Standardy prostej polszczyzny w glottodydaktyce. Poziom biegłości językowej B1


Abstrakt

W artykule porównano standardy prostej polszczyzny oraz standardy wymagań w zakresie znajomości języka polskiego jako obcego odnoszące się do poziomu biegłości językowej B1. Znajomość języka na tym poziomie jest warunkiem otrzymania polskiego obywatelstwa. Autorka artykułu dostrzegła wiele podobieństw między standardami i zaproponowała, aby osiągnięcia badań nad prostym językiem wykorzystać podczas przygotowywania materiałów do zajęć z języka polskiego jako obcego. Opisała proces dostosowywania materiałów do pożądanego poziomu biegłości językowej przy wykorzystaniu aplikacji do redakcji tekstów Jasnopis oraz Logios. Na końcu zaproponowała – przygotowane z użyciem dostępnych w aplikacjach narzędzi – zadania dotyczące aktualnych tematów, czyli ochrony środowiska oraz zmian klimatu.


Słowa kluczowe

prosta polszczyzna; glottodydaktyka polonistyczna; nauczanie języka polskiego jako obcego; humanistyka dla klimatu

Burzyńska-Kamieniecka A., 2020, Wykorzystanie koncepcji „plain language” w upraszczaniu tekstów do testowania znajomości języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 27, s. 527–542, https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.31.

Co to jest prosty język? [spot informacyjny], 2018, YouTube, Fundusze Europejskie, 18.10.2018, https://www.youtube.com/watch?v=zvXoNNRzF9c&list=PLSoHIHWmvfwrTatU7IKlOfg7eTwdH6Ykf&index=1 [dostęp: 19.03.2023].

Dixon A. i in., 2023, Hurra!!! Po polsku 3. Podręcznik studenta. Nowa edycja, wyd. 2, Prolog, Kraków.

Dobre Wiadomości. Serwis pozytywnych informacji [strona główna], [2023], https://dobre

wiadomosci.net.pl/ [dostęp: 25.01.2023].

Edukacja Humanistyczna V4 dla Klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje [strona główna projektu], [2023], Uniwersytet Śląski w Katowicach, https://www.hec.us.edu.pl/home-page/ [dostęp: 20.08.2023].

Informacje i usługi przyjazne obywatelom, [2023], Obywatel.gov.pl, https://www.gov.pl/ [dostęp: 9.10.2023].

Jasnopis, [2023], O Jasnopisie, https://jasnopis.pl/about-us/ [dostęp: 15.09.2023].

Klasy VI–VI. E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-polski?cc=7372 [dostęp: 19.03.2023].

Moroń E. i in., [2015], Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania, pobrano z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6287/Prosto_o_konkursach_FE_poradnik.pdf [25.03.2023].

Piekot T., 2020, Magia i nieporozumienie, czyli FOG, Mgła i DART, Logios, Blog, 22.11.2020, https://logios.dev/blog/magia-i-nieporozumienie/ [dostęp: 19.03.2023].

Piekot T., Zarzeczny G., Moroń E., 2019, Standard „plain language” w polskiej sferze publicznej, w: Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka, red., M. Zaśko-Zielińska, K. Kredens, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 197–214, pobrano z: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/145256/edition/135401/content [1.09.2023].

Poproś o uznanie za polskiego obywatela, [2023], Gov.pl, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, https://www.gov.pl/web/mswia/popros-o-uznanie-za-polskiego-obywatela [dostęp: 19.03.2023].

Pracownia Prostej Polszczyzny Oferta – Centrum Transferu Technologii, [2023], https://ctt.uwr.edu.pl/ppp-oferta [dostęp: 19.09.2023].

Prosty język, [2023], Gov.pl, Serwis Służby Cywilnej, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk [dostęp: 19.03.2023].

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2016, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, Dz.U., poz. 405 – Załącznik 1. [Standardy wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości języka polskiego jako obcego], Infor, https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html [dostęp: 18.03.2023].

Seretny A., 2006, Wskaźnik czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności, „Ling Varia”, nr 2 (2), s. 87–98, pobrano z: http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/659ba4a9-f3c5-4156-958f-47c13bec8f8a [1.09.2023].

Seretny A., 2015, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Stempek I., Stelmach A., 2014, Polski, krok po kroku, 2. Podręcznik studenta, Glossa, Kraków.

Zakrzewska-Verdugo M., 2023a, Dobry klimat do nauki polskiego. Standardy prostej polszczyzny w glottodydaktyce (na przykładzie tekstów dotyczących kryzysu klimatycznego), „Postscriptum Polonistyczne”, nr 31 (1), s. 1–18, https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.31.08.

Zakrzewska-Verdugo M., [2023b], „Good News from the World”. The Environment on Advanc­ed Level (Synonyms) [scenariusz lekcji jpjo], Uniwersytet Śląski w Katowicach, Humanistyka dla Klimatu, pobrano z: https://www.hec.platforma.us.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/scenario_MZV.pdf [1.09.2023].

Zakrzewska-Verdugo M., [2023c], Karta pracy (worksheet). Dobre wiadomości ze świata. Klimat – poziom zaawansowany (synonimy). Good News from the World. The Environment on Advanced Level (Synonyms), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Humanistyka dla Klimatu, pobrano z: https://www.hec.platforma.us.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/karta-pracy_MZV.pdf [1.09.2023].

Zakrzewska-Verdugo M., 2023d, O klimacie prostym językiem polskim, YouTube, Humanistyka dla Klimatu, 30.01.2023, https://www.youtube.com/watch?v=9kMDPPdGctk&t=7s [dostęp: 1.09.2023].

Zarzeczny G., 2016, Dyskurs glottodydaktyczny w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego wydanych w USA i Wielkiej Brytanii po 1945 r., Uniwersytet Wrocławski, rozprawa doktorska, materiał niepublikowany.

Pobierz

Opublikowane : 2023-10-25


Zakrzewska-VerdugoM. (2023). Standardy prostej polszczyzny w glottodydaktyce. Poziom biegłości językowej B1. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 32, 1-18. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2023.32.11

Magdalena Zakrzewska-Verdugo  mgd.zakrzewska@gmail.com
Wolny Uniwersytet Brukselski  Belgia
https://orcid.org/0000-0002-2568-087X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).