Szlachta województwa lubelskiego w schyłkowym okresie wojny o tron polski w latach 1735–1736


Abstrakt

W wyniku niepowodzeń militarnych konfederatów dzikowskich i narastającego w roku 1735 kryzysu gospodarczego spowodowanego zniszczeniami i licznymi kontrybucjami wojennymi szlachta województwa lubelskiego, wspierająca dotąd Stanisława Leszczyńskiego, stopniowo zaczęła przechodzić do obozu saskiego. W styczniu 1735 roku część szlachty lubelskiej oficjalnie uznała Augusta III za króla. Mimo że odbyły się sejmiki przedsejmowe, w tym lubelski w 1735 roku, nie doszło do pojednania króla z opozycją. Sejm pacyfikacyjny w 1735 roku został zerwany. Do pełnej pacyfikacji kraju miało dojść dopiero w 1736 roku za sprawą drugiego sejmu pacyfikacyjnego. Zabrakło na nim jednak posłów z województwa lubelskiego, gdyż sejmik przedsejmowy lubelski został zerwany podczas wyboru marszałka.


Słowa kluczowe

bezkrólewie; sejmik przedsejmowy z 1735 roku; Stanisław Leszczyński; sejm pacyfikacyjny 1735 roku; król August III; Jan Tarło; Felicjan Eleuteryn Gałęzowski

Beyrich R., Kursachsen und die polnische Thronfolge 1733—1736, Leipzig 1913.

Boyé P., Stanislas Leszczyński et le Troisième Tratié de Vienne, Nancy 1898.

Ciesielski T., Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009.

Ciesielski T., Działania zbrojne w rejonie Krakowa w trakcie polskiej wojny sukcesyjnej 1733—1735, „Studia Historyczne” 2009, R. 52, z. 3—4, s. 203—222.

Ciesielski T., Irlandczyk na służbie carowej: Piotr Lacy — feldmarszałek i generał-gubernator Inflant, w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 3: Inflanty Polskie, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012, s. 227—265.

Ciesielski T., Materiały sejmikowe w spuściźnie po Ludwiku Gruno, księciu Hessen-Homburg w Archiwum Muzeum Artylerii, Wojsk Inżynieryjnych i Łączności w Sankt Petersburgu, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2018, t. 25, s. 57—71.

Dygdała J., Adam Stanisław Grabowski (1698—1766), Olsztyn 1994.

Hubert L., Adam na Mielesztynie i Czekarzewicach Tarło, wojewoda lubelski, „Biblioteka Warszawska” 1859, t. 1, s. 1—36, 434—458, 636—659.

Jarochowski K., Stanisław Leszczyński w Królewcu (1734—1736), „Niwa” 1888, R. 17, z. 331, s. 481—489; z. 332, s. 573—581; z. 333, s. 670—677; z. 334, s. 752—759; z. 335, s. 844—850.

Kriegseisen W., Sejm Rzeczypospolitej do 1763 roku, Warszawa 1995.

Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego 1724—1736, oprac. B.S.G. Kupść, K. Muszyńska, Wrocław—Warszawa—Kraków 1967.

Kuczyński W., Pamiętnik (1668—1737), Białystok 1999.

Lisek A., Aktywność obozu stanisławowskiego w województwie sandomierskim w latach 1733—1736, w: Od Lwówka Śląskiego do Lwowa. Studia i materiały z dziejów południowej Polski, red. Z. Budzyński, Rzeszów 2012, s. 226—297.

Macuk A., Vojska âk ìnstrument ustalâvannâ ǔlady Aǔgusta III, „Belaruskì Gìstaryčny Aglâd” 2008, t. 15, s. 329—364.

Mikołajczyk A., Leksykon numizmatyczny, Warszawa 1994.

Panek A., Stanowisko szlachty lubelskiej i jej przywódców wobec wojny o tron polski (1733—1735), w: Polska — Saksonia w czasach Unii (1697—1763). Próba nowego spojrzenia, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998, s. 129—146.

Riabinin J., Materiały do historii miasta Lublina, Lublin 1938.

Rybka T., Historia Łukowa i parafii łukowskiej, [Łuków] 1886.

Sokyrko O., Udział wojska Hetmanatu Lewobrzeżnego w polskiej wojnie sukcesyjnej w latach 1733—1735, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2014, t. 141, z. 3, s. 642—656.

Stanek W., Konfederacje generalne koronne w XVIII wieku, Toruń 1991.

Szklarska E., Próby pacyfikacji Rzeczypospolitej w latach 1734—1736, „Rocznik Gdański” 1986, t. 46, z. 1, s. 169—180.

Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV—XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.

Urzędnicy województwa lubelskiego XVI—XVIII wieku. Spisy, red. W. Kłaczewski, W. Urban, A. Gąsiorowski, Kórnik 1991

Pobierz

Opublikowane : 2022-10-18


LisekA. (2022). Szlachta województwa lubelskiego w schyłkowym okresie wojny o tron polski w latach 1735–1736. Wieki Stare I Nowe, 17(22), 1-22. https://doi.org/10.31261/WSN.2022.22.03

Adam Lisek  adamlisek65@gmail.com
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6403-6211
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).