Nie tylko po lekcjach…


Abstrakt

W recenzowanej monografii Małgorzaty Wójcik-Dudek pt. Po lekcjach opublikowane zostały, poddane uprzednio aktualizacji i w wielu przypadkach poszerzone, rozproszone wcześniej teksty. Lektura kolejnych artykułów uświadamia czytelnikom, jak wiele istotnych wątków i problemów kryją w sobie znane wszystkim lektury, jak wiele może zyskać edukacja polonistyczna z nowego ich odczytania, które jest wynikiem twórczego dialogu, stawiania innych niż zwykle pytań, ciekawego kontekstu interpretacyjnego.


Słowa kluczowe

edukacja polonistyczna; interpretacja; czytanie kontekstowe; dialog z tekstem

Bieńczyk M.: Kontener. Wydawnictwo Karakter, Kraków 2018.

Borowczyk J., Skibski K.: Puste miejsca w przestrzeni, puste miejsca w języku. Wokół „Miejsca” Andrzeja Stasiuka i dwóch opowiadań Zygmunta Haupta. W: Polskie czytanie Wschodu. Kultura — autobiografia — edukacja. Red. M. Kwiatkowska‑Ratajczak, B. Przymuszała. Wydawnictwo PSP, Poznań 2018, s. 173—190.

Coelho P.: Czarownica z Portobello. Tłum. M. Lipszyc. Drzewo Babel, Warszawa 2007.

Dryden G., Vos J.: Rewolucja w uczeniu. Przeł. B. Jóźwiak. Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Folga-Januszewska D.: Muzea w Polsce 1989—2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich. Warszawa, grudzień 2008. Pobrano z: https://www.nck.pl/badania/raporty/muzea-w-polsce-1989-2008# [13.09.2021].

Gondowicz J.: Trans‑Autentyk. Nie‑czyste formy Brunona Schulza. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2014.

„Jak śmiecie?”. Greta Thunberg o „kradzieży marzeń i dzieciństwa”. Wystąpienie Grety Thunberg podczas szczytu klimatycznego ONZ. TVN24. 24.09.2019. https://tvn24.pl/swiat/gretathunberg-ukradliscie-moje-marzenia-i-dziecinstwo-szczyt-klimatyczny-onz-w-nowym-jorkura971888-2284796 [dostęp: 5.08.2021].

Kluszczyński R.W.: Nowe media w przestrzeniach muzeum. W: Muzeum sztuki: od Luwru do Bilbao. Red. M. Popczyk. Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 2006, s. 59—67.

Morbitzer J.: Szkoła w epoce płynnej rzeczywistości. Edunews. 18.11.2012. https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/1767-szkola-w-epoce-plynnej-nowoczesnosci-2 [dostęp: 5.08.2021].

Murzyn A.: Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Neville B.: Psyche i edukacja. Emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu. Przeł. M. Kościelniak. Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.

Panas W.: Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997.

Próchniak P.: Komu potrzebny polonista. Tygodnik Powszechny. 1.06.2009. https://www.tygodnikpowszechny.pl/komu-potrzebny-polonista-134296 [dostęp: 5.08.2021].

Rasfeld M., Breidenbach S.: Budząca się szkoła. Przeł. E. Skowrońska. Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2015.

Rybicka E.: Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki). „Teksty Drugie” 2008, nr 1—2, s. 19—32.

Stiepanowa M.: Pamięci pamięci. Tłum. A. Sowińska. Prószyński i S-ka, Warszawa 2020.

Wicha M.: Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017.

Wójcik-Dudek M.: Po lekcjach. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021.

Zaremba-Bielawski M.: Dom z dwiema wieżami. Tłum. M. Kalinowski. Wydawnictwo Karakter, Kraków 2018.

Zyśk D.: Klimat dla Grety Thunberg. Press. 27.09.2019. https://www.press.pl/tresc/58659,klimatdla-grety-thunberg [dostęp: 5.08.2021].

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-14


Latoch-ZielińskaM. (2021). Nie tylko po lekcjach…. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, 251-262. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.16

Małgorzata Latoch-Zielińska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2481-6683
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).