Propagandowe wykorzystanie w czasach panowania Augusta odzyskania znaków legionowych utraconych pod Carrhae


Abstrakt

Marek Licyniusz Krassus w trakcie wyprawy przeciwko imperium Partów poniósł klęskę pod Carrhae, w wyniku której poległ. Wrogowie przejęli wtedy znaki legionowe pokonanej armii. Dążenie do ich odzyskania określiło cele rzymskiej polityki na Wschodzie w następnych latach. Stało się również priorytetem rzymskiej propagandy w czasach Augusta.


Słowa kluczowe

starożytny Rzym; Krassus; August; poezja; propaganda

Alföldy G.: Spain. W: Cambridge Ancient History. Vol. 10: The Augustan Empire, 43 B.C.—A.D. 69. Eds. A.K. Bowman, E. Champlin, A. Lintott. Cambridge 2008, s. 449—463.

Babnis T.: Augustan Poets on the Roman-Parthian Treaty of 20 BC. „Classica Cracoviensia” 2017, 20, s. 5—44.

Babnis T.: Persowie, Medowie, Partowie w Pieśniach Horacego. „Nowy Filomata” 2016, 20, 2, s. 175—176.

Barrett A.A.: Livia First Lady of Imperial Rome. New Haeven—London 2002.

Bivar A.D.H.: The Political History of Iran under the Arsacids. W: The Cambridge History of Iran. Vol. 3.1: The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods. Ed. E. Yarshater. Cambridge 2006, s. 21—99.

Bryce T.: Ancient Syria. A Three Thousand Year History. New York 2014.

Cagniart P.: The Late Republican Army (146—30 BC). W: A Companion to the Roman Army. Ed. P. Erdkamp. Malden—Oxford—Carlton 2007, s. 80—95.

Crook J.A.: Political History, 30 B.C. to A.D. 14. W: Cambridge Ancient History. Vol. 10: The Augustan Empire, 43 B.C.—A.D. 69. Eds. A.K. Bowman, E. Champlin, A. Lintott. Cambridge 2008, s. 70—112.

Cytowska M., Szelest H.: Literatura rzymska. Okres augustowski. Warszawa 1990.

Eck W.: The Age of Augustus. Singapore 2007.

Edwell P.: The Euphrates as a Boundary between Rome and Parthia in the Late Republic and Early Empire. „Antichthon” 2013, 47, s. 191—206.

Gruen E.S.: The Expansion of the Empire under Augustus. W: Cambridge Ancient History. Vol. 10: The Augustan Empire, 43 B.C.—A.D. 69. Eds. A.K. Bowman, E. Champlin, A. Lintott. Cambridge 2008, s. 147—197.

Hannestad N.: Roman Art and Imperial Policy. Aarhus 1988.

Hölscher T.: Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny. Tłum. L. Olszewski. Poznań 2011.

Huzar E.G.: Mark Anthony. A Biography. Minneapolis 1979.

Jowett G.S., O’Donnel V.: Propaganda and Persuasion. Los Angeles—London—New Delhi 2012.

Kamm A.: Julius Caesar. A life. London—New York 2006.

Keppie L.: The Making of the Roman Army. From Republic to Empire. London 2005.

Kluczek A.A.: Studia nad propagandą polityczną w Cesarstwie Rzymskim II—III w. Toruń 2006.

Kopij K.: Auctoritas et dignitas: studium prestiżu i propagandy w okresie późnej Republiki Rzymskiej na przykładzie rodu Pompejuszy (gens Pompeia Magna) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych. Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński 2015.

Koshelenko G.A., Pilipko V.N.: Parthia. W: History of Civilizations of Central Asia. Vol. 2: The Development of Sedentary and Nomadic Civilizations: 700 B.C. to A.D. 250. Eds. J. Harmatta, B.N. Puri, G.F. Etemadi. Paris 1996, s. 131—150.

Kryśkiewicz H.L.: Signa recepta w starożytnym Rzymie 20 roku przed Chrystusem. Kontekst polityczny oraz ideologiczny sukcesu. Szczecin 2016.

Kryśkiewicz H.L.: The Parthians in the Ist c. B.C. — a Worth Enemy of Rome? Remarks on the Issue of Roman-Parthian Political Conflict in the Ending Period of Existence of the Roman Republic, and on Its Influence on Roman Imperial Ideology. „The World of the Orient (Shidnyj Svit)” 2017, 3, s. 60—72.

Lendon J.E.: Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World. Oxford 1997.

Levick B.: Tiberius the Politician. London—New York 1999.

Madejski P.: Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu. Lublin 2018.

Milczanowski M.: W cieniu boskiego Juliusza. Imię Cezara w propagandzie u schyłku Republiki. Kraków 2013.

Morawiecki L.: Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku Republiki (lata 44—27 p.n.e.). Poznań—Gniezno 2014.

Ostrowski J.A.: Starożytny Rzym. Polityka i sztuka. Warszawa—Kraków 1999.

Overtoom N.L.: The Partian Rival and Rome’s Failure in the East: Roman Propaganda and the Stain of Crassus. „Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae” 2017, 57, s. 1—22.

Payaslian S.: The History of Armenia. From Origins to Present. New York 2007.

Pelling Ch.: The Triumviral Period. W: Cambridge Ancient History. Vol. 10: The Augustan Empire, 43 B.C.—A.D. 69. Eds. A.K. Bowman, E. Champlin, A. Lintott. Cambridge 2008, s. 1—69.

Popławski M.S.: Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego. Lublin 2011.

Rawson E.: Caesar: Civil War and Dictatorship. W: Cambridge Ancient History. Vol. 9: The Last Age of Roman Republic, 146—43 B.C. Eds. J.A. Crook, A. Lintott, E. Rawson. Cambridge 2008, s. 424—467.

Rich J.W.: Augustus’s Parthian Honours, the Temple of Mars Ultor and the Arch in the Forum Romanum.

„Papers of the British School at Rome” 1998, 66, s. 71—128.

Sawiński P.: Specjalni wysłannicy cesarscy od Augusta do Tyberiusza. Studium nad początkami pryncypatu. Poznań 2005.

Scullard H.H.: From the Gracchi to Nero: A History of Rome 133 BC to AD 68. London—New York 2010.

Seager R.: Tiberius. Bodmin 2005.

Southern P.: Oktawian August. Tłum. D. Kozińska. Warszawa 2003.

Southern P.: The Roman Army. A Social and Institutional History. Santa Barbara—Denver—Oxford 2006.

Steenkamp J.: Vergil, Propertius, and the Euphrates. „Akroterion” 2010, 55, s. 61—74.

Stewart P.: The Social History of Roman Art. Cambridge 2008.

Stoll O.: The Religions of the Armies. W: A Companion to the Roman Army. Ed. P. Erdkamp. Malden—Oxford—Carlton 2007, s. 451—476.

Syme R.: Rewolucja rzymska. Tłum. A. Baziór. Poznań 2009.

Thomson O.: Historia propagandy. Tłum. S. Głąbiński. Warszawa 2001.

Traina G.: Imperial Views on the Battle of Carrhae. W: War in Words. Transformations of War from Antiquity to Clausewitz. Eds. M. Formisano, H. Böhme. Berlin—New York 2011, s. 209—217.

Veyne P.: Imperium grecko-rzymskie. Tłum. P. Domański. Kęty 2008.

Wolski J.: Rzymska polityka na Wschodzie. Imperializm rzymski w konflikcie z imperializmem irańskim. W: Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo, społeczeństwo, gospodarka. Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz. Red. J. Wolski, T. Kotula, A. Kunisz. Kraków 1994, s. 81—103.

Yavetz Z.: The Res Gestae and Augustus’ Public Image. W: Caesar Augustus Seven Aspects. Eds. F. Millar, E. Segal. Oxford 1984, s. 1—36.

Zakrzewska-Dubasowa M.: Historia Armenii. Wrocław 1990.

Zanker P.: The Power of Images in the Age of Augustus. Trans. A. Saphiro. Ann Arbor 1990.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


Jończyk Łukasz. (2020). Propagandowe wykorzystanie w czasach panowania Augusta odzyskania znaków legionowych utraconych pod Carrhae. Wieki Stare I Nowe, 15(20), 26-41. https://doi.org/10.31261/WSN.2020.20.02

Łukasz Jończyk 
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8846-2706
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).