sex Writings. San Francisco: Cleis Press.

Winkler Martin M., 2001: The Roman Empire in American Cinema after 1945. In: Imperial Projections: Ancient Rome and Modern Popular Culture. Eds. Sandra R. Joshel, Margaret Malamud, Donald T. McGuire, Jr. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Wyler William, 2009: Interviews. Ed. Gabriel Miller. Jackson: University Press of Mississippi.

Wyler William, reż., 1949: Dziedziczka. Scen. Augustus Goetz, Ruth Goetz. Paramount Pictures. Stany Zjednoczone.

Wyler William, reż., 1959: Ben Hur. Scen. Karl Tunberg, Gore Vidal, Christopher Fry. MGM. Stany Zjednoczone.

Zimmerman Jacqueline Noll, 2003: People Like Ourselves. Portrayals of Mental Illness in the Movies. Lanham: The Scarecrow Press.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-26


SzczerbakiewiczR. (2020). Down Eros, Up Mars! Postmęskość w filmach Williama Wylera. Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), 1-18. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.09

Rafał Szczerbakiewicz 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3506-1669
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).