Dowódca Referatu II Armii Krajowej z Gestapo — Eugeniusz Adamczyk „Wiktor”


Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie postaci Eugeniusza Adamczyka, niedocenionego bohatera podziemia niepodległościowego z czasów II wojny światowej. Pełniąc w Armii Krajowej ważną funkcję dowódcy wywiadu i kontrwywiadu Obwodu Jędrzejów, a następnie szefa wywiadu Okręgu Radomsko-Kieleckiego, przeniknął jednocześnie do struktur Gestapo. Pracując dla kryminalnej policji Kripo, wykorzystywał swoją pozycję i wiedzę m.in. do ratowania Polaków przed aresztowaniami przez Niemców, ułatwiał odbijanie więźniów, pomógł zorganizować udany zamach na życie Helmuta Kappa, zastępcy dowódcy Gestapo w Jędrzejowie.


Słowa kluczowe

Eugeniusz Adamczyk; Armia Krajowa; kontrwywiad; II wojna światowa

Adamczyk E. ps. „Wiktor”: Mój udział w kontrwywiadzie Armii Krajowej. Warszawa 2007.

Białkiewicz Z.: Mowa pożegnalna wygłoszona przez ppor. AK Zbigniewa Białkiewicza nad trumną zmarłego ppor. AK Eugeniusza Adamczyka „Wiktora”. W: E. Adamczyk ps. „Wiktor”: Mój udział w kontrwywiadzie Armii Krajowej. Warszawa 2007.

Borzobohaty W. „Jodła”: Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ—AK 1939—1945. Warszawa 1988.

Firley Z.: W Kedywie i w „Burzy”. Warszawa 1988.

Karolczak J., Pawelec H.: Życie. Śmierć. Życie. Kielce 1999.

Piątkowski S.: Wywiad ZWZ—AK w Okręgu Radomsko-Kieleckim (1940—1945) ze szczególnym uwzględnieniem obwodu radomskiego. W: Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki.

Red. A. Massalski, S. Meducki. Kielce 1999.

Ropelewski A. „Karaś”: Oddział partyzancki „Spaleni”. Toruń 2000.

Ropelewski A.: W Jędrzejowskim Obwodzie AK. Warszawa 1986.

Ropelewski A.: Wspomnienia z AK. Warszawa 1957.

Sokół A.: Ruch oporu w regionie jędrzejowskim w latach okupacji niemieckiej. „Studia Historyczne” 1987, t. 30, 2 (117), s. 257—274.

Sokół A.: Związek Walki Zbrojnej — Armia Krajowa w Jędrzejowskiem w latach 1940—1945. „Studia Historyczne” 1983, t. 26 (103), s. 663—684.

Sołtysiak M.: Chłopcy „Barabasza”. Warszawa 1971.

Stefan Węgrzyn. In Memoriam. Red. A. Kwiecień, P. Gaj. Gliwice 2012.

Strzelecki H.: Swaryszów, pow. Jędrzejów. W: Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji. Wspomnienia. Oprac. T. Kisielewski, J. Nowak. Warszawa 1968.

Węgrzyn H.: Historia życia 1925—2011. Gliwice 2014.

Wroński P.: Strzał w plecy. „Gazeta Wyborcza”, 2.02.2012.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


MaciaszekK. (2020). Dowódca Referatu II Armii Krajowej z Gestapo — Eugeniusz Adamczyk „Wiktor”. Wieki Stare I Nowe, 15(20), 117-133. https://doi.org/10.31261/WSN.2020.20.07
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).