Przekłady literatury polskiej w Słowenii w 2015 rokuAbstrakt

Polish literature in Slovenian translation in 2015

In 2015, fifteen Polish books were translated into Slovenian, which is almost twice as much when compared to 2014. Prose has been dominant; Polish poetry was represented by two poets of different generations: Tadeusz Różewicz, whose two collections (Profesorjev nožek and Siva Zona) were translated by the experienced translator Jana Unug. Furthermore, Justyna Bargielska, a young Polish poetess, whose poetry selection entitled Serija manjših ran was prepared by Staša Pavlović. Interestingly, in 2015 Slovenes translated six books for children and young readers (Onichimowska, Maleszka, Żółtowska -Yvette) and two books on religious topics (Ewa Czaczkowska’s Sestra Faustina and John Paul II’s personal notes from 1962 to 2003). The varied selections, translators’ offerings and the growing number of Slovenian translations of Polish literature (which were mostly published by very prestigious companies such as Beletrina, Družina, Modrijan and Cankarjeva Založba) demonstrate that Slovenian readers are interested in Polish culture and interested in reading Polish books.

Key words:  translations in 2015, translation choices, intercultural dialogue.


http://www.bukla.si/?action=clanki&limit=30&article_id=2638.

http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=1436.

http://wyborcza.pl/1,76842,17010732,Agata_Tuszynska_wygrala_po_raz_drugi_z_rodzina_Szpilmana.html.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_slovenskih_nagrad_za_knji%C5%Beevnost.

https://www.youtube.com/watch?v=DUVPxkXq6I0.

https://www.youtube.com/watch?v=gfuZ1Az4rfI.

https://www.youtube.com/watch?v=KSWOD6mKg7Q.

Juvan M.: Literatura światowa a przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2014, t. 5, cz. 1, s. 39.

Maleszka A.: Magiczne drzewo. Czerwone krzesło. Kraków 2015.

Muszyńska Vizintin A.: Przekłady literatury polskiej w Słowenii w roku 2015. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2015, t. 6, cz. 2, s. 193—206.

Skibińska E.: Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach „Pana Tadeusza”. Wrocław 1999.

Steiner G.: Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. Przeł. O. i W. Kubińscy. Kraków 2000.

Tokarz B.: Obraz poezji Różewicza w Słowenii. W: Eadem: Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. Katowice 1998, s. 72—81.

Tokarz B.: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice 2010.

Pobierz


Muszyńska VizintinA. (1). Przekłady literatury polskiej w Słowenii w 2015 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6727

Anna Muszyńska Vizintin  melvien@poczta.fm
Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Słowiańskiej Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).