(D)ocenić szkołę?


Abstrakt

W recenzowanej publikacji pt. Docenić szkołę. Dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka Maria Kwiatkowska-Ratajczak dokumentuje projekty lekcji zrealizowane w jednym z poznańskich liceów. Opisywany materiał badawczy dotyczy doświadczeń uczniów i nauczycieli w poznawaniu historii przodków walczących o odzyskanie niepodległości na terenie Wielkopolski, ożywiania archiwum dzieł malarskich, autorefleksji młodych na temat kulturowego DNA, kreatywnego pisania do rządzących oraz profilowego czytania Lalki. Autorka zwraca uwagę na niesłuszną i nagminną krytykę szkoły, prezentuje przy tym edukację opartą na myślowej samodzielności, indywidualnej wizji świata, edukację, która podejmuje prawdziwy dialog z tekstami i może budzić zachwyt.


Słowa kluczowe

edukacja; dydaktyka literatury; szkoła; polonistyka; lektura

Biedrzycki K., Kaszczyszyn P., Brzyska A.: Biedrzycki: Sam Mickiewicz nie zrobi z nas dobrych Polaków. Klub Jagielloński. 4.01.2017. https://klubjagiellonski.pl/2017/01/04/biedrzycki-sammickiewicz-nie-zrobi-z-nas-dobrych-polakow/ [dostęp: 30.05.2021].

Bortnowski S.: Przewodnik po sztuce uczenia literatury. Stentor, Warszawa 2005.

Denek K.: W stronę szkoły jutra. „Neodidagmata” 2004/2005, nr 27/28, s. 3—13.

Janus-Sitarz A.: W poszukiwaniu czytelnika: diagnozy, inspiracje, rekomendacje. Universitas, Kraków 2016.

Koc K.: Lekcje myślenia (obywatelskiego). Edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018.

Kochanowska E.: Po co jest szkoła? Funkcje szkoły z perspektywy kandydatów do zawodu nauczyciela. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2020, z. 21, s. 79—94. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.5657.

Koziołek K.: Czas lektury. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.

Koziołek R.: Dobrze się myśli literaturą. Wydawnictwo Czarne—Uniwersytet Śląski, Wołowiec— Katowice 2016

Kwiatkowska-Ratajczak M.: Docenić szkołę. Dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2021.

Kwiatkowska-Ratajczak M.: Metodyka konkretu. O wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.

Kwiatkowska-Ratajczak M.: Po stronie praktyki. Szkice polonistyczne z dydaktyki szkolnej i akademickiej. Sorus, Poznań 2013.

Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Red. J. Woźnicki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K. Leja. Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.

Szostek A.: Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku. W: Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Cz. 1: Opis prac nad „Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” i jego najważniejsze elementy. Red. J. Woźnicki. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015, s. 19—20.

Wantuch W.: Projektowanie cyklu lekcji. W: Innowacje i metody. T. 1: W kręgu teorii i praktyki. Podręcznik akademicki dydaktyki kształcenia polonistycznego. Red. M. Kwiatkowska-Ratajczak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011, s. 417—434.

Waśko A.: O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów). Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2019.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-14


OchwatM. (2021). (D)ocenić szkołę?. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, 239-249. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.15

Magdalena Ochwat 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0178-165X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).