Koncepcja przekładu L’ubomira Feldka w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczejAbstrakt

Lubomír Feldek’s concept of translation in the context of the Slovak translatological thoughts

In Poland, Slovak translatological thought is mainly associated with the concepts of Anton Popovič and his school of translation. The article presents an overview of the history of the development of translation and translation studies in Slovakia, and then discusses the poet Lubomír Feldek’s concept based on his practical experiences as an interpreter and critic of translation. Feldek, like Popovič treats translation as a form of communication, emphasizing a focus on the issues of reception. He presented his conception in the book Z reči do reči (1977), which was met with great interest by Slovak theoreticians of translation.

The article presents the polemical and critical opinions and acceptance and praise which were formulated at the time of the publication of the Feldek’s book, and the comments subsequent to the most recent controversy, which document the place of the views of the poet — translator in Slovak translatology.

Key words: the theory of translation, Slovak translatology, Ľubomír Feldek, history of translation


Bednárová K.: Ján Koška a jeho alternatívna intrepretatívna koncepcia literárneho prekladu. (Teória „chyby”). W: Myslenie o preklade na Slovensku. Red. L. Vajdová a kol. Bratislava 2014, s. 111—133.

Eliáš A.: Poetologická reflexia umeleckého prekladu Jána Zambora: prienik do vnútra básne. W: Myslenie o preklade na Slovensku. Red. L. Vajdová a kol. Bratislava 2014, s. 146—151.

Feldek Ľ.: Z reči do reči. Bratislava 1977.

Hochel B.: Preklad ako komunikácia. Bratislava 1990. http://ba.regina.rtvs.sk/clanky/veda‑poznanie‑umenie/36315/prekladatel‑lubomir‑feldek [Data dostępu: 18.12.2015].

Hvišč J.: Slovensko‑poľske literárne vzťahy 1815—1918. Bratislava 1991.

Kufnerová Z., Osers E.: Slovak tradition. W: Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Ed. by M. Bake r. London—New York 2005, s. 550—551.

Miko F.: Od prekladateľskej praxe k teórii prekladu. (K Feldekovým úvahám o preklade). „Slovenská literatúra” 1978, č. 4, s. 471—478.

Miko F.: Tolerancie a limity textu v procese prekladu. W: „Studia Academica Slovaca” 6. Bratislava 1977, s. 343—360.

Preklad ako komunikácia. (Diskutujú: A. Popovič, J. Andričík, Ľ. Lipka, M. Brtko, J. Zambor, P. Sika, J. Račok). „Romboid” 1977, č. 12, s. 20—25.

Preložníková E.: Ľubomír Feldek: Z reči do reči. „Slovenské pohľady” 1978, nr 4, s. 135—136.

Suwara B.: O preklade bez prekladu. Bratislava 2003.

Vilikovský J.: Preklad na Slovensku. Dostępne w Internecie: http://www.litcenrtum.sk/oza/scup/preklad_sk.html [Data dostępu: 4.09.2014].

Zambor J.: Ľubomír Feldek: Z reči do reči. „Romboid” 1977, nr 10, s. 83—87.

Zambor J.: Ľubomír Feldek: Z reči do reči. W: Ide m: Preklad ako umenie. Bratislava 2000, s. 49—52.

Pobierz


SpyrkaL. (1). Koncepcja przekładu L’ubomira Feldka w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczej. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6685

Lucyna Spyrka  lucyna.spyrka@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Słowiańskiej Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).