Wielopłaszczyznowo o międzywojennym Senacie RP [Rec. Senat II Rzeczypospolitej (1922—1939) — „rzecznik rozsądku, rozwagi i miary”, red. Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Jan Żaryn, Toruń 2020]


Abstrakt

Recenzowana książka jest pracą zbiorową złożoną z 12 różnorodnych tematycznie rozdziałów, poświęconych polskiemu Senatowi w okresie międzywojennym. Autorzy przedstawiają w nich dotąd mało znane aspekty związane z kształtem i funkcjonowaniem izby wyższej parlamentu w Polsce w latach 1922—1939. W książce omówione zostały koncepcje dotyczące ustroju Senatu, jego struktura i funkcje, a także kwestie jego oblicza politycznego oraz obsady personalnej. Publikacja stanowi cenne uzupełnienie dotychczasowego stanu wiedzy i wnosi nowe, szczegółowe ustalenia do ogólnego obrazu Senatu Drugiej Rzeczypospolitej.


Słowa kluczowe

senat; izba wyższa parlamentu; okres międzywojenny; Druga Rzeczpospolita

Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.

Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.

Ajnenkiel A., Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 2: II Rzeczpospolita, Warszawa 1989.

Czajowski J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922—1927. Pozycja prawnokonstytucyjna i praktyka ustrojowa, Warszawa 1999.

Czajowski J., Senat w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2 (67), s. 65—77.

Kaczmarek Z., Marszałkowie Senatu II Rzeczypospolitej, Warszawa 1992.

Kowalski W., Koncepcje ustrojowe izby wyższej parlamentu w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2014.

Krukowski S., Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r., Warszawa 1977.

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J.M. Majchrowski, Warszawa 1994.

Mycielska D., Zawadzki J.M., Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009.

Pietrzak J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i współczesność XV—XXI w., Warszawa 2010.

Posłowie i senatorowie II Rzeczypospolitej — ofiary II wojny światowej, red. B. Popławski, Warszawa 2019.

Prace Komisji Konstytucyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji (1928—1930), wstęp, wybór i oprac. M. Wojtacki, Warszawa 2013.

Sejmy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Zakrzewski, Warszawa 1990.

Senat w II i III Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej pod patronatem Marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka w 80. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu w II RP 27 listopada 2002 r., oprac. M. Lipińska, R. Stawicki, Warszawa 2003.

Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu Ustawodawczego RP (lata 1920—1921), dostępne w Internecie: https://bs.sejm.gov.pl/F?func=scan&scan_code=NST&scan_start=rpii/0&local_base=2RP_SU_SJ_ST (dostęp: 18.08.2022).

Stawicki R., Senat II Rzeczypospolitej. 90. rocznica pierwszego posiedzenia, Warszawa 2012.

Tusiński P.A., Sądy honorowe i marszałkowskie w Sejmie i w Senacie II Rzeczypospolitej. „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 5 (46), s. 45—69.

Wystąpienie posła Maślanki od Piastowców, „Lud Katolicki” 1920, nr 44, s. 1.

Zawadzki J.M., Senatorowie. Losy wojenne i powojenne, Warszawa 2012.

Pobierz

Opublikowane : 2022-10-13


MagieraP. (2022). Wielopłaszczyznowo o międzywojennym Senacie RP [Rec. Senat II Rzeczypospolitej (1922—1939) — „rzecznik rozsądku, rozwagi i miary”, red. Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Jan Żaryn, Toruń 2020]. Wieki Stare I Nowe, 17(22), 1-12. https://doi.org/10.31261/WSN.2022.22.05

Paweł Magiera  paulus.magiera@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6476-3635
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).