Med medkulturnostjo v prevodni praksi in medkulturnostja v prevodoslovju / Międzykulturowość w praktyce a międzykulturowość w translatologii <i>(tłum. Anna Muszyńska Vizintin)</i>Abstrakt

Between interculturality in translation practice and “interculturality” in translatology

The article has tried to demonstrate that the implementation of the interculturality phenomenon in the translation process should be considered as one of the conditions of a distinguished translation. If the translator does not integrate the so‑called ‘cultural equivalents’ in his/her translation, it occurs on the text level only, undermining and weakening its understanding with the target readership. Such a translation moreover lacks the authentic diction and turns to be prosaic and non‑poetic. The formal theory of translation should therefore finally give up its mere semantic comprehension of translation equivalence. Having evaluated this problem in a complex way, one would find the way out of its schizoid position between widely shedding light on the phenomenon of interculturality in theory, yet facing it with embarrassment and discomfort when evaluating translation practice.

Key words: formal theory vs. substantial theory, interculturality, concept of trichotomy, complex normative paradigm, translation equivalence


Broch H.: Die Schlafwandler. 1918 Hugenau oder die Sachlichkeit. Zürich 1931/1932.

Broch H.: Mesečniki. 1918 Huguenau ali stvarnost. Knjiga II. Ljubljana 1999.

Büchner G.: Leonce und Lena. V: Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka. Berlin, Digitalna izdaja, 2000.

Eco U.: Il nome della rosa. Milan 1980.

Eco U.: Ime rože. Ljubljana 2004.

Goethe J.W.: Faust. Eine Tragödie. V: J.W. Goethe, Werke. Berlin, Digitale Bibliothek, 2004.

Hlebec B.: Opšta načela prevođenja. Beograd 1989.

Hofmann N.: Redundanz und Äquivalenz in der literarischen Übersetzung. Tübingen 1980.

Kafka F.: Brief an den Vater. Die Acht Oktavhefte. Das vierte Oktavheft. Frankfurt a. M. 1987.

Kafka F.: Pismo očetu in druga kratka proza. Osem zvezkov v oktavu. Četrti zvezek v oktavu. Ljubljana 2010.

Koller W.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim 2001.

Lambert J., van Gorp H.: On Describing Translation. V: The Manipulation of Literature. Antology. Ured. T. Hermanns. London, Sidney 1985.

Levý J.: Die literarische Übersetzung. Frankfurt a. M. 1969.

Levý J.: Umjetnost prevođenja. Sarajevo 1982.

Nadolny S.: Die Entdeckung der Langsamkeit. München 1983.

Nadolny S.: Odkritje počasnosti. Ljubljana 2004.

Nida E.: Toward a Science od Translation. With Special References to Principles and Procedures Involved in a Bible Translating. Leiden 1964.

Popovič A.: Poetika umetničkog prevoda. Proces i tekst. Novi Sad 1980.

Reiss K., Vermeer H.J.: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen 1991.

Robinson D.: The Translator’s Turn. Baltimore, London 1991.

Schleiermacher F.: Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens. Vorlesung 1813. V: Das Problem des Übersetzens. Ured. H. J. St ör ig. Darmstadt 1963, s. 38—70.

Schlink B.: Bralec. Ljubljana 2001.

Schlink B.: Der Vorleser. Zürich 1995.

Schneider R.: Schlafes Bruder. Leipzig 1994.

Schneider R.: Sestra sna. Celovec 1995.

Van den Broeck R.: Second Thoughts on Translation Criticism. V: The Manipulation of Literature. Antology. Ured. T. Hermanns. London, Sidney 1985.

Vertlib V.: Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur. Wien—Frankfurt a. M. 2001.

Vertlib V.: Nenavadni spomin Roze Mazur. Maribor 2013.

Vevar Š.: Temeljni aspekti in principi teorije literarnega prevajanja. Ljubljana 2001.

Vevar Š.: Vrvohodska umetnost prevajanja. Ljubljana 2013.

Pobierz


Vevar Štefan. (1). Med medkulturnostjo v prevodni praksi in medkulturnostja v prevodoslovju / Międzykulturowość w praktyce a międzykulturowość w translatologii <i>(tłum. Anna Muszyńska Vizintin)</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6682

Štefan Vevar  stefan.vevar@guest.arnes.si
Slovenski gledališki inštitutut Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).