Tłumacze literatury polskiej w świetle <i>Słownika słowackich tłumaczy literatury pięknej</i>Abstrakt

Translators of Polish Literature as reflected in the Dictionary of Slovak Literary Translators of the 20th Century

The author of this paper introduces the Dictionary of Slovak Literary Translators of the 20th Century of which Veda Publishing House published the first volume in 2015. The paper deals with the structure and contents of the dictionary and it focuses on the translators of Polish literature. The author explores seven translators who predominantly work on translations from the Polish language and she introduces their profiles — from the point of view of study, language education and profession. She also pays attention to literary critics’ reviews and defines their poetics as well. She concentrates primarily on Karol Chmel, who is one of the best -known translators of Polish literature in Slovakia, and who occupies the leading position in this field.

Key words: dictionary, Slovak translators, literary translation, Karol Chmel


Bednárová K.: Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k profánnemu. Bratislava 2013.

Bodacz B.: Stefan Chwin. Dolina radosti. „Slovenské pohľady” 2010, nr 3, s. 127—129.

Chrappa Š.: Tadeusz Różewicz v slovenskej literatúre. W: Slovensko‑Poľsko. Bilaterálne vzťahy v procese transformácie. Red. J. Hvišč. Bratislava 2008, s. 107—122.

Dobríková M.: Jazyková a prekladateľská kompetencia ako kritériá kvality umeleckého prekladu. W: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Red. Ľ. Žigová, M. Vojtech. Bratislava 2011, s. 249—257.

http://www.martinus.sk/?uItem=222950.

http://www.ssv.sk/historia.xhtml.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1099/372628.

Hvišč J.: Kovalčíkove preklady poľskej poézie. W: Slovensko‑Poľsko.

Bilaterálne vzťahy v procese transformácie. Red. J. Hvišč. Bratislava 2008, s. 92—106.

Hvišč J.: O nových prekladoch Vlastimila Kovalčíka. „Revue svetovej literatúry” 2006, nr 1, s. 115—116.

Hvišč J.: Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry. Bratislava 1996.

Káša P.: Prekladateľské aktivity Karola Chmela. W: Slovensko‑Poľsko.

Bilaterálne vzťahy v procese transformácie. Red. J. Hvišč. Bratislava 2008, s. 86—81.

Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia. A—K. Red. O. Kovačičová, M. Kusá. Bratislava 2015.

Winczer P.: Dve ideológie, dva recepčné prístupy. W: K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku II. Red. K. Bednárová. Bratislava 1994, s. 52—82.

Winczer P.: Horovove preklady z Juliana Przybośa. „Slavica Slovaca” 1974, nr 2, s. 153—170.

Winczer P.: Konfrontačné roviny v preklade poézie. (Pavol Horov — Julian Przyboś). „Slavica Slovaca” 1981, nr 2, s. 172—184.

Winczer P.: Tadeusz Nowak. A keď kráľom a keď katom budeš. „Revue svetovej literatury” 1976, nr 2, s. 187—188.

Pobierz


PojezdalováZ. (1). Tłumacze literatury polskiej w świetle <i>Słownika słowackich tłumaczy literatury pięknej</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6723

Zuzana Pojezdalová  zuzana.pojezdalova@gmail.com
Univerzita Komenskeho v Bratislave, Filozoficka fakulta, Katedra slovanskych filologii Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).