Udział wojskowych w sejmie elekcyjnym 1648 rokuAbstrakt

Anhand der Sejm-Tagebücher wird in dem Aufsatz die Teilnahme der Bürger — Militärs und Vertreter der Armee — an der freien Wahl von 1648, infolgedessen Johann II. Kasimir zum König von Polen und Großfürsten von Litauen gewählt wurde, geschildert. Der Verfasser betont oft negative Einstellung der Zivilbürger zu der Tatsache, denn diese waren der Meinung, das Militär mischt sich allzu sehr in die Politik des polnisch-litauischen Staates. Das manifestierte sich beispielsweise bei der Sejm-Versammlung, an der ganze Militärtruppen (bei der freien Wahl von 1648 waren es, den Berechnungen des Verfassers zufolge, ein gutes Dutzend Tausend bewaffnete Soldaten) teilnahmen. Freie Wahl war nicht die einzige wichtige Sache, welche während der Sejm-Tagung erledigt werden musste. Man diskutierte auch über Ursachen der Niederlage in der Schlacht bei Piławce und über Verantwortung dafür. In dem Aufsatz zeigt man den damaligen Stand von der polnisch-litauischen Armee und deren Probleme, über die man sich im Klaren war, über die man viel diskutierte und z. B.: neue Steuer und neue Heerführer vorschlug. Der Verfasser betont die Abneigung des Adels gegen Militärs, von deren Inkompetenz und Geldgier die Adeligen überzeugt waren. Sie waren verurteilt v.a. wegen der Feldzugkosten und Bemühungen, die Sejm-Sitzung „mit Gewalt“ zu beeinflussen. Die Sejm-Versammlung befasste sich auch mit dem Problem des Kosaken-Aufstands, indem sie die Notwendigkeit hervorhob, neue Feldherren zu wählen und die Armee mit neuen Steuern zu subventionieren. Der Verfasser gelangt zum Schluss, dass die Teilnahme des Militärs an Sejm-Sitzung, unter
bestimmten Umständen, auf deren Verlauf und Ergebnisse einen starken Einfluss ausüben konnte.


Słowa kluczowe

Kozacy; bunt Chmielnickiego; Wojsko Polskie; elekcja Jana Kazimierza; elekcja królewska w 1648

Pobierz

Opublikowane : 2018-01-16


NagielskiM. (2018). Udział wojskowych w sejmie elekcyjnym 1648 roku. Wieki Stare I Nowe, 12(17), 9-23. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/WSN/article/view/8115

Mirosław Nagielski Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).