Dvadeset pet godina bilježenja prijevoda: hrvatsko i poljsko ogledalo / O dwudziestu pięciu latach przekładów literatury polskiej i chorwackiej — zwierciadła przekładu <i>(tłum. Antonina Kurtok)</i>Abstrakt

Twenty five years of translation: a cultural mirror of Croatian and Polish literature

In this article, we have tried to draw an image of Croatian literature in Polish culture, as well as vice versa, in the last 25 years, based on bibliographies and articles on translations in PLS. It has been concluded that, due to translators’ choices of Croatian exile literature, works perceived in the source culture as non -canon, themes related to war, Yugonostalgia and authors whose work belong to the “borderline” of a few nations, Croatian literature in Poland exists as “Balkan” literature. On the other hand, choices of Polish literature in Croatia mainly concerns classic Polish authors. Both cases draw a wider picture of national imagery — a hetero -image  – in the target culture.

Key words: literature of exile, reception, Croatian translations, Polish translations, translation choices


Beganović D.: Jezik, povijest, geografija. Egzil i emigracija u postjugoslavenskim književnostima. „Sarajevske sveske” 2014, nr 45—46. Dostępne w Internecie: http://sveske.ba/en/content/jezik-povijest‑geografija‑egzil‑i‑emigracija‑u‑postjugoslavenskim‑knjizevnostima.

Czapik‑Lityńska B.: Uwagi na marginesie lektury literackich kontestacji Dubravki Ugrešić. „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2014, nr 6. Dostępne w Internecie: yadda.icm.edu.pl/yadda/…/Czapik‑Litynska.pdf.

Čilić Škeljo Đ., Vidov ić Bolt I.: Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 r. do 2007 r. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2009, t. 1, cz. 1, s. 102—112.

Dąbrowska‑Partyka M.: Literatura pogranicza, pogranicze literatury. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004.

Duda M.: Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska. Kraków, Universitas, 2013.

Dukić D., Blažević Z., Plejić Poje L.: Kako vidimo strane zemlje — Uvod u imagologiju. Zagreb, Srednja Europa, 2009.

Gverić Katana P.: Hrvatska književnost u poljskim kazalištima poslije 1989. godine. „Književna smotra” 2015, nr 178 (4), s. 71—80.

Jarniewicz J.: Tłumacz jako twórca kanonu. W: Przekład — język — kultura. Red. R. Lewicki. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2002.

Kalogjera B.: Pisci između dviju domovina. Rijeka, Hrvatsko filološko društvo, Graftrade, 2003.

Koch M.: „My” i „oni”, „swój” i „obcy”. Bałkany XX wieku z perspektywy kolonialnej i postkolonialnej. „Porównania” 2009, vol. 6, s. 75—92.

Kodrić Gagro A.: Poljsko kazalište u Hrvatskoj od 1991. do 2014. godine. „Književna smotra” 2015, nr 178 (4), s. 81—92.

Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. T. 1—2. Wstęp L. Rafolt. Posłowie L. Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

Majdzik K.: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2014, t. 5, cz. 2, s. 43—61.

Małczak L.: Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1989. Część 1 i 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

Małczak L.: O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006. W: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Ur. C. Pavlov ić, V. Glunčić‑Bužanić. Split—Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007, s. 75—98.

Małczak L.: Skazani na komparatystykę i przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2014, t. 5, cz. 1, s. 137—148.

Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania. Wstęp i wybór K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

Podboj M.: Przekłady literatury polskiej w latach 2007—2012. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2014, t. 4, cz. 2, s. 95—122.

Postnikov B.: Postjugoslavenska književnost. Zagreb, Sandorf, 2012.

Rapacka J.: Gjalski i Poljaci ili prilog semantici umjetničkog prostora u hrvatskoj književnosti 19. st. Dostępne w Internecie: hrcak.srce.hr/file/109845.

Rogić Musa T.: Osvrt na bibliografiju hrvatskih prijevoda iz poljske književnosti u 2014. godini. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2015, t. 6, cz. 2, s. 63—78.

Škvorc B.: Egzilna i emigrantska književnost: Dva modela diskontinuiteta u sustavu nacionalnog književnog korpusa u doba kulturalnih studija. „Kolo” 2004, nr 2. Dostupno na: http://www.matica.hr/kolo/296/Egzilna%20i%20emigrantska%20knji%C5%BEevnost%3A%20Dva%20modela%20diskontinuiteta%20u%20sustavu%20nacionalnog%20knji%C5%BEevnog%20korpusa%20u%20doba%20kulturalnih%20studija/.

Walkowitz R.L.: Born Translated. The Contemporary Novel in an Age of World Literature. New York, Columbia University Press, 2015.

Zieliński B.: Europa Środkowa, czyli Arkadia, Atlantyda i Jeruzalem. W: Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Red. B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002, s. 39—57.

Pobierz


Gverić KatanaP. (1). Dvadeset pet godina bilježenja prijevoda: hrvatsko i poljsko ogledalo / O dwudziestu pięciu latach przekładów literatury polskiej i chorwackiej — zwierciadła przekładu <i>(tłum. Antonina Kurtok)</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6710

Petra Gverić Katana  petra.gveric@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Słowiańskiej Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).