„Ludzka twarz” górnośląskich robotników w okresie międzywojennym [Rec. Dariusz Zalega: Śląsk zbuntowany. Wołowiec 2019]


Abstrakt

Książka Śląsk zbuntowany Dariusza Zalegi to pozycja, która stanowi próbę nowego sposobu pisania o ruchu robotniczym: popularnego w formie i pozbawionego antykomunistycznego nastawienia. Autor zabiera czytelnika w podróż wraz z wywodzącymi się z Górnego Śląska robotnikami — ochotnikami Brygad Międzynarodowych, biorącymi udział po stronie Frontu Ludowego w wojnie domowej lat 1936—1939 w Hiszpanii. Oprócz opisu samego udziału w walkach w książce sporo miejsca poświęcono okolicznościom, które doprowadziły bohaterów rozważań do Hiszpanii, przedstawiono także pokrótce losy tych, którym udało się przeżyć zmagania przeciwko wojskom gen. Francisca Franco.


Słowa kluczowe

historia Górnego Śląska; ruch robotniczy; wojna domowa w Hiszpanii

Bernacki W. et al.: Komunizm w Polsce: zdrada, zbrodnia, zakłamanie, zniewolenie. Kraków 2005.

Bojemski S.: Do czego służy polityka historyczna? „Wprost” 2009, nr 46, s. 37—43.

Döhring H.: Mutige Kämpfergestalten. Syndikalismus in Schlesien 1918 bis 1930. Lich 2012.

Dzieje robotnicze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Red. J. Walczak. Katowice 1986.

Fic M.: Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957—1992). Katowice 2014.

Historia a wyobrażenia przeszłości (Jerzy Bracisiewicz, Krzysztof Brzechczyn, Andrzej Grajewski, Tomasz Kranz, Paweł Machcewicz, Adam Ostolski, Tomasz Stryjek, Robert Traba, Marek Woźniak, Andrzej Zawistowski, Anna Ziębińska -Witek). „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, nr 2, s. 13—39.

Janowska H.: Polska emigracja zarobkowa we Francji (1918—1939). Warszawa 1965.

Kaczmarek R.: Powstania śląskie 1919 — 1920 — 1921. Nieznana wojna polsko -niemiecka. Kraków 2019.

Kantyka J.: Burzliwe lata. Z dziejów ruchu socjalistycznego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939—1948. Warszawa—Kraków 1977.

Kantyka J.: Polska Partia Socjalistyczna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939—1948. Katowice 1975.

Mazur M.: „Komunizm w Polsce: zdrada, zbrodnia, zakłamanie, zniewolenie”, Włodzimierz Bernacki [et al.], Kraków 2005 [recenzja]. „Studia Historyczne” 2006, nr 3—4, s. 374—380.

Preston P.: The Spanish Holocaust. Inquisition and Extermination on Twentieth -Century Spain. London 2012.

Rechowicz H.: Historia ruchu robotniczego w Zagłębiu Dąbrowskim. Katowice 1981.

Rechowicz H.: Konsekwentna lewica. Komunistyczna Partia Polski. Warszawa 1972.

Skoutelsky R.: L’espoir guidait leurs pas. Les volontaires français en Espagne républicaine. Les volontaires français dans les Brigades internationales, 1936—1939. Paris 1998.

Vigreux J.: Histoire du Front populaire. L’échappée belle. Paris 2018.

Walczak J.: Komunistyczna Partia Polski na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem (1922—1939). Katowice 1989.

Walczak J.: Wielkie dni Czerwonego Zagłębia. Ruch robotniczy w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie walki o władzę w latach 1918—1919. Katowice 1969.

Zalega D.: Od Góry św. Anny nad Ebro. Powstańcy śląscy wśród antyfaszystowskich ochotników w wojnie domowej w Hiszpanii. „Śląski Almanach Powstańczy” 2019, t. 5, s. 117—136.

Zalega D.: Śląsk zbuntowany. Wołowiec 2019.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-18


FicM. (2020). „Ludzka twarz” górnośląskich robotników w okresie międzywojennym [Rec. Dariusz Zalega: Śląsk zbuntowany. Wołowiec 2019]. Wieki Stare I Nowe, 15(20), 159-166. https://doi.org/10.31261/WSN.2020.20.10

Maciej Fic 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9292-809X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).