Śląski akcent w czeskim dokonaniu bawarskiego artysty? [Rec. „Monogramista IP. Oltář svaté Anny Samotřetí v Českým Krumlově", red. Peter Kováč, Marek Zágora, Praha 2020]


Abstrakt

Recenzja dotyczy obszernej, zbiorowej monografii ołtarza św. Anny z lat 1519—1524, wykonanego przez bawarskiego rzeźbiarza znanego jako Monogramista IP. Relief powstał na zamówienie czeskiego magnata, Zdeňka Lva z Rožmitála, który był czołową postacią życia politycznego Korony Królestwa Czech w pierwszym trzydziestoleciu XVI wieku. W recenzji zaproponowano inny motyw zamówienia dzieła. Jego treść, związana z rodziną i macierzyństwem, przemawia za tym, że powstało ono jako dar ojca dla syna Adama i jego poślubionej w 1518 roku śląskiej szlachcianki Anny Haugwitz z Biskupic


Słowa kluczowe

mecenat artystyczny; rzeźba; gotyk; renesans; Czechy; Bawaria; Śląsk

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 11, Dopisy Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1530—1532. Dopisy rodů Hradeckého a Rosemberského z let 1507—1519. Listy paní Perchty Lichtenštejnské z Rosenberka 1440—1475. Sněmy moravské z let 1515—1521. Listiny Jindřicho-Hradecké 1388 z lat 1509—1529 a dodatky. Registra soudu komorního z let 1500—1501, ed. J. Kalousek, F. Dvorský, A. Rezek, v Praze 1892.

Crossley P., The Return to the Forest: Natural Architecture and the German Past in the Age of Durer, w: Kunstlerischer Austausch: Artistic Exchange. Akten des XXVIII. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte, Berlin, 15.—20. Juli 1992, ed. T.W. Gaehtgens, Berlin 1993, 2, s. 71—80.

Crossley P., Powrót do lasu: architektura naturalna i niemiecka przeszłość w czasach Dürera, „Dzieła i Interpretacje” 1994, 2, s. 119—126.

Czechowicz B., Nagrobki późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 2003.

Czechowicz B., Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457—1547, t. 4: Król i stany, cz. 2: Książęta i szlachta, B: Magnaci, Wrocław 2020.

Czechowicz B., Štětínský vévoda králem? K identifikaci postavy panovníka ve velkém sále píseckého hradu z roku 1479, w: Prácheňské muzeum v Písku v roce 2020, ed. J. Adámek, Písek 2021, s. 83—93.

Czechowicz B., The uncrowned “bohemian King” and his “bible” Castle. Blatná by the highest burgrave of Prague castle Zdeněk Lev of Rožmitál, around the years 1520—1530, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2022, 15, 2, s. 50—66.

Czechowicz B., Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457—1547, t. 4: Król i stany, cz. 3: Miasta i mieszczanie, B: Miasta królewskie Czech, Wrocław 2023.

Czechowicz B., Nejvyšší purkrabí Pražského hradu Zdeněk Lev z Rožmitálu a na Blatné a německá reformace (nejen) ve Slezsku, w: Pět století slezské reformace. K připomenutí 500. výročí konverze Fridricha II. Lehnického (1523), ed. D. Radek, I. Změtak, Opava [w druku].

Czechowicz B., „…vnd wie ich mich weiter in allem dissem handel halten sulle, damit durch handlunge freuntschaft nicht in vnfreuntschaft gewandelt werde”. Z matrymonialnej korespondencji elit politycznych Korony Czeskiej w pierwszej połowie XVI wieku, w: Człowiek w niewoli uczuć. Przyjaźń, miłość, nienawiść w Czechach i w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, red. W. Iwańczak, A. Januszek-Sieradzka, [w druku].

Holý V., Růst a rozklad rodného majetku Švihovských z Rýznberka a pánů z Rožmitála. Příspěvekk poznání vývoje feudální koncentrace pozemkového majetku v jihozápadních Čechách, „Minulostí Plzně a Plzeňska” 1960, 3, s. 45—69.

Karpowicz M., Benedetto Briosco we Wrocławiu, „Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego” 1995, 9, s. 7—20.

Kostowski J., „Holzsichtigkeit” w niemieckiej rzeźbie ołtarzowej późnego średniowiecza jako wyraz dążeń reformatorskich, w: Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku, red. J. Harasimowicz, Warszawa 2000, s. 103—117.

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-28


CzechowiczB. (2023). Śląski akcent w czeskim dokonaniu bawarskiego artysty? [Rec. „Monogramista IP. Oltář svaté Anny Samotřetí v Českým Krumlově", red. Peter Kováč, Marek Zágora, Praha 2020]. Wieki Stare I Nowe, 18(23), 1-10. https://doi.org/10.31261/WSN.2023.23.14

Bogusław Czechowicz  bohous@interia.pl
Uniwersytet Śląski w Opawie  Czechia
https://orcid.org/0000-0002-6454-8388
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).