Mazowieckie sejmiki lipcowe w 1733 roku wobec kandydatury Piasta na tron polski


Abstrakt

W artykule ukazano przebieg sejmików relacyjnych w województwie mazowieckim, które zostały zwołane po zakończonym sejmie konwokacyjnym 1733 roku. Przedstawiono również stosunek sejmikującej szlachty poszczególnych ziem do uchwalonego na tym sejmie aktu konfederacji generalnej wykluczającego cudzoziemca od tronu polskiego.


Słowa kluczowe

województwo mazowieckie; bezkrólewie 1733 roku; Stanisław Leszczyński; sejmiki lipcowe; popisy szlachty

Askenazy S.: Przedostatnie bezkrólewie. W: S. Askenazy: Dwa stulecia XVIII i XIX. Badania i przyczynki. T. 1. Warszawa 1901.

Burda E.: Rostkowski Adam Stanisław. W: Polski słownik biograficzny. T. 32. Wrocław 1989.

Dukwicz D.: Sobolewski Stanisław. W: Polski słownik biograficzny. T. 39. Warszawa 1999.

Dygdała J.: Postawa „familii” Czartoryskich w bezkrólewiu 1733 roku z perspektywy Wiednia. W: Między wielką polityką a szlacheckim partykularyzmem. Studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy. Red. K. Wajda et al. Toruń 1993.

Dygdała J.: Saskie próby infiltracji środowisk szlacheckich podczas bezkrólewia 1733 roku. „Kwartalnik Historyczny” 2003, R. 110, z. 4, s. 47—70.

Gerje V.J.: Borba za Pol᾽skij prestołv 1733 godu. Moskva 1862.

Gierowski J.: Lipski Jan Aleksander. W: Polski słownik biograficzny. T. 17. Wrocław 1972.

Haratym A., Zielińska Z.: Szymanowski Maciej. W: Polski słownik biograficzny. T. 50, z 1. Warszawa 2014.

Kantecki K.: Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski ojciec Stanisława Augusta. T. 2. Poznań 1880.

Konopczyński W.: Czartoryski Michał Fryderyk. W: Polski słownik biograficzny. T. 4. Kraków 1938.

Konopczyński W.: Dembowski Antoni Sebastian. W: Polski słownik biograficzny. T. 5. Kraków 1939.

Lisek A.: Działalność polityczna wojewody podlaskiego Michała Józefa Sapiehy i innych przedstawicieli tego Domu w okresie powtórnej elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1733 roku. W: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Red. K. Stępnik. Lublin 2007.

Lisek A.: Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski w latach 1773—1736. Kraków 2014.

Lisek A.: Z badań nad postawą polityczną szlachty województwa czernihowskiego i kijowskiego w latach 1733—1736. „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, nr 7, s. 60—86.

Majewski W., Rudziński W.: Rudziński Kazimierz. W: Polski słownik biograficzny. T. 33. Wrocław 1991.

Matuszewicz M.: Diariusz życia mego. T. 1: 1714—1757. Oprac. B. Królikowski. Warszawa 1986.

Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732—1734. Wyd. J. Dygdała. Warszawa 2016.

Staszewski J.: Grandmuszkieterowie Augusta II. Nowa wersja. „Sobótka” 1982, nr 3—4, s. 467—480.

Szczygielski W.: Karwowski Paweł. W: Polski słownik biograficzny. T. 12. Wrocław 1966.

Szczygielski W.: Narzymski Jakub Florian. W: Polski słownik biograficzny. T. 2. Wrocław 1977.

Wojciechowski B.: Ignacy Przyjemski (1703—87), starosta łomżyński 1730—74. Polityk lokalny czasów saskich. Olsztyn 2004.

Zielińska Z.: Rostworowski Antoni Jan. W: Polski słownik biograficzny. T. 32. Wrocław 1989.

Zielińska Z.: Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743—1752. Warszawa 1983.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


LisekA. (2020). Mazowieckie sejmiki lipcowe w 1733 roku wobec kandydatury Piasta na tron polski. Wieki Stare I Nowe, 15(20), 61-77. https://doi.org/10.31261/WSN.2020.20.04

Adam Lisek 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6403-6211
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).