Warunki odpuszczenia grzechów ze strony Boga w wybranych tekstach Nowego TestamentuAbstrakt

Artykuł analizuje kilka tekstów Nowego Testamentu (Mt 9,1-8 || Mk 2,1-12 || Łk 5,17-26; Jk 5,13-18; 1 J 1,8-2,2) zawierających pewne warunki, które umożliwiają człowiekowi uzyskać odpuszczenie grzechów ze strony Boga. Są nimi: wiara, płynąca z wiary modlitwa, namaszczenie olejem w imię Pana przez prezbiterów i wyznanie grzechów. Wynika z tych tekstów, że Bóg jest gotów odpuścić grzechy człowiekowi, ale potrzebny jest też wkład ze strony grzesznika. Teksty te rzucają światło na wypowiedzi Nowego Testamentu, w których odpuszczenie grzechów nie jest obwarowane żadnymi warunkami i nie pozwalają zbyt łatwo twierdzić, że miłosierdzie Boże nie zakłada żadnych wymagań względem grzesznika. 


Słowa kluczowe

odpuszczenie; przebaczenie; grzech; wiara; modlitwa; namaszczenie olejem; wyznanie grzechów; prezbiter

Arndt W.F., Gingrich F.W., Danker F.W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago–London 1979.

Barclay W., List św. Jakuba, tłum. K. Wiazowski, Warszawa 1980.

Bartnicki R., Pełne mocy działanie Jezusa w Kafarnaum (uzdrowienie paralityka i władza odpuszczenia grzechów, Mk 2,1-13), w: „Słowo Jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, red. P. Łabuda, Tarnów 2011, s. 35-46.

Bietenhard H., ὄνομα, ὀνομάζω, ἐπονομάζω, ψευδώνυμος, w: Theological Dictionary of the New Testament, t. 5, red. G. Friedrich, Grand Rapids 1967, s. 277-278.

Black M., An Aramaic approach to the Gospels and Acts; with an appendix on the Son of Man, by G. Vermes, Oxford 1967.

Bornkamm G., πρέσβυς, πρεσβύτερος, πρεσβύτης, συμπρεσβύτερος, πρεσβυτέριον, πρεσβεύω, w: Theological Dictionary of the New Testament, t. 6, red. G. Friedrich, Grand Rapids 1969, s. 651-683.

Brown R.E., The Epistles of John translated, with introduction, notes, and commentary (Anchor Bible 30), New York 1982.

Butler J.G., Mark (Analytical Bible Expositor 32), Clinton 2008.

Collins A.Y., A Commentary on the Gospel of Mark, Minneapolis 2007.

Czerski J., Perspektywa eklezjalna opowiadania Mateusza o uzdrowieniu paralityka. Analiza lingwistyczna Mt 9,1-8, w: Ad plenam unitatem, red. P. Jaskóła, R. Porada, Opole 2002, s. 181-187.

Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, Warszawa 2004.

Flawiusz J., Dawne dzieje Izraela, t. 1-2, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, Warszawa 1997.

France R.T., The Gospel of Mark (New International Greek Testament Commentary), Grand Rapids 2014.

Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga (rozm. A. Tornielli), tłum. J. Ganobis, Kraków 2016.

Geddert T.J., Mark, Scottdale 2001.

Gryglewicz F., Listy katolickie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1959.

Guelich, R.A. Mark 1-8:26 (World Biblical Commentary 34A), Dallas 1998.

Hartin P.J., James (Sacra Pagina 14), Collegeville 2003.

Hergesel T., Socha K., Paralityk – mój niepełnosprawny bliźni, „Quaestiones Selectae” 10 (2003), nr 16, s. 5-8.

Hooker M.D., The Gospel according to Saint Mark, London 1991.

Israel A., Studies in Pharisaism and the Gospels, t. 1-2, Los Angeles 2013.

Jankowski A., Romaniuk K., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, Poznań 1975.

Jezierska E.J., Wypowiedzi Jezusa o przebaczeniu w przekazie Ewangelii Mateusza (6,12; 6,14-15; 18,35), w: Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera OFM, red. G. Witaszek, A. Paciorek, A. Kiejza, Lublin 2000, s. 151-155.

Johnson L.T., The Letter of James. A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible 37A), New York 1995.

Kasper W., Miłosierdzie klucz do chrześcijańskiego życia, tłum. R. Zajączkowski, Poznań 2014.

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 2000.

Kernaghan R.J., Mark, Downers Grove 2007.

Kotecki D., Bałwochwalstwo duchowe w Ewangelii według św. Marka na przykładzie uczonych w Piśmie w Mk 2,1-12, „Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK” 3 (2004), s. 39-63.

Kozyra J., List świętego Jakuba. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament 16), Częstochowa 2011.

Kruse C.G., The letters of John, Grand Rapids 2000.

Leahy T.W., List świętego Jakuba, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001, s. 1492-1512.

Malina A., Dotyk miłosierdzia (Mk 2,1-12), „Verbum Vitae” 2 (2003), nr 3, s. 119-137.

Malina A., Ewangelia według świętego Marka. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, t. 1: Rozdziały 1,1-8,26 (Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament 2.1), Częstochowa 2013.

Martin R.P., James (World Biblical Commentary 48), Grand Rapids 1988.

Michaelis W., πάσχω, παθητός, προπάσχω, συμπάσχω, πάθος, πάθημα, συμπαθής, συμπαθέω, κακοπαθέω, συγκακοπαθέω, κακοπάθεια, μετριοπαθέω, ὁμοιοπαθής, πραϋπάθεια, w: Theological Dictionary of the New Testament, red. G. Friedrich, t. 5, Grand Rapids 1967, s. 904-939.

Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, t. 1-2 (Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament 3.1-2), Częstochowa 2011.

Mickiewicz F., „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2,1-12), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 49 (1996), nr 1, s. 28-38.

The Old Testament Pseudepigrapha, t. 1-2, red. J.H. Charlesworth, New York 1983-1985.

Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, t. 1-2 (Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament 1.1-2), Częstochowa 2005.

Painter J., 1, 2, and 3 John (Sacra Pagina 18), Collegeville 2002.

Philo, The Works complete and unabrigded, new updated edition, tłum. C.D. Yonge, Peabody 1997.

Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, przekł. A. Świderkówna, wstęp, komentarz i oprac. M. Starowieyski, wyd. 2 uzupełnione i poprawione, Kraków 1998.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1995.

Rakocy W., Faryzeusze. Historia – Ewangelie (Jak rozumieć Pismo Święte 13), Lublin 2002.

Riesner R., James (Oxford Bible Commentary 76), Oxford 2001.

Romaniuk K., Problem uwarunkowań w biblijnym rozumieniu przebaczenia, pojednania i pokuty, „Warszawskie Studia Teologiczne” 3 (1985-1990), s. 118-130.

Ropes J.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle of St. James (International Critical Commentary), Norwich 1991.

Rosik M., Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12) na tle tradycji taumaturgicznej judaizmu i świata grecko-rzymskiego, „Quaestiones Selectae” 10 (2003), nr 16, s. 9-25.

Rosik M., Wróbel M.S., Langkammer H., Komentarz do Listu św. Jakuba Apostoła, 1-2 Listu św. Piotra Apostoła, 1-3 Listu Jana Apostoła, Listu św. Judy i Apokalipsy (Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia Nowy Testament 5), Poznań 2015.

Schrenk G., δίκη δίκαιος, δικαιοσύνη, δικαιόω, δικαίωμα, δικαίωσις, δικαιοκρισία, w: Theological Dictionary of the New Testament, red. G. Kittel, t. 2, Grand Rapids 1965, s. 178-225.

Sikora A.R., Trzy wymiary „Słowa Bożego” gwarantujące tożsamość Kościoła (1 J 1,10; 2,5.7.14), „Verbum Vitae” 7 (2008), nr 13, s. 179-196.

Stählin G., ἀσθένεια, ἀσθενέω, † ἀσθένημα, w: Theological Dictionary of the New Testament, red. G. Kittel, t. 1, Grand Rapids 1964, s. 491-493.

Stern D.H., Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, Warszawa 2004.

Strecker G., Attridge H. W., The Johannine letters. A commentary on 1, 2, and 3 John, Minneapolis 1996.

Szałanda T., Przepowiadanie perykopy o uzdrowieniu paralityka Mk 2,1-12, „Studia Warmińskie” 46 (2009), s. 61-67.

Twardy J., Głoszenie cudów Jezusa dzisiaj, Kielce 2001.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


WuK. (2020). Warunki odpuszczenia grzechów ze strony Boga w wybranych tekstach Nowego Testamentu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 52(2), 291-311. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9246

Katarzyna Wu 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).